Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

A biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzése a nemzeti fejlesztési stratégiákban

A CEEWEB (Kelet- és Közép-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért) a régió hét országában, Csehországban, Észtországban, Lettországban, Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában értékelte az egyes országok Nemzeti Stratégiai Referenciakereteit abból a szempontból, hogy mennyire veszik figyelembe a természetvédelem és a Natura 2000 hálózat integritásának céljait.

Néhány megállapítás a tanulmányból:

Összhang az Európai Unió vonatkozó politikáival
Bár az Európai Tanács 2001-ben elfogadta azt a célkitűzést, hogy 2010-ig megállítják a biológiai sokféleség csökkenését, és a cél bekerült a 6. Környezetvédelmi Akcióprogramba és az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájába is, egy kivételével egyetlen fejlesztési koncepció nem említi ezt a törekvést.
Az országok többségében a Víz Keretirányelv rendelkezései se jelennek meg, a stratégiai dokumentumban a vízgazdálkodás hagyományos szemlélete tükröződik, tehát a vízzel kapcsolatos kérdések többnyire a szennyvízkezelésre és az árvizek megelőzésére korlátozódnak, ami igen messze áll a Víz Keretirányelv vízgyűjtő alapú megközelítésétől. A vizes élőhelyek nem jelennek meg ökoszisztémaként, a halászati és tengeri fejlesztések se hivatkoznak a Natura 2000 hálózatra, holott a tengerparttal rendelkező országokban (Lengyelország, Románia, Észtország, Lettország) a tengerparti Natura 2000 helyek kijelölése megtörtént.

Természeti értékek védelme a Natura 2000 hálózaton kívül
Az értékelések egyértelműen megállapították, hogy a Natura 2000 hálózaton kívüli faj- és élőhelyvédelem helyzete elkeserítő: mivel a hálózatba be nem került természeti értékek nem élveznek törvényi védelmet, a gazdasági tevékenységek fokozódásának semmi nem áll útjában, ami nagy valószínűséggel vezet a biológiai sokféleség csökkenéséhez.
Ezt támasztja alá az Európai Élőhely Fórum "Towards Biodiversity Monitoring" (A biodiverzitás monitorozása) című jelentése is, mely szerint a barna medve és a hiúz – a jelenlegi stabil populáció ellenére – természetvédelmi állapota sem kielégítő, jövőbeli kilátásaik rosszak. A fenyegető tényezők mindkét esetben hasonlóak: az orvvadászat és mérgezés mellett a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a távközlési hálózatok építése és az urbanizált területek növekedése is szerepel a fő veszélyek között.

Ágazati integráció
A szavak szintjén megjelenik az ágazati integráció mint célkitűzés, de a részletes cselekvési tervekben ez már nem tükröződik. A környezetvédelmi operatív program az egyetlen, ahol a természetvédelmi megfontolások helyet kapnak, ezzel mintegy felmentve a többi ágazati programot, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak. Még a regionális fejlesztést szolgáló programokban is csak elvétve kerülnek szóba környezet- és természetvédelmi szempontok.

Turizmus
A turizmus számára a természet alapvető erőforrás – ezt a legtöbb fejlesztési terv elismeri, és a természeti értékek megőrzését néha célul tűzi ki a turizmus szereplői számára. Azonban a turizmusfejlesztések során nem veszik figyelembe az egyes területek eltartóképességét, és többnyire a turizmusnak a természetre gyakorolt negatív hatásairól se esik szó. Sőt, egyes országokban a legnagyobb természeti értéket képviselő, biodiverzitás szempontjából kiemelt jelentőségű területekre, akár a Natura 2000 hálózathoz tartozó területekre tervezik a legnagyobb léptékű turisztikai beruházásokat – a hatások előzetes számbavétele, megelőzése és enyhítése nélkül.

Mezőgazdaság
Közép- és Kelet-Európa országaiban a hagyományos tájhasználat nagymértékben járult hozzá a biológiai sokféleség kialakulásához és megőrzéséhez. Ennek megmaradását több tényező is veszélyezteti:
1. Az európai támogatási rendszer egyértelműen a nagygazdasági, intenzív mezőgazdasági termelés további térhódítása irányába hat, ami a hagyományos gazdálkodásnak köszönhetően kialakult természeti és kulturális gazdagságot és az ott élők megélhetését egyaránt veszélyezteti. A mozaikos, változatos élőhelyek pusztulása, a vegyszerek fokozott használata – ezek a hatások egyértelműen az EU támogatási rendszerének hibáiból fakadnak, és a nemzeti fejlesztési tervek nem igyekeznek ezeket a tendenciákat ellensúlyozni.
2. Az európai mezőgazdasági politika (árképzés, szubvenciók, állategészségügyi, állatjóléti és minőségi követelmények) másik következménye, hogy a jövőben is folytatódik a kisméretű gazdaságok felszámolása, egyre többen hagynak fel a gazdálkodással. Az élőjószág állományának csökkenése a gazdálkodók megélhetése szempontjából társadalmi feszültségekhez vezet, de természetvédelmi szempontból is kedvezőtlen hatást jelent. A legelés, a kaszálás elmaradása tovább erősíti a Natura 2000 területek már most jelentkező állapotromlását.
Általános megfigyelés, hogy ezek a szerkezeti változások nagyobb kárt okoznak, mint amennyi előnyt az agrár-környezetvédelmi támogatások rendszere biztosítani tud. Ennek következtében a magas genetikai értéket képviselő mezőgazdasági fajok, fajták eltűnése, és általában a mezőgazdasági biodiverzitás csökkenése nem fog megállni.

Biomassza-termelés
Az energetikai célú biomassza felhasználása a legtöbb országban kiemelt prioritásként jelenik meg. A biomassza termelésének növelését a felmérésben szereplő összes fejlesztési terv hangsúlyos célként fogalmazza meg. Sajnos ez gyakorlatilag minden esetben hatalmas monokultúrák telepítését fogja jelenteni, ami intenzív mezőgazdasági termeléssel és a biológiai sokféleség csökkenésével jár együtt. Az alacsony termelékenységűnek minősített mezőgazdasági területek, amelyek ezen biomassza-ültetvények elsődleges célterületei, általában magas természeti értékű élőhelyek. A fa energetikai célú felhasználásának növekedése várhatóan az erdészeti gyakorlat intenzívebbé válását is magával hozza.

Infrastruktúra fejlesztése
A régió országaiban az elkövetkező évek során az infrastruktúra-fejlesztések minden kétséget kizáróan rendkívül erőteljes hatást fognak gyakorolni a biológiai sokféleségre. A különböző szintű tervezési programokban megjelenő közúthálózati fejlesztések számos védett és Natura 2000 területet érintenek, ami nagy valószínűséggel vezet majd az EU támogatásával megvalósuló természetpusztításokhoz. Az értékelést végzők minden országban úgy ítélték, hogy az infrastruktúrafejlesztés jelenti az egyik legsúlyosabb veszélyt a biodiverzitásra, amit tovább súlyosbítanak a környezeti hatásvizsgálatok elvégzése és figyelembe vétele során tapasztalható hiányosságok.
Magyarország esetében az értékelés leszögezi, hogy a nyomvonalas létesítmények fejlesztése jelenti a Natura 2000 területek számára a legnagyobb fenyegetést. A mobilitás növelése deklarált cél, amit utak és autópályák építésével, a vasút- és a tömegközlekedés fejlesztésével kívánnak elérni, de semmi nem utal az élőhely-fragmentációk negatív hatásainak csökkentése érdekében tett intézkedésekre.

A vízügyi infrastrukturális fejlesztések (folyószabályozások, gátak és víztározók építése) a vizes élőhelyekre jelenthetnek veszélyt. Mivel nincs megfelelő jogszabályi háttér vagy a célnak megfelelő mechanizmus, ami garanciát jelenthetne a természeti, ökológiai szempontból káros vízgazdálkodási fejlesztések kiszűrésére, nagy eséllyel kerülnek majd kivitelezésre pusztító jellegű projektek, akár „vizes élőhely rekonstrukciója” elnevezéssel.

Környezeti nevelés és társadalmi tudatosság
A környezeti nevelés és a természetvédelemmel, biológiai sokféleséggel kapcsolatos szemléletformálás a legtöbb országban nem jelenik meg a prioritások között. Az érintettek tájékoztatása, a tervezésbe való bevonása szintén komoly probléma. Ez az EU környezetvédelmi joganyagának nem megfelelő szintű végrehajtásához vezethet. A Natura 2000 területeken gazdálkodók információ- és kapacitáshiány miatt nem tudják igénybe venni a támogatásokat, ami a védett területekkel szembeni általános ellenérzést okozhat.


Az értékelő tanulmány teljes szövege (angolul) a CEEWEB honlapján érhető el:


 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -