2066/1999. (III. 31.) Korm. határozat

a Drávával kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány

1. az 1988. évi, Zágrábban aláírt Dráva Egyezménnyel kapcsolatban

1.1. egyetért azzal, hogy az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottságnak, illetve a Dráva és Mura folyók közös érdekű szakaszai hasznosításával és védelmével foglalkozó albizottságának a magyar tagozata további egyeztetéseket folytasson a horvát Féllel a környezet- és természetvédelmi érdekeket hangsúlyozó, a vízerő-hasznosítást elvető új egyezmény kidolgozása érdekében;

Felelős:

kormánymeghatalmazott

Határidő:

1999. április 30.

1.2. elrendeli, hogy amennyiben - az 1.1. pont alapján - az új egyezmény tartalmában nem sikerül megegyezni, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter kezdeményezésére a külügyminiszter diplomáciai úton tájékoztassa a horvát külügyminisztert arról, hogy a Dráva és Mura folyók hasznosítására vonatkozó kétoldalú együttműködési kérdéseket Magyarország az 1994. évi Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Egyezmény keretében, valamint a nemzetközi vízfolyások hasznosítására és védelmére vonatkozó, illetőleg más kapcsolódó, sokoldalú nemzetközi egyezmények előírásai szerint tartja rendezendőnek. A külügyminiszter egyben - az érdekelt miniszterek bevonásával - a nemzetközi jog általános elveinek és gyakorlatának figyelembevételével tegye meg a szükséges lépéseket a magyar-horvát államközi szerződésekkel foglalkozó jogutódlási jegyzőkönyvben nyitva maradt kérdés lezárására;

Felelős:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

külügyminiszter

Határidő:

a tájékoztatásra: 1999. május 31.

a lezárásra: 1999. szeptember 30.

2. a horvát Fél által tervezett Novo Virje-i vízi erőművel kapcsolatban

2.1. felhatalmazza a kormánymeghatalmazottat a horvát Fél értesítésére arról, hogy a magyar Kormány nem ért egyet a vízierőmű megvalósításával, de a horvát Fél tájékoztatására reagálva, mint potenciális hatásviselő fél, kéri az országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény alkalmazását, az Egyezmény szerinti értesítés megküldését, és jelzi, hogy részt kíván venni a horvát Fél környezeti hatásvizsgálati eljárásában;

Felelős:

kormánymeghatalmazott

Határidő:

azonnal

2.2. felhívja a környezetvédelmi minisztert, hogy a 2.1. pontban jelzett környezeti hatásvizsgálati eljárásban vegyen részt, és tegyen javaslatot a magyar Kormány álláspontjának kialakítására;

Felelős:

környezetvédelmi miniszter

Határidő:

2001. március 31.

3. a Dráva térség környezeti és természeti értékeinek védelmével kapcsolatban elrendeli a Dráva térség részletes környezeti és természeti monitorizáló rendszerének létrehozását és működtetését.

Felelős:

környezetvédelmi miniszter

az érintett miniszterek bevonásával

Határidő:

a rendszer tervének elkészítésére:

1999. december 31.

a rendszer működtetésére: folyamatos.

Vissza a tetejére