Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

 

   

 

TAI szakmai javaslatok

a magyar erdészeti igazgatásban

a közösségi részvétel előmozdítására

EMLA, NIMFEA, WWF

2008. július 2.

I.       Bevezetés

A 2006. évben az EMLA, majd a 2007. évben az EMLA, a NIMFEA és a WWF a The Access Initiative – TAI[1] módszertanát felhasználva elvégezte a magyar erdészeti igazgatásban a közösségi részvétel (információhoz való hozzáférés, döntéshozatalban való részvétel, jogorvoslathoz való jog) szabályozási és gyakorlati vizsgálatát és értékelését. A vizsgálat teljes magyar és angol nyelvű anyaga elérhető az EMLA www.emla.hu honlapján vagy a TAI www.accessinitiative.eu honlapján.

A jelen szakmai javaslatok a vizsgálat eredményeire alapozódnak, és céljuk, hogy az ott nyert tapasztalatokat felhasználják mind az Erdőtörvény jelenleg zajló szövegezési folyamatában, mind a magyar erdészeti igazgatásnak a környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi szervezetek felé történő nyitottabbá tételében.

II.     A vizsgálatban alkalmazott indikátorokra kapott válaszok alapján kidolgozott részletes javaslatok

Mivel a vizsgálat során az indikátorokra adott válaszokban az értékelések részletes indokolását kértük, majd a kapott eredményeket négy érintett hatóság és két érintett társadalmi szervezet képviselőivel véleményeztettük, számos javaslatot gyűjthettünk össze, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítottunk. Bízunk benne, hogy ezen részletes, gyakorlatias, sokszor technikai szintű javaslatok némelyike meghallgatásra és alkalmazásra talál majd mind a jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban.

A)    Az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatban

a)      Az erdészeti információ rendelkezésre állásával és minőségével kapcsolatos javaslatok

-          Javítani kell az erdészeti igazgatás és a természetvédelmi igazgatás közti adatcserét;

-          Javítani kell és rendszeressé kell tenni az erdészeti igazgatásnak a jegyzőkkel való információcserét a belterületi erdőkkel kapcsolatban;

-          Intézményesíteni kell az adatfelhasználók visszajelzéseinek fogadását és feldolgozását az erdészeti igazgatás által;

-          Az erdészeti igazgatásban a részletesség és pontosság mellett törekedni kell az időszerűség javítására, különös tekintettel az erdőtervezési ciklusok közepén és végén;

-          Az erdészeti információs rendszerekben a közhitelesség jogi tartalmát és következményeit tisztázni kell, mérlegelni kell a biztosításának feltételeit;

-           Cselekvési programot kell kidolgozni annak érdekében, hogy az erdészeti információs rendszereket érintő összevonások a lehető legkisebb kárt okozzák az adatok minőségében;

-          Fenn kell tartani, illetőleg fokozni kell a nemzetközi mérőhálózatokkal való kapcsolatot;

-          Fenn kell tartani, illetőleg fokozni kell az adatfelvevők számára kidolgozott útmutatók és tréningek minőségét;

-          Tekintettel arra, hogy még a társhatóságok sem tudnak pontosan a rendelkezésre álló erdészeti információk tartalmáról, kapcsolatot kell keresni a megfelelő meta-adattárakkal, illetőleg egyéb módon kell információt szolgáltatni az erdészeti információvagyon terjedelméről és sajátosságairól a potenciális felhasználók felé – beleértve a környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi szervezeteket is.

b)      Az erdészeti információ szolgáltatásával kapcsolatos javaslatok

-          Az Erdészeti Adattárban lévő adatokhoz való hozzáférés szabályait összhangba kell hozni a közérdekű adatokra és a környezetvédelmi adatokra vonatkozó hasonló szabályokkal, figyelembe véve a Legfelsőbb Bíróság 1/2004. sz. Közigazgatási Jogegységi Döntését, valamint az eseti döntésekből kiolvasható bírói gyakorlatot is;

-          Dolgozzon ki az erdészeti igazgatást felügyelő minisztérium egy részletes útmutatót az erdészeti adatok közérdekű jellegére tekintettel azok szolgáltatásának szabályaira az érdekelt civil szervezetekkel együttműködve, annak érdekében, hogy minél szélesebb körű hozzáférés jöhessen létre ezen a területen;

-          Tisztázni kell az üzleti és egyéb gazdasági jellegű titkok védelmének körét, módszereit, illetőleg meg kell oldani az ezzel kapcsolatos érdekek összehangolását a közérdekű adatokhoz való hozzájutás alkotmányos jogával, pl. a titkos adatok elkülönítése, behelyettesítése vagy az adattulajdonos hozzájárulásának beszerzése, beszereztetése útján, megint csak annak érdekében, hogy minél szélesebb körű hozzáférés jöhessen létre ezen a területen;

-          Pontosan be kell határolni, hogy milyen természeti védettség alatt álló területekre, helyekre vonatkozóan tilos információt szolgáltatni e területek és helyek védelme érdekében;

-          Tisztázni kell, hogy az ilyen eljárásokra milyen mértékben irányadók az adatvédelmi törvény, a közigazgatási eljárási törvény, illetőleg egyéb jogszabályok;

-          Pontosítani kell, hogy milyen jellegű információszolgáltatásért mekkora térítés írható elő, illetőleg rendezni kell a térítés alóli mentesség vagy csökkent térítési díj fizetésének eseteit, biztosítva ezzel a közösségi részvételt elősegítő díjszabást;

-          Meg kell teremteni a jogi, szervezeti és eljárási feltételeket arra, hogy a bonyolult erdészeti adatrendszerből adatot igénylők megkapják a megfelelő tájékoztatást ahhoz, hogy megfelelően fogalmazhassák meg kérelmüket;

-          Az erdészeti hatóságok honlapjaikon és kiadványaikban rendszeresen és tervezetten jelentessenek meg a nyilvánosság számára fontos információkat (pl. a hatósági eljárások eredményeivel kapcsolatos információk);

-          Át kell tekinteni és ki kell használni az önkormányzatokkal és szakmai társadalmi szervezetekkel való együttműködésben rejlő lehetőségeket az erdészeti információk terjesztésében;

-          Rendszeressé és tervezetté kell tenni az erdőket használó különböző csoportok (turisták, erdei sportok űzői, stb.) megfelelő tájékoztatását, e téren különös tekintettel kell lenni a marginalizált társadalmi csoportok speciális helyzetére és lehetőségeire;

-          Kiegyensúlyozottá kell tenni az erdészeti hatóságok által aktívan terjesztett tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok tartalmát, mivel a negatív jelenségeket, tendenciákat elhallgató, önreklám jellegű anyagok hatékonysága alacsony, visszatetszést keltő.

B)    A döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatban

-          Gondoskodni kell arról, hogy az érintettek időben – tehát amikor még a döntés tartalma érdemben befolyásolható – értesítést kapjanak legalább azoknak az eljárásoknak a megindulásáról, amelyekben részvételi jogaik vannak (pl. az erdőtervezési folyamat megindulásáról);

-          Meg kell határozni azokat a hatékony értesítési módokat (pl. Internet, helyi újságok, helyben szokásos közlési módok), amelyek alkalmazása az erdészeti igazgatástól minden esetben elvárható;

-          Tisztázni kell az ügyfelek, egyéb érintettek és a tágabb nyilvánosság jogosultságai közötti különbségeket;

-          Be kell tartani az általános közigazgatási eljárás egyik legfontosabb alapelvét, az ügyfélegyenlőséget: amennyiben egyes résztvevőkkel a hatóság egyeztető tárgyalást hív össze, ezen a részvétel lehetőségét az összes résztvevő számára biztosítani kell – ez a hatósági eljárások megfelelő átláthatóságának is az egyik alapvető biztosítéka;

-          Ki kell dolgozni azokat az eljárási garanciákat, amelyek biztosítják, hogy ha egy döntésben marginalizált csoportok érdekei is érintettek és a megfelelő részvételük valamilyen ok miatt nem oldható meg, ezek a csoportok az eljárásban valamilyen módon mégis képviseletet kaphassanak;

-          Meg kell tartani, illetőleg több erdészeti igazgatási eljárásra is ki kell terjeszteni a körzeti erdőtervezési eljárások hatékony közösségi részvételi megoldásait (pl. egyeztető tárgyalás, zárótárgyalás vagy az észrevételek figyelembevétele erdőgazdálkodási póttervben és ezzel a jogorvoslati eljárások feleslegessé tétele).

C)    A jogorvoslathoz való joggal kapcsolatban

-          Az erdészeti ügyekkel kapcsolatos bírósági eljárások elhúzódásának és adott esetben nem megfelelő megoldásának oka általában az, hogy ezeket a ritkán előforduló ügyeket a bírák nem ismerik. Megfelelő szakmai anyagokat kell előállítani az eddig előfordult, a közösségi részvétel szempontjából lényeges jogorvoslati ügyekből és azokat a bíróságok vezetőinek a rendelkezésére kell bocsátani;

-          A környezetvédő szervezetek számára útmutatókat kell készíteni a rendelkezésükre álló hatósági és bírósági jogorvoslatok igénybevételének módjáról, határidőiről és várható költségeiről.

III.  A részvételre képesítéssel kapcsolatos javaslatok

-          Az erdészeti hatóságoknál már meglévő kötelező szakmai továbbképzés részévé kell tenni a közösségi részvétellel kapcsolatos kérdéseket;

-          Az erdészeti hatóságok tegyenek lépéseket, hogy a területükön működő környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi szervezetek jobban megismerhessék az erdészeti igazgatás működését és hatékonyabban tudjanak részt venni a lakosságot érintő döntéshozatali eljárásokban az erdőgazdálkodók és a jegyzők számára már meglévő tájékoztatási formákhoz hasonló módon.

EMLA, NIMFEA, WWF 

 

 

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -