INTEGRÁLT FOLYÓKEZELÉSI IRÁNYELVEK A DRÁVA ALSÓ VÍZGYŰJTŐJÉRE

Készült a WWF Magyarország Budapest megbízásából

Felhasználásra kerültek:

Dr. Aradi Csaba, Dr. Ángyán József, Dr. Bancsi István, Botkáné Horváth Zsuzsanna, Dénes Andrea, Dr. Dévai György, Engloner László, Havasi Ildikó, Dr. Hock Béla, Horváth Csabáné, Dr. Ijjas István, Dr. Iványi Ildikó, Kepes Attila, Dr. Kevey Balázs, Dr. Kurucz Csaba, Dr. Majer József, Németh László, Onódi Gábor, Ortmanné dr. Ajkai Adrienne, Pálfai László, Dr. Podmaniczky László, Dr. Papp Tivadar, Dr. Somlyódi László, Skutai Júlianna, Török Gábor
munkái,

valamint a Központi Statisztikai Hivatal évkönyvei és kiadványai,

a SZTE Gödöllői Tájgazdálkodási Intézet térképei,

az Országos Vízügyi Hivatal kiadványai, illetve a DDNPI tanulmányai.

Budapest, 2002.

Tartalomjegyzék

 

BEVEZETÉS *

A Keretirányelv bevezetésének alapfeltételei *

A Keretirányelv által megjelölt főbb feladatok *

Az integrált vízgazdálkodás jövőképe *

A vízkészletekre és igényekre vonatkozó jövőkép *

A vízgazdálkodás jövőképe *

GAZDASÁG *

MEZŐGAZDASÁG *

ERDŐGAZDÁLKODÁS *

HALÁSZAT, HORGÁSZAT *

Vadgazdálkodás *

IPAR *

KÖRNYEZETVÉDELEM *

SZENNYVÍZ ELHELYEZÉS *

HULLADÉK ELHELYEZÉS *

DIFFÚZ SZENNYEZÉS *

TERMÉSZETVÉDELEM *

VÍZGAZDÁLKODÁS *

Árvízvédelem *

Folyószabályozás *

BELVÍZVÉDELEM *

IPARI VÍZHASZNÁLAT *

MEZŐGAZDASÁGI VÍZHASZNÁLAT *

VÍZPARTI ÜDÜLÉS *

VÍZI KÖZLEKEDÉS *

HÉVÍZHASZNOSÍTÁS *

IRODALOMJEGYZÉK *

MELLÉKLETEK *

 

 

 

Bevezetés

Hazánknak rendkívül gazdag, hosszú időre visszanyúló vízgazdálkodási tapasztalata van, amely mindig figyelembe vette a legfontosabb nemzetközi irányzatokat és tudományos, műszaki-fejlesztési eredményeket. A csatlakozás azonban minőségileg is másfajta nemzetközi kapcsolatot jelent majd a vízgazdálkodás területén. Államok olyan egyesülésének leszünk tagjai, ahol közös elvek alapján és közös szabályozással kívánnak megoldani minden olyan feladatot a vízgazdálkodás és a vízi környezetvédelem területén, amit a tagállamok állampolgárainak érdekében közösen célszerű megoldani. Az Európai Közösség irányelveit akkor is célszerű lenne követnünk, ha nem kívánnánk csatlakozni az Unióhoz, hiszen a magyar állampolgárok számára is legalább olyan jó minőségű környezeti állapotot kell biztosítani, mint a Közösség állampolgárai számára biztosítanak.

Az Európai Közösség az elmúlt 25 évben számos vízgazdálkodási vonatkozású jogszabályt (irányelvet) dolgozott ki. A legfontosabb vízgazdálkodásra vonatkozó szabályozás - a most hatályba lépett Vízgazdálkodási Keretirányelv. A vízgazdálkodásra vonatkozó Közösségi irányelvek legnagyobb része már jelenleg is érvényben van. A bennük szereplő előírások alkalmazása a tagállamok és az újonnan csatlakozó államok számára kötelező. A fennmaradó részt a Vízgazdálkodási Keretirányelv tartalmazza. Egyes meglévő irányelveket a későbbiekben a Keretirányelv helyettesíteni fog és akkor azokat hatályon kívül fogják helyezni.

Az EK új vízgazdálkodási politikája és a Keretirányelv mérföldkövet jelentenek Európa vízgazdálkodásának fejlődésében és világviszonylatban is példaértékű dokumentumok. A Keretirányelv előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió elhatározta, hogy tizenöt év alatt helyrehozza mindazokat a károkat, amelyeket az emberi tevékenységek - elsősorban az elmúlt ötven évben - a felszíni és a felszín alatti vizek állapotában okoztak.

Európa legjobb szakértői mindent megpróbáltak belefoglalni a Keretirányelv előírásaiba, ami ahhoz szükséges, hogy a vizek - ritka és nagyon indokolt kivételektől eltekintve - 2015-ig jó állapotba kerüljenek és utána ez a jó állapot fenntartható is legyen.

A Keretirányelv részletes előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan kell megállapítani azt, hogy milyen állapotban vannak jelenleg a vizek és hogy mit jelent vagy jelentene az, hogy jó állapotban vannak. Előírja azt, hogyan kell megvizsgálni, hogy milyen emberi hatások rontják vagy veszélyeztetik a vizek állapotát és előírja azt is, hogy milyen intézkedési tervet kell kidolgozni arra, hogy a vizek jó állapotát elérjük, biztosítsuk illetve fenntartsuk. Az előírások nagyon sok feladat megoldását teszik szükségessé. Sok olyan feladat is szerepel a Keretirányelvben, aminek a módszertanát és a gyakorlati alkalmazásának módját még csak most dolgozzák ki. A Keretirányelv egyes előírásai is hivatkoznak ilyen feladatokra.

Magyarország számára különösen fontosak a Keretirányelvnek a nemzetközi vízgyűjtő gazdálkodásra és vízgyűjtő gazdálkodási tervezésre vonatkozó előírásai. Ezek legfontosabb jellemzője az, hogy kötelezővé teszik az EU tagállamok (és így a csatlakozásra készülő országok számára is) a vízgazdálkodási tevékenységek koordinálását az egész vízgyűjtőn, ami többek között közös nemzetközi vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítését teszi szükségessé.

A Keretirányelvben előírt gazdasági elemzéseket minden vízgazdálkodási tevékenységre, illetve a vizek állapotát befolyásoló minden tevékenységre el kell végezni és a költség-visszatérülés elvének érvényesítését is valószínűleg minden vízgazdálkodási szolgáltatás esetén számon fogja kérni az Európai Unió.

A Keretirányelv a vízgyűjtő gazdálkodási tervekben számos olyan feladat megoldását írja elő, amelynek a gyakorlati módszertanát és az ennek alkalmazását segítő útmutatókat csak most dolgozzák ki.

A Keretirányelvet nem lehet egyik napról a másokra bevezetni. Sok olyan feladat van, amellyel már jelenleg is nagyon intenzíven lehet és kell foglalkozni.

A hatályban lévő vízügyi vonatkozású irányelvek közül – amelyek többsége a Keretirányelv hatálya alá is bekerült- jelenleg a Települési Szennyvizek Tisztítását Szabályozó 91/271/EK irányelv, az ivóvízzel foglalkozó 98/83/EK új irányelv, valamint nagyszámú –környezetvédelemhez kapcsolódó- vízvédelmi irányelv átvétele az elsőrendű feladat. Az ezekben foglalt előírások gyakorlati megvalósítása számunkra nagy erőfeszítéseket és jelentős költségeket igényel.

A Közösség új vízgazdálkodási politikájának és a Keretirányelvnek a legfontosabb, a hazai törekvéseinket megerősítő, újszerű elemei a következők:

Az Európai Közösséghez való csatlakozás a szabályozás terén azt jelenti, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos szabályozások 30-40 %-a az Európai Közösség minden tagállamára azonos szabályozás. A szükséges szabályozások fennmaradó 60-70 %-át nemzeti szintű jogszabályokba kell foglalni.

 

A Keretirányelv bevezetésének alapfeltételei

A Keretirányelv bevezetésének vannak olyan előkészítő munkái, amelyek azonnal megkezdhetők, de számos olyan feladat van, amelynek a megoldási módszertanát a következő években kell kidolgozni úgy közösségi szinten, a Duna völgy szintjén, vagy hazai szinten.

A Keretirányelv bevezetéséhez munkaprogramokat dolgoztak ki közösségi szinten és a Duna vízgyűjtő szintjén is. A Keretirányelv bevezetésének előkészítéséhez szervezeti kereteket alakított ki és Stratégiai Dokumentumot dolgozott ki a tagállamok Víz Igazgatóinak Tanácsa. A Stratégiai Dokumentum alapján útmutatókat készülnek a Keretirányelv előírásai szerint elvégzendő kulcs-feladatok megoldásához.

A Keretirányelv és a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés bevezetéséhez részletes munkaprogramot dolgozott ki a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság Vízgyűjtő Gazdálkodási Szakértő Csoportja. A közösségi szintű előkészítő munkával összhangban megkezdték a Keretirányelv és a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés bevezetéséhez szükséges szervezeti keretek létrehozását és útmutatók kidolgozását is.

Magyarország megkapta az integrációval kapcsolatos legfontosabb jelenlegi feladatokat tartalmazó útmutatót, amely a vízgazdálkodással kapcsolatos államigazgatási feladatokat is tartalmazza.

A Keretirányelv hazai bevezetésének előkészítését az előbbi munkaprogramok és útmutatók figyelembe vételével kell végezni.

 

A Keretirányelv által megjelölt főbb feladatok

A tagállamokra háruló legfontosabb feladatok a következők.

A Keretirányelv szerint a tagállamok fő feladatai:

A Keretirányelv meghatározza a tagállamok számos további feladatát:

 

Az integrált vízgazdálkodás jövőképe

Az elmúlt évtizedek problémáinak vizsgálata és a megoldások keresése során kitűnt, hogy a vízgazdálkodás sokkal hatékonyabban és eredményesebben érheti el céljait, ha a rá irányuló rész- stratégiák nem csupán egymással vannak szoros kapcsolatban, hanem az idevágó egyéb stratégiai területekkel is gondosan koordinálják őket. Az ily módon végzett vízgazdálkodási tevékenységet nevezzük integrált vízgazdálkodásnak. Az integrált vízgazdálkodás keretében a kapcsolódó tevékenységek hatását és vízigényét figyelembe kell venni. A cél minden olyan intézkedés áttekintése, amely egy adott vízgyűjtővel kapcsolatosan valamennyi politikai célkitűzés eléréséhez szükséges. Ebben a megközelítésben a sokszor különböző hatóságok által tervezett, vagy folyamatba tett beavatkozások bizonyos fokú ésszerűsítése és összehangolása válik lehetővé az adott folyó, tó, holtág, víztartó réteg állapotának javítása vagy megőrzése érdekében.

 

A vízkészletekre és igényekre vonatkozó jövőkép

A következő évtizedekben Magyarországon elsősorban a vízhasználók számára szükséges víz minőségének biztosítása lesz a fő probléma, a vízmennyiségi igények kielégítése helyenként és időszakonként jelenthet majd gondot. A vízdíjak a vízellátás költségeivel arányosak és így magasak lesznek, ezért a lakosság takarékoskodni fog a vízzel. Valószínűsíthető, hogy a nagyvárosokból való elvándorlás is tovább folytatódik az agglomerációs övezetek felé. Ez a vízhasználati súlypontok további áthelyeződését eredményezheti.

A gazdasági élet fellendülésével az ipari vízhasználatok esetén sem egyértelműen várható a vízhasználat növekedése, mivel a magas vízszolgáltatási díjak víztakarékos technológiák bevezetését, ill. növekvő számú és kapacitású vízvisszaforgató berendezés alkalmazását fogják eredményezni. A vízgyűjtőkön belül a készletadottságok és a már kiépített kapacitások bemutatásával készítendő vízgyűjtő fejlesztési terveknek segíteniük kell a döntéshozókat abban, hogy a beruházások vízzel szemben támasztott igényeinek kielégítése minél kevesebb konfliktussal járjon.

Míg korábban öntözésre gyakorlatilag felszíni vízkészletet használtak, ma már növekszik a felszín alatti vízkészletek öntözési célú felhasználása. Ez a tendencia – az árképzéstől és a szabályozók érvényesítési hatásfokától függően – változhat a jövőben. A mezőgazdaságban elsősorban a termésbiztonság és a megfelelő minőség előállításához szükséges vízmennyiség (valamint a mindenkori gazdasági, piaci viszonyok) függvényében várható a vízigények alakulása.

Az elmúlt évtized aszályos időszaka következményeképpen fokozódó mennyiségű ökológiai vízigény jelentkezett. Az ökológiai vízigények és vízhasználatok mértéke várhatóan nő. Ilyen vízigény elsősorban a növekvő számú védett természeti területeken, nemzeti parkokban mutatkozik. Határozott cél, hogy az ökológiai vízigények felszíni - kivételes esetben felszín alatti- vízkészletekből kerüljenek kielégítésre, hiszen itt alapvetően felszíni vízterek vízpótlásáról vagy vízminőségük javításához szükséges hígító víz biztosításáról, ill. a vizes élőhelyek fenntartásához szükséges víz pótlásáról van szó. Mivel az ökológiai vízigény gyakorlatilag magánszektort nem érint, ennek biztosítása jelentős állami, esetleg önkormányzati feladat.

 

Összességében előre jelezhető, hogy

 

A vízgazdálkodás jövőképe

A jövő vízgazdálkodásának fontos alapelve az intézkedések természeti folyamatokra való alapozása. Ez az alapelv a következő módokon érvényesíthető:

A szennyezés megelőzése, a “szennyező fizet” elv következetes érvényesítése által egyrészt mérséklődik a szennyezések mértéke, másrészt megteremtődik a szennyezés következményeinek elhárításához szükséges pénzügyi fedezet. Ennek egyik további lehetséges formája pl. egy kötelező felelősségbiztosítási rendszer bevezetése. A problémák megoldása hosszú távú programot igényel, amely magában foglalja a diffúz szennyező források (köztük a még kevésbé ismert mikroszennyezők) kezelésére szolgáló hatékony intézkedéseket is.

Megteremtődnek mindazok a társadalmi, gazdasági, jogi feltételek, amelyek biztosítják a vízrendszerek és vizes élőhelyek önszabályozó képességének, regenerálódó képességének helyreállítását, növelését, ökológiai értékei megőrzését.

Fokozott védelem érvényesül a felszín alatti készletek mennyiségi és minőségi igénybevételekor, figyelembe véve azok megújulásának időbeni folyamatát és feltételrendszerét.

Az integrált folyógazdálkodás keretében a vízvisszatartás, a tározás, a vízkármegelőzés és –elhárítás egyidejűleg, összehangoltan valósul meg. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a felmerülő problémák inkább az adott vízgyűjtőn belül oldódnak meg s kevésbé terjednek tovább a szomszédos területekre. További előnye, hogy enyhítheti a jelenlegi – vízkészlet-csökkenéssel és idegen eredetű vízszennyezéssel kapcsolatos – problémákat is.

A folyók szabályozása és hatékony hasznosítása továbbra is össztársadalmi szervezettséget kíván. Az állam szerepe — politikai és gazdasági irányzatoktól függetlenül — a jövőben is meghatározó. A védelmi rendszer meglévő eszközeire épülő új árvízvédelmi stratégia kerül előtérbe. A folyóvölgyi vízgazdálkodási feladatok végrehajtása a Koncepció időtávjában is nagy beruházási és arányos működési költséget igényelnek. Ezek a fejlesztések közvetett hasznaik (a személyes és a termelési kockázatok csökkenése, a munkahelyek és adóbevételek növelése, az áru- és idegenforgalom emelkedése) révén azonban az állam számára is előnyösek.

A vízgazdálkodás és a többi stratégiai ágazat – a környezet, a területi tervezés, a természetvédelem és az ökológia – közötti kapcsolat erősödik, aminek valamennyi ágazat számára kedvező hatása lesz. A területi tervezés vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a regionális, megyei és a helyi fejlesztési tervek összeállításakor és felülvizsgálatakor a vizet alapvető tényezőként veszik figyelembe.

Az integrált vízgazdálkodás megteremtésével a vízgazdálkodás társadalmi beágyazottsága, az ezzel kapcsolatos tudatosság nő. A környezeti és gazdasági folyamatokban a víz valós társadalmi értéke tükröződik a társadalom és gazdaság szereplői számára.

 

 

 

GAZDASÁG

 

MEZŐGAZDASÁG

 

Előirányzott célkitűzések

A mezőgazdaság, így a növénytermesztés és állattenyésztés problémáit az egyoldalú korlátozások és tiltások helyett – ahol szükséges, ott azokkal – lehetőleg minél több oldalról megközelítve kell kezelni. Például az állatállomány növeléséhez hosszabb távon elsősorban a gazdaságosság javítása szükséges, a jövedelmezőség növelése húzza maga után az állatlétszám növekedését. Elsősorban így lehet tartósan megoldani a legelők hasznosítását, a széna felhasználását. Ehhez nem csak közvetlen anyagi támogatások kellenek, hanem termékértékesítési, információ és eszköz ellátási oldalról is fel kell karolni az adott ágazatot, amit egy irányított szakmai képzésnek és megfelelő szemlélet formálásnak kell alátámasztania.

 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (részlet):

“A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésben figyelembe veendő környezeti peremfeltételeket tartalmazó legfontosabb dokumentum az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26) OGY sz. határozatával elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program.”

 

Az Európai Parlament és Tanács 2000.10.23.-i 2000/60/EK Víz Keretirányelve. Különös tekintettel az 1.,10., 11. g,h,i, 16., és 17. cikkelyére, és az I. VIII. és IX. mellékletére.

Irányelv a nitrátról (91/676/EGK).

Irányelv a szennyvíziszapról (86/278/EGK).

 

A 18/1998 (IV. 25.) KTM rendelet (részlet):

“Az általános területrendezési szabályzat tartalmazza:

A természetvédelem, a környezetvédelem a táj- és tájképvédelem célját szolgáló övezetet (védelmi célú övezetek),

A térségi jelentőségű tevékenységek, illetve létesítmény működési és területi feltételeinek biztosítását szolgáló övezetek (funkcionális övezetek),

Az egyéb a területhasználás alakulását befolyásoló szabályzások és előírások övezeteit (egyéb övezetek).”

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről szóló 7/1996. (IV. 17. ) KTM rendelet.

A Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályiról szóló 2/1999. (III. 26. ) KÖM rendelet.

A hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Kormány rendelet.

A védett területeken megengedett tevékenységekről. MI-13-39-1990

 

Országos Területrendezési Koncepció, 1997. (részlet):

“A védett területek arányának növelése országos cél (12% elérése). Számos értékes terület azonban még nem került megóvásra, ezért fontos a védelemre tervezett területek értékeinek területrendezési eszközrendszeriekkkel is történő megtartása a természetvédelmi a természetvédelmi oltalom biztosításáig.”

 

Mezőgazdaság

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény.

A növényvédelem szabályozási téziseiről szóló 2223/1997. (VII. 24.) Korm. határozat.

A növényvédelemről szóló 1988. évi 2. törvényerejű rendelet, és a végrehajtására kiadott 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet.

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2253/1999. (X. 7.) Kormányhatározat.

A légijárművel végzett növényvédelemről szóló 7/1992. (II. 25.) FM rendelet

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 7811997. (XI. 4.) FM rendelet.

A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet.

 

Tájvédelem

A tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 166/1999. (XI. l9.) Kormány rendelet.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a végrehajtására kiadott 152/1995. (XII. 12. ) Kormány rendelet.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól szóló 159/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szólól996. évi XXI. törvény.

A bányászatról szóló I993. évi XLVIII. törvény és a végrehajtására kiadott 115/1993. (VIII. 12.) Kormány rendelet.

Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 8/1970. (XI. 13.) KPM-ÉVM együttes rendelet.

A felszámolási eljárás és végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Kormány rendelet.

Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről és módosításairól szóló 2/1986. (II. 27.) ÉVM sz. rendelet.

Általános tájvédelem-fogalommeghatározások. MSZ-13-195-1990. Védett értékek természetvédelmi kezelése. MI-13-56-1991.

A védett területeken megengedett tevékenységekről. MI-13-39-1990

A beruházások környezeti hatásvizsgálatának általános tartalma és módszertana. MT-13-45-1990

Általános tájvédelem - Egyedi tájértékek kataszterezése. MI-13-25-1992.

 

Állami támogatások

A Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 2/I999. (III. 26.) KÖM rendelet.

Az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet.

Adott évi, aktuális FVM és KÖM támogatási rendeletek, pályázati kiírások

 

 

NÖVÉNYTERMESZTÉS

 

Ideális célkitűzések

A tervezési terület földhasználata, növénytermesztése lehető legjobban illeszkedjen a táj környezeti és társadalmi adottságaihoz, ezen erőforrások bölcs hasznosítását tegye lehetővé. El kell érni, hogy a jövedelmező földhasználat megtartó erő lehessen a vidéken, társadalmi szerepe ne csökkenjen tovább. A fenntarthatóság elvén működő növénytermesztési ágazat megfelelő megélhetést nyújtson a gazdálkodóknak, a környezet-, természet- és tájvédelmi igények lehető legjobb kielégítése mellett. Fontos a földműveléssel kapcsolatos szakmai és értékesítési szerveződések kialakulása, megerősödése, különféle integrációk kialakulása. A tájegység agrártörténeti múltjával és ökológiai adottságaival harmonizáló, de a piaci igényekhez is igazodó, változatos művelési ág használat és vetésszerkezet elérése a cél, a tájtermesztés előtérbe helyezésével. Cél a minél mozaikosabb térszerkezet kialakulása, ami tartósan fenntartható. A növénytermesztésben talajtermékenységi és környezetvédelmi szempontok vezérelte tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alakuljon ki, a szervestrágya felhasználás előtérbe helyezésével. Fontos cél a biotermesztés és az agrár-környezetvédelmi szempontú tájhasználat további terjedése, területi arányuk növekedése (1., 2., 3., 4., 5., 6. számú melléklet).

 

Problémák ismertetése

Földhasználat

 

Birtokszerkezet

 

Művelési ágak

 

Talajtermékenység

 

Vetésszerkezet, telepítés, termelés

 

Tápanyagpótlás, növényvédelem

 

Problémák megoldási lehetőségei

Földhasználat

 

Birtokszerkezet

 

Művelési ágak

 

Talajtermékenység

 

 

Vetésszerkezet, telepítés, termelés

 

Tápanyagpótlás, növényvédelem

 

 

Várható hatások

A problémák minél nagyobb arányú megoldásával a növénytermesztés és a táj kedvezőbb kapcsolata alakulhat ki, az erőforrások használata kiegyenlítettebbé és fenntarthatóbbá válik. Növelhető a mezőgazdaság foglalkoztatottságban, társadalmi szerveződésekben betöltött szerepe. A mezőgazdaság puszta termék előállító szerepe átalakulhat, és fontossá válhat a tájfenntartó, vidékfejlesztő funkciója, ami erőteljes környezet- és természetvédelmi feladattal egészül ki. Megőrizhető a talaj termékenysége, növelhető az érintett táj potenciálja, biodiverzitása, természetvédelmi és rekreációs értéke. Mérsékelhetők az intenzív növénytermesztés káros környezeti hatásai, remélhetőleg a gazdálkodás eredményessége megtartása mellett. Csökken a talajok és a vizek terheltsége, egészségesebb élelmiszer állítható elő

 

Feladatok megfogalmazása

A feladatok megoldásában alapvető szerepe van a helyi és megyei önkormányzatoknak, a Nemzeti Parknak, a Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomásoknak, a megyei FVM hivataloknak és a falugazdász hálózatnak, a kistérségi szerveződéseknek, a mezőgazdasági és természetvédelmi szakmai szervezeteknek, a társadalmi szervezeteknek.

 

Általános feladatok

 

Földhasználat, birtokszerkezet

 

Művelési ágak

 

Talajtermékenység

 

Vetésszerkezet, telepítés, termelés

 

Tápanyagpótlás, növényvédelem

 

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Ideális célkitűzések

A területen az állatállomány további csökkenésének megállítása a legfőbb cél, majd hosszabb távon a természeti környezet számára is optimális létszámra fejleszteni az állatállományt. Az állattenyésztési ágazatban el kell érni, hogy gazdálkodási egységtől függetlenül nyereséges legyen, megfelelő megélhetést, jövedelmet biztosítson a termelőnek. Ehhez elengedhetetlen a gazdasági szabályozók – mind országos, mind helyi szinten való – pozitív változtatása, illetve a támogatások, kedvezmények juttatásával kell fokozni az állattartási kedvet. Fontos a termék piac megfelelő szervezése, újabbak felkutatásában való segítségnyújtás. Törekedni kell, hogy a megfelelő állagú állattartó épületek, építmények kihasználtsága javuljon, igény szerint újakat lehessen építeni, emellett fontos a korszerű technológiák általános alkalmazása. Alapvető, hogy a táji adottságoknak megfelelő extenzív illetve hagyományos állattartási módok minél nagyobb arányban elterjedjenek, visszatérjenek a vidékre, és ezek is megfelelő megélhetést nyújtsanak a gazdálkodónak. A gyepek megőrzése és kihasználása érdekében előtérbe kell helyezni a legelő állatfajok, főként a szarvasmarha és a juh állományának növelését, későbbiekben döntően honos fajtákkal. Kiemelt támogatásokkal fokozni lehet az őshonos fajták tenyésztésének mértékét. A nagyüzemi és a kistermelői állattartásnak egyaránt meg kell felelnie az állati jólét követelményeinek és a környezetvédelmi elvárásoknak. Az állattartással foglalkozó gazdálkodók rendszeres és széleskörű, többek között agrár-környezetvédelmi és természetvédelmi tartalmú, szakmai továbbképzéseken ismerkedhetnek meg a változó elvárásokkal, készülhetnek fel a piac orientált termelésre.

 

Problémák ismertetése

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

Várható hatások

A problémák fokozatos megoldásával növekedhet az állatállomány, és hosszú távon megközelítheti a térség jelenlegi környezeti, gazdasági adottságainak megfelelő optimális szintet. Az állattenyésztés visszanyerheti jövedelmezőségét, amit az extenzív rendszerekkel dolgozó gazdálkodók is elérhetnek. Az ágazat hozzájárulhat a vidéki foglalkoztatottság javulásához, megtartó ereje lehet a falusi lakosság körében. A legelő fajok és az őshonos, honos fajták aránya növelhető a termelő állományokon belül. Ezzel javul a gyepek kihasználtsága, így az állapotuk romlása is megállítható, betölthetik eredeti szerepüket, ami kiemelt fontosságú talaj- és természetvédelmi, tájképi szempontból. A kaszálás, tisztító kaszálás rendszeresebb elvégzésével a természetvédelmi értékekben gazdag rétek állapota tartósan javulhat. A környezetbarát technológiák, biogazdálkodás alkalmazásával egészségesebb állati élelmiszer állítható elő.

 

Feladatok megfogalmazása

A feladatok megoldásában alapvető szerepe van a helyi és megyei önkormányzatoknak, a Nemzeti Parknak, a Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomásoknak, a megyei FVM hivataloknak és a falugazdász hálózatnak, a kistérségi szerveződéseknek, a mezőgazdasági és természetvédelmi szakmai szervezeteknek, a társadalmi szervezeteknek.

 

Általános feladatok

 

Ágazatokhoz kapcsolódó feladatok

 

ÉPÜLET-, GÉP- ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁG

Ideális célkitűzések

Alapvető cél a területen meglévő mezőgazdasági jellegű épületek, építmények állagának megóvása, eredeti szerepük szerinti kihasználtságuk javítása. Amennyiben eredeti funkciójuk szerint nem sikerül termelésbe állítani az épületeket, akkor más alternatív hasznosításukkal kell a vidéki foglalkoztatást, a különböző tájba illő vállalkozásokat serkenteni. Az újabb épületeket csak a környezetvédelmi, tájképi és állatvédelmi szempontok figyelembe vételével lehessen létesíteni és technológiával betelepíteni. Cél, hogy a meglévő földutak, dűlőutak karbantartása folyamatos legyen, minél több tudjon hálózatként, zöld folyosóként működni, gyepes fasorokkal, sövényekkel szegélyezve. Újak létesítése csak körültekintő tervezés során történjen, főként talajvédelmi és tájképi szempontos alapján. A növénytermesztésben minél szélesebb körben korszerű, környezetbarát, kis talajnyomású erőgépeket és kapcsolt, talajkímélő munkagépeket és környezetbarát berendezéseket használjanak.

 

Problémák ismertetése

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

Várható hatások

Előző megoldási lehetőségek minél teljesebb körű kihasználásával javítható az épületek, építmények állapota, szaporodhatnak az állatjóléti és környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő állattartási létesítmények. Megőrizhetők eredeti állapotukban és funkciójukkal együtt a hagyományos, tájba illő épületek, építmények. A meglévő épületek kihasználtsága az alternatív megoldásokkal javulhat. Javul a földutak állapota, jobban betölthetik alapvető zöld folyosó szerepüket. Nő a korszerűbb, környezetkímélő gépek, technológiák aránya a gazdaságokban.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Előirányzott célkitűzések

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottságnak az EU erdőre alapozott és ahhoz kapcsolódó iparága versenyképességének a helyzetéről szóló közleményéről (COM (1999) 457 - C5-306/2000/2159 (COS))

Erdők és a fejlődés: az EK megközelítése (COM (1999) 554 végleges)

A TANÁCS 1998. december 15-ei ÁLLÁSFOGLALÁSA az Európai Unió erdészeti stratégiájáról (1999/C 56/01)

COM(1999) 457 záró A Bizottság Közleménye a Tanács, az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága Részére az EU erdőre alapozott és ahhoz kapcsolódó iparágainak a helyzete versenyképesség szempontjából

A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE az "Európai Unió erdészeti stratégiájáról" (2000/C 51/23)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A VÉLEMÉNYE 'a Bizottságnak az Európai Unió erdészeti stratégiájáról a Tanács, az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére kiadott közleményéről'(2000/C 57/16)

A TANÁCS 1999. május 17-i 1257/1999/EK RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és bizonyos rendeletek módosításáról és hatálytalanításáról

A BIZOTTSÁG 1999. július 23-i 1750/1999/EK RENDELETE a vidékfejlesztés részére az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtott támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról

A TANÁCS 1992. július 23-i 2158/92/EGK RENDELETE a Közösség erdeinek tűzvédelméről egységes szerkezetben a 308/97-es rendelettel

A BIZOTTSÁG 1994. április 11-i 804/94/EK RENDELETE a Tanács 2158/92/EGK rendelete az erdőtűz információs rendszerekre történő alkalmazásának bizonyos részletes szabályairól

A BIZOTTSÁG 1999. július 28-i 1727/99/EK RENDELETE a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához egyes részletes szabályok megállapításáról

A TANÁCS 1989. május 29-i 1615/89/EGK RENDELETE az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszer (EFICS) létrehozásáról

A TANÁCS 1998. május 25-i 1100/98/EK RENDELETE az európai erdészeti információs és kommunikációs rendszer (EFICS) létrehozásáról szóló 1615/89/EGK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1999. június 23-i HATÁROZATA, mely az 1999-2002 időszakra elfogadja az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszert (EFICS) létrehozó munkaprogramot

A TANÁCS 1994. február 21-i 400/94/EK RENDELETE a Tanács az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszer (EFICS) létrehozásáról szóló 1615/89/EGK rendeletének kiegészítéséről

A TANÁCS 1986. november 17-i 3528/86/EGK RENDELETE a Közösség erdőinek légköri szennyezéssel szembeni védelméről

A BIZOTTSÁG 1999. október 21-i 2278/1999/EK RENDELETE a Közösségben található erdők légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról

A TANÁCS 1992. július 23-i 2157/92/EGK RENDELETE a Közösség erdőinek légköri szennyezéssel szembeni védelméről szóló 3528/86/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. november 7-i 2494/2000/EK RENDELETE a trópusi erdők és egyéb, fejlődő országokban lévő erdők megőrzését és fenntartható kezelését elősegítő intézkedésekről

88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet az Erdőrendezési Szabályzatról

1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel (2001. évi aktualizált állapot)

12/1997. (II. 26.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről (aktualizált 2001)

88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet az Erdőrendezési Szabályzatról

1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel (2001. évi aktualizált állapot)

12/1997. (II. 26.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről (aktualizált 2001)

 

Ideális célkitűzések

Az erdők gazdasági, környezeti és szociális szolgáltatásainak hosszú távon történő biztosítása többcélú, tartamos erdőgazdálkodással. A fenntartható erdőgazdálkodáshoz fűződő társadalmi érdekek és a tulajdonosi/gazdálkodói érdekek közötti összhang megteremtése és fenntartása. Az őshonos fafajokból álló természetes (vagy a természeteshez közelálló) erdőtársulások megőrzése, területüknek a termőhelyi tényezők függvényében történő növelése. Az erdőterület növelése erdőtelepítéssel, lehetőleg 25-26%-os erdősültségi szint eléréséig. A természetes erdőtársulásokon belül különös figyelmet kell fordítani az ártéri erdőkre, mivel ezek a sérülékenységüknél fogva fokozottan ki vannak téve a környezeti és civilizációs ártalmaknak (1., 2., 3., 4., 5., 6. számú melléklet).

 

Problémák ismertetése

Az egyik legértékesebb és ugyanakkor legsérülékenyebb erdőtársulás az ártéri ligeterdő. A Dráva mentén igen jelentős és természetvédelmi szempontból értékes állomány található. Sajnos ezek az állományok veszélyben vannak, mert fokozott a hasznosításuk. Ezek a “szentély” jellegű élőhelyek mindenképpen érdemesek arra, hogy kikerüljenek a gazdálkodás köréből és bennük csak természetvédelmi szempontú, konzervációs jellegű beavatkozások történjenek. További problémát jelentenek ezen területek fokozott turisztikai terhelése (horgászat, turisztikai infrastruktúra, stb.), amely alól szintén célszerű tehermentesíteni a legértékesebb területeket.

 

A vizes, nedves termőhelyeket az erdőgazdálkodók előszeretettel telepítik olyan fafajokkal, fajtákkal, klónokkal, amelyek az adott szűk termőhelyi adottságokhoz ugyan kitűnően alkalmazkodtak, de a tágabb természeti környezetbe nem tudnak beilleszkedni. Ezen állományok rendkívül fajszegények, alacsony diverzitásuak, nemegyszer kultúrsivatagok. Célszerű lenne ezeknek az állományoknak a fokozatos cseréje olyan fafajokkal, amelyek természetes vagy természetszerű társulások alkotóelemei lehetnek.

 

A jelenlegi erdészeti gyakorlatok közül a tarvágásos véghasználat az, ami a leginkább elfogadhatatlan ökológiai szempontból. Ennél a technológiánál nem csak az ökológiai érdekek sérülnek, hanem gyakran a termőréteg, a talaj is pusztul. Helyette a sok országban már a gyakorlatban, a termelésben is alkalmazott szálaló vágást kellene alkalmazni, különösen a védett területeken, ill. ott, ahol természetes vagy természetszerű erdőtársulások vannak.

 

A vizes, nedves élőhelyes speciális termőhelyek, amelyek nem minden évszakban mutatják ugyanazt a képet. Gyakran előfordul, hogy a területet nem ismerve olyan erdőtelepítések történnek, amelyek nem életképesek és soha sem záródnak erdővé. E technológiai hibák oka elsősorban ezen területek szélsőséges vízjárása.

 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezési területre jellemző az erdőterületek csökkenése és főként a területek feldarabolódása. E folyamat megállítása az egyik legfontosabb feladat, de ez nem elsősorban a szakmai, hanem területfejlesztési kérdés. El kell érni, hogy az erdőterületek prioritást élvezzenek a tervezés során.

 

Problémák megoldási lehetőségei

Célszerű ezeket az erdőterületeket kivenni a gazdasági célú kezelés alól és védetté nyilvánítva őket fenntartó jellegű kezelést alkalmazni. Át kell gondolni ezeknek a területeknek a rehabilitációját is. E témakörben számos szakanyag látott napvilágot az utóbbi időben, így ennek a munkának a szakmai megalapozása már biztosított.

 

A védett területeken ill. az érzékeny természeti területeken mellőzni kell azoknak az állományoknak a telepítését, amelyek idegenek a hazai természetes ökoszisztémáktól. Különösen a különböző nyárfajok telepítése terjedt el, hatalmas területeket tönkretéve. Azokon a területeken, ahol már meglévő állományok vannak és meg van az esély arra, hogy helyükön kialakítsanak egy természetes állományt, fokozatosan kell lecserélni a jelenlegieket. Ennek módja az erdőgazdálkodási gyakorlatban ismert, a kontroll csak a fafajok megválasztására vonatkozik a természetvédelem részéről.

 

 

Kategorikusan tiltani kellene azokon a területeken, amelyek védettek vagy érzékeny természeti területnek minősülnek. Az ilyen módon tönkretett területek általában nagyon nehezen regenerálódnak, helyükön adventív fajok szaporodnak fel és az újratelepítés megvédése is igen nagy költségeket ró a gazdálkodóra. Helyette célszerű lenne az un szálaló technológiát alkalmazni, amely szakmai irányelvei és gazdaságossági mutatói már ismertek nem csak az erdészeti szakirodalomból, hanem a termelési gyakorlatból is (Ipolyerdő RT.).

 

Nagyon fontos, hogy ismerjük az adott termőhelyek adottságait és annak megfelelően tervezzük meg a fásítást, mivel ennek figyelmen kívül hagyása sokszor annak sikertelenségével jár együtt. Ezeknek a rontott erdőknek nem csak a gazdálkodó nem látja hasznát, hanem a természetvédő sem, mivel egy potenciális élőhellyel lesz kevesebb a terület. Különösen fontos ez ezekben az évtizedekben, mivel jelentősen ingadoznak a klimatikus viszonyok, ezért a tendenciákat is kell ismernünk.

 

Az erdőterületek általános csökkenése országos jelenség, amely ezen a területen is jelen van (bár jóval kisebb mértékben). Amennyibe sikeres vidékfejlesztési programok indulnak, akkor várható lesz ezeknek a területeknek is a felértékelődése, így tovább veszélyeztetve az erdőket. Célszerű lenne megvizsgálni a szántók kivonását és erdősítését is e kedvezőtlen jelenség ellenpontjaként.

 

Várható hatások

Az ajánlások segítségével az erdők gazdasági, környezeti és szociális feladataiknak többcélú, tartamos erdőgazdálkodással tehetnek eleget. A fenntartható erdőgazdálkodáshoz fűződő társadalmi érdekek és a tulajdonosi/gazdálkodói érdekek között létrejön az összhang. Lehetővé válik az őshonos fafajokból álló természetes (vagy a természeteshez közelálló) erdőtársulások megőrzése, területüknek a termőhelyi tényezők függvényében történő növelése. Az erdőterület aránya erdőtelepítéssel elérheti a 25-26%-os erdősültségi szintet.

 

 

A feladatok megfogalmazása

 

 

 

HALÁSZAT, HORGÁSZAT

Előirányzott célkitűzések

Az Európai Parlament és Tanács 2000.10.23.-i, 2000/60/EK Víz Keretirányelve.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 7811997. (XI. 4.) FM rendelet.

A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet.

 

Ideális célkitűzések

A Dráva alsó vízgyűjtőjén és kiemelten a Dráva folyó magyarországi szakaszán a halászati hasznosítás nem túl jelentős. A kívánatos és elérendő cél mindenképpen az lenne, hogy megőrizzük a vízgyűjtő természetes halállományát, valamint az, hogy annak hasznosítása átgondoltan, a fenntartható gazdálkodás jegyében történjen.

A jövőben mindenképpen fontos lenne a horgászturizmus fejlesztése és annak magasabb színvonalon történő elterjesztése. A horgászturizmus ugyanakkor sokszor vet fel környezet-, természet- és tájvédelmi problémákat is (2., 3., 5. számú melléklet).

 

Problémák ismertetése

Az egyik legnagyobb ökológiai probléma a területen, amely nagyrészt az emberi tevékenység eredménye. Jelenleg a következő halfajok jelentik a legnagyobb problémát a területen:

ezüstkárász (Carassius auratus)

amur (Ctenopharyngodon idella)

törpeharcsa (Ictalurus nebulosus)

fekete törpeharcsa (Ictalurus melas)

naphal (Lepomis gibbosus)

Ezen fajok megjelenése a következők miatt aggályos:

 

A horgászhelyek kialakításával a horgászok jelentősen károsíthatják a vízparti vegetációt. Sajnos abban az esetben, ha a parti sávban a zárt növénytársulások (főként Typha és Phragmites) megbontásra kerülnek, sokszor megindul visszafordíthatatlan degradációjuk.

 

Természetesen a Dráván nem beszélhetünk halnépesítésről, de a nagyszámú holtágban, morotvában sok helyütt végeznek haltelepítést. Jelenleg ezeket a telepítéseket kizárólag gazdaságossági szempontok végzik, mellőzve az ökológiai feltételeket.

 

Problémák megoldási lehetőségei

A probléma valószínűleg nem szűntethető meg véglegesen, de jelentősen mérsékelhető. Elsősorban be kell szűntetni a mesterséges haltelepítések során az idegen halfajok (busa, amúr, stb.) telepítését. Fontos, hogy megakadályozzuk a mesterségesen telepített víztestekből ezen fajok elvándorlását. Természetesen ez azzal a veszéllyel is járhat, hogy a természetes halállomány sem mozoghat szabadon az egyes élőhelyek között.

 

Sajnos a probléma jóval túlmutat a tervezési területen megvalósítható megoldásokon. Helyileg legfeljebb a horgászhelyek megfelelő infrastruktúrával való ellátása, a horgászturizmus lokalizálása és a felvilágosítás jöhet szóba.

 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a védett területeken a haltelepítéseket, a nem védett területekre pedig egy olyan népesítési tervet kell készíteni, amely messzemenően figyelembe veszik az ökológiai szempontokat. Nem csak a faj és korösszetételre kell figyelemmel lenni, hanem arra is, hogy milyen a terület természetes eltartóképessége és az élőhely karakterisztikája.

 

Várható hatások

A beavatkozások és megvalósuló projektek következtében csökken a tájidegen, invaziv halfajok aránya az őshonosokhoz viszonyítva. A vízparti vegetáció kevésbé károsodik az okszerű, kiépített és koncentrált horgászállások felállítása után. A haltelepítések szigorú természetvédelmi kontrollja megvalósul.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

Vadgazdálkodás

Előirányzott célkitűzések

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló, 1996. évi LV. törvény.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 30/1997. (N. 30.) FM rendelet.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXVIII. törvény.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásával kapcsolatos átmeneti szabályokról szóló 28/1996. (X. 10.) FM rendelet.

Határterületen a vadászat, hatásvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről szóló 56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet.

 

Ideális célkitűzések

A tervezési terület egészén a vadgazdálkodással kapcsolatban a legfontosabb ideális célkitűzés az, hogy olyan nagyságú és összetételű vadállomány legyen, amely alkalmazkodik az élőhelyek típusához, nagyságához, vagyis végső soron annak eltartóképességéhez. Fontos, hogy az élőhelyfejlesztéseken keresztül olyan vadállományt tartsunk fenn, amely részese a természetes ökoszisztémáknak és vadgazdálkodási, turisztikai és vadászati szempontból is értékes. A terület természeti adottságai, ökológiai potenciálja biztosíthatja azt, hogy világviszonylatban is igen magas színvonalú és kiemelkedő minőségű vadállományt hozzanak létre.

 

Problémák ismertetése

Országos hatású probléma, amely a tervezési területen is jelentkezik. A vadászati turizmus fokozott igényeket támaszt a vadállománnyal szemben és ezek főként mennyiségi jellegűek. Ennek köszönhetően a vadásztársaságok jóval a terület eltartóképessége feletti vadállományt kezelnek, amely számos problémát felvet. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

Különösen veszélyes ez a jelenség a nagyvadállomány esetében, amely nehezebbe reagál az egyes hektikus állományszabályozásra és nehezebben követi az ökológiai turbulenciákat.

 

Szintén országos jelenség, amely elsősorban a kisparcellás mezőgazdasági szerkezet háttérbeszorulásával függ össze. A nagyméretű, nagyüzemi táblák nem biztosítanak kellően változatos élőhelyet az apróvad számára és a növényvédőszerek hatása miatt gyakran táplálékhiányos időszakok is bekövetkeznek. Tekintettel arra, hogy az apróvad vadásztatása fontos kiegészítője lehet a nagyvadra épülő vadásztatásnak (sőt egyes esetekben önálló kereslet is jelentős) nagyon fontos, hogy lépéseket tegyünk az apróvad-élőhelyfejlesztés irányába.

 

A rendszerváltás után alapvetően a földtulajdonhoz kapcsolódott a vadászati jog. Ennek következtében a korábbi nagy méretű vadásztársaságok egyfajta feldarabolódáson mentek keresztül és lényegesen kisebbek lettek a vadgazdálkodási egységek. Ökológiai és vadbiológiai tény, hogy egy bizonyos területegység alatt nem lehet sikeres vadgazdálkodási tevékenységet folytatni, mivel a területegységre jutó szegélyek nagysága olyan nagy értéket ér el, hogy a vadállományra legalább olyan hatást gyakorol, mint maga a terület. Ehhez járul még a vadfajonként változó migrációs bizonytalanság. Az egyes területegységek (vadászterületek) összehangolt gazdálkodási tervei nélkül nem folytatható sikeres és hosszútávon fenntartható vadgazdálkodás.

 

Az igazán fizetőképes kereslet megkövetel egyfajta vadászati infrastruktúrát, vadászati kultúrát. Sokszor nem elég magas színvonalúak a vadászati szolgáltatások és ez rontja, az amúgy kiváló minőségű vadállomány értékesítési lehetőségeit.

 

Igen jelentős probléma, amely egyben a túltartott nagyvadállománnyal, részben pedig a helytelen erdészeti gyakorlattal függ össze (tarvágásos véghasználat). A fiatal telepítéseket a nagy méretű vadállomány nem hagyja felnőni az állandó rágásával, így rendkívül sok rontott, kis életképességű erdő alakul ki. Ezeket az erdőterületeket csak nagy költségek árán lehet megvédeni, elsősorban bekerítéssel, amely viszont nem tartható fenn hosszútávon.

 

Problémák megoldási lehetőségei

Szabályozni kell a vadállományokat, szakmailag korrekt, megalapozott vadgazdálkodási terveket kell készíteni, amelyek hosszútávon biztosítják a megfelelő minőségű állományt és környezetet. Sajnos több tényező is nehezíti ennek megvalósítását, ezek közül a legfontosabbak:

A jövőben célszerű ezért olyan pilot-projekteket beindítani, amely során tapasztalati és kísérletes úton meg lehet határozni azokat a sarokszámokat, amelyekkel a vadgazdálkodási tervek működtethetők.

 

A problémára kizárólag az élőhelyfejlesztés eszközével és az átgondolt, lehetőség szerint integrált növényvédelemmel vagy ökológiai gazdálkodással lehet. Az élőhelyfejlesztéssel kapcsolatban számos nemzetközi és hazai példa áll rendelkezésre, amelyeken keresztül jól modellezhetők a szükséges intézkedések a tervezési területen. Ki kell alakítani, ill. vissza kell hozni a régebben már ismert erdősorokat, facsoportokat, mezsgyéket, sövényeket annak érdekében, hogy a jelenleg jellemző agrársivatagokban megtalálják életfeltételeiket azok az apróvadfajok, amelyek jelentésen hozzájárulnak az ökoszisztémák működéséhez és stabilitásához, valamint a vadászati lehetőségek bővüléséhez.

 

Adminisztratív úton nyilvánvalóan nem megoldható probléma, de a vadásztársaságok közötti együttműködéssel jól kezelhető. A szakmai szervezetek segítségét kell kérni abban, hogy olyan tervek készüljenek, amelyek elsősorban biztosítják a szakszerű vadállomány-kezelést, másodsorban, pedig az egyes vadásztársaságok számára a jövedelmezőség oldaláról is elfogadható.

 

Ki kell alakítani azokat a vadászházakat, terepi berendezéseket, amelyek hozzájárulhatnak a kultúrált vadászatok megrendezéséhez. Természetesen a régió általános infrastruktúrájának fejlesztése is ide tartozik, hiszen ez az ágazat sem függetleníthető ettől.

 

Több problémával is összefügg, de a megfelelő vadlétszám mellet és a helyes erdőgazdasági gyakorlattal jól kezelhető és a még elfogadható határon belül maradhat. Mivel egy többrétű, problémáról van szó, lényeges az, hogy az egyes ágazatok, szakterületek művelői részletesen kidolgozzás a közös koncepciót és meg is valósítsák azt.

 

Várható hatások

Kialakult egy ökológiailag elfogadható méretű és egészséges nagyvadállomány, amely jelentős mértékben önfenntartó.

 

Az élőhelyfejlesztéseknek köszönhetően az apróvadállomány növekedni kezd és azt nem korlátozza az agrotechnikai gyakorlat sem (kemizálás).

Megfelelő koordinációval az egyes vadgazdálkodási egységek kezelői felosztják a feladatokat és a nagyobb területegységre vetített vadgazdálkodási mutatók egyértelműen jobbak lesznek.

 

Fejlődő infrastruktúrának köszönhetően , a fizetőképes kereslet számára a régió vonzó vadászati célpont lehet, így javulnak a helyben lakók jövedelmi viszonyai.

 

A vadkár okainak kezelésével sikerülhet az eddig gyenge vagy csak nagy költségek árán megóvható erdőtelepítések felnevelése. Másrészt a vadkár után fizetett költségek mérséklésével javulhat a vadgazdaságok pénzügyi helyzete.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

IPAR

Ideális célkitűzések

A térség központjaiban (Csurgó, Barcs, Sellye) a helyi-területi erőforrásokra épülve, a jövedelem- és pénzakkumulációra, illetve az idegen forrásra épülő, kis- és középvállalkozások alakulnak ki, melyek egyre szélesítik e városok gazdaságszervező és foglalkoztatási központ szerepét, elsősorban a vonzáskörzetükben. A központokban elsődlegesen a klasszikus feldolgozó-ipar (gépipar, világítás technika, műszeripar, anyagmozgatási berendezések gyártása, üveg és kerámiaipar, könnyűipar, textil-, konfekció- és kesztyűipar, bőrfeldolgozás és kézműipar, a vegyipar és az élelmiszeripar) indul fejlődésnek. Míg a vidéki településeken a fakitermelés és feldolgozás, a tercier szektor-turizmus (idegenforgalmi objektumok, kereskedelem-szolgáltatás, kommunikáció, kultúra, művészet, környezetvédelem), a kitermelő ipar (kavics-, homok- és agyagbányászat) illetve a kis- és kézműipar válik húzó ágazattá (2., 3., 6. számú melléklet).

 

Problémák ismertetése

Több fontos infrastrukturális elem fejletlen vagy hiányzik (gáz, csatornarendszer, közlekedési kapcsolatrendszer).

 

A területi munkamegosztás és kooperáció csomópontjai a fejlődési klaszteret, amelyek egyfelől ágazati és funkcionális kötödésben álló egységek láncolatát jelentik, másfelől a térség gazdasági-szolgáltató egységei között egy olyan kapcsolati hálót, amely a piac közvetlen hatásközvetítését is biztosíthatja, a közös érdekek alapján működő információáramlást és a piaci impulzusokra történő reakciót, valamint a megfelelő működési biztonságot nyújtja.

 

A jelenleg működő vállalkozás-támogatási rendszer a régióban nem elégé kiterjedt és intenzív.

 

 

Az inkubátorházak mentesítik a vállalkozót a környezeti feltételek megteremtésétől, így a szűkebben vett vállalkozási tevékenységére koncentrálhat.

 

A felső- és középfokú oktatás, szakképzés és átképzés, vállalkozó képzés és e célokat szolgáló szervezetek hiánya.

 

Befektetési társaságok létesítésének hiánya – akár az önkormányzatok pénzügyi részvételével, kistérségi banki- és pénzintézeti hálózat hiánya, a gazdasági, műszaki tanácsadás és szolgáltatás szervezeti kiépítettségének hiánya.

 

Nincs kiépítve a beszerzést és értékesítést integráló hálózat, a tanácsadás, a kistermelői non-profit központrendszer, ügynökségek és kereskedőházak hiánya.

 

 

Probléma megoldási lehetőségei

Az infrastrukturális elemek fejletlensége és hiánya.

 

A gazdasági klaszterek hiánya.

A kis- és közép vállalkozások létrejöttének ösztönzési és támogatási hiánya.

 

Az információs és az infrastrukturális környezet, valamint a vállalkozóvá válási, tanulási, és képzési szolgáltatások hiánya.

 

Inkubátorházak hiánya.

 

A humántőke fejlesztésének hiánya.

 

A gazdasági-, üzleti- és pénzügyi szolgáltatások jelenlétének hiánya.

 

A mezőgazdasági és ipari, kereskedelmi integrációs intézményrendszer kiépítettségének hiánya.

 

A természetbarát termelési technológiák és tevékenységek, telephelyek és gazdaságok hiánya.

 

Az ipari parkok hiánya.

 

A vállalkozási övezetek hiánya.

 

Várható hatások

Az ajánlások megfogadásával a térség megkezdheti felzárkózását. A dinamikus infrastruktúra és integrált vállalkozássegítő programok hatására a régió egyre vonzóbb lesz a nagyobb vállalkozások számára is. A tervezett fejlesztés és a folyamatos környezetvédelmi beruházások kímélik a természetet, amelynek erőforrásai speciális húzó ágazattá válhatnak a térségben.

Ha mindezek a célkitűzések nem valósulnak meg, a régió lemaradása egyre nagyobb mértékben nő, és felzárkózási esélyei csökkenek. Teret hódíthatnak a környezetkárosító és erőforrás pazarló elavult technológiák.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Előirányzott célkitűzések

Nemzeti Környezetvédelmi Program (részlet):

“A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésben figyelembe veendő környezeti peremfeltételeket tartalmazó legfontosabb dokumentum az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26) sz. határozatával elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program, amely az elérni kívánt környezetvédelmi célok, célállapotok között a vizek védelméről a Dráva vízgyűjtőjére - vagy arra is vonatkozóan - a következőket tartalmazza:

 

Célok és feladatok a felszíni vizek védelme érdekében:

A vízhiány okozta kritikus vízgazdálkodási helyzetek előfordulásának csökkentése. A vízhiányos területeken, elsősorban az Alföld egyes régióiban, a lefolyás-szabályozás fejlesztésével, illetve - amennyiben az ökológiai szempontból nem káros - felszíni vízátvezetéssel a felhasználható felszíni vízkészletek növelése. A takarékos vízhasználatot ösztönző szabályozás kialakítása mind a kommunális szolgáltatások, mind a gazdasági élet területén.

 

Hosszú távú vízminőségi célkitűzések:

Annak a távlati célnak a megvalósulása érdekében, hogy a települési csatornázás a kb. 65%-os ellátottságot elérje, minden közcsatornán élővízbe vezetett szennyvizet legalább biológiailag meg kell tisztítani. A kiemelten védendő, tápanyagokra érzékeny vizek (tavak, tározók, holtágak, időszaki vízfolyások, kisvízhozamú befogadók) nitrát- és foszforterhelését csökkenteni kell, ezeken a területeken harmadik fokozatú szennyvíztisztítás is szükséges. Az EU irányelvei alapján a tagországokban a 2000. év végére a 15.000-nél, a 2005. év végére a 2.000-nél nagyobb lakosegyenértékű településeken meg kell oldani a szennyvízelvezetést és tisztítást. Ezeket a feladatokat Magyarországon 2010-ig kell teljesíteni. A Program hat évében a kiemelten védendő területeken lévő települések szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztésével a csatornázottság 60%-ra növelése a cél, ezen szennyvizek tisztítása és a megyei jogú városokban a szennyvíztisztítási fejlesztések megkezdése és időarányos elvégzése a cél. Ahol lehetséges az egyedi, kiskapacitású, természetkímélő szennyvíz ártalmatlanítás megvalósítását ösztönözni kell. Hosszú távú cél, hogy az élővizekbe jutó szervesanyag-terhelés a jelenlegi szint 20% alá csökkenjen, a kibocsátott szennyvizek mennyiségének feltehető növekedése mellett is. A Programban ennek a részarányos teljesítését kell megvalósítani.

Az ipari és mezőgazdasági üzemek szennyvíztisztítását megfelelő gazdasági szabályozó (elvonási, támogatási) rendszer segítségével fokozatosan meg kell oldani. Az új üzemek esetében már eleve csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő megoldások engedélyezhetők. Hasonlóképpen el kell érni a közcsatornába kerülő szennyvizek előtisztítását. El kell érni, hogy a mérgező anyagokat tartalmazó ipari szennyvizek ne jussanak kommunális szennyvízbe. A szennyvíztisztítás megfelelő megoldása érdekében minden tisztítóműnél biztosítani kell a szennyvíziszap ártalmatlanítását, elsősorban komposztálását. Ezt a megoldást kell alkalmazni a csapadékvíz-elvezető közcsatornákból származó iszapra is.

 

Célok és feladatok a felszín alatti vizek védelme érdekében:

A felszín alatti vizek nagyobb arányban és mértékben a kitermelés térségében hasznosuljanak az arra alkalmas tisztított szennyvizek helyben tartásos elhelyezésével, újrahasznosításával.

A tartós vízszintsüllyedések következtében veszélyeztetett helyzetben lévő térségekben javuljon a vízháztartási egyensúly.

A felszín alatti vizek nyomáscsökkenése ütemének mérséklése, majd megállítása, a túlzott regionális igénybevétel megállítása.

Az engedély nélküli felszín alatti vízkitermelés megszüntetése, majd - ütemezetten, a prioritási területek meghatározásával - az engedélyezettek módosítása (a környezetvédelmi igénybevételi határértékben meghatározott szintig a pótlódás figyelembevételével).

A felszín alatti vizek minőségi célállapotának ütemezett megközelítése, fokozott figyelemmel a sérülékeny vízbázisok (üzemelő és távlati) környezetére (védőterület/védőidom) az ivóvízbázis védelemre szerveződött társulások létrejöttének elősegítésével.

A felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyezőforrások felderítésével, a korábbi évtizedekben felhalmozott tartós környezet-károsodások számbavételével és feltárásával egyidejűleg - az azonosított környezetszennyező jogi és anyagi felelősségének érvényesítése mellett - a veszélyeztetések megszüntetése, a környezetkárosodások felszámolása.

A nitrát terhelés és a nem természetes eredetű diffúz mikro-szennyezések csökkentése.

Azoknak a meghatározott területeknek, térségeknek az azonosítása, ahol természeti okok, folyamatok miatt a felszín alatti víz minősége eltér a WHO ivóvíz szabványban rögzített határértékektől.

A folyamszabályozás, vízrendezés, művelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a bányászati tevékenység által megváltozott területhasználat (pl. bányatavak) ne csökkentsék a felszín alatti vizek pótlódott mennyiséget és minőséget.

Ki kell építeni a vízvédelmi információrendszert. Meg kell kezdeni a felszín alatti vizek minőségének megfigyelését szolgáló hálózat kiépítését, és biztosítani kell a már meglévő észlelőrendszerrel együtt történő működtetését. Ezeket a célokat a program időtartamának végére a legveszélyeztetettebb területeken meg kell valósítani.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program szerint a települési környezet védelméhez tartozik - többek között - a települések csatornázottságának, szennyvíztisztításának és speciális szennyvízkezelésének fejlesztése, az ivóvízbázisok védelme, továbbá - az emberi egészség közvetlen védelme érdekében - az ivóvízellátással kapcsolatban az arzéntartalmú vizek, a bakteriológiai fertőzöttség, a nitrát tartalom és a klórozási melléktermékek kérdésének megnyugtató rendezése.

A Program szerint a hulladékgazdálkodás keretében a települési folyékony hulladék mennyiségének csökkentéséhez növelni kell a csatornázott területek arányát (vagy megfelelő közműpótló megoldást kell találni), továbbá a közcsatornákkal nem rendelkező területen növelni kell a környezetkímélő szennyvíz szikkasztással elhelyezett szennyvizek arányát a leghatékonyabb megoldások legalább 30%-ra történő emelésével, végül a folyékony hulladék fogadó és/vagy kezelő kapacitást, a szennyvíztisztítóba kerülő hulladék arányát növelni kell.”

 

Az Európai Parlament és Tanács 2000.10.23.–i 2000/60/EK Víz Keretirányelve. Különös tekintettel az 1.,10., 11. g,h,i, a 16., és 17. cikkelyére, és az I. VIII. és IX. mellékletére.

Irányelv a nitrátról (91/676/EGK).

Irányelv a szennyvíziszapról (86/278/EGK).

Irányelv a települési szennyvizek kezeléséről (91/271/EGK).

Baranya megye - Hulladékkezelési koncepció (1997)

Somogy megye - Hulladékkezelési koncepció (1997)

Baranya megye - Szennyvíz elhelyezési koncepció (1997)

Somogy megye - Szennyvíz elhelyezési koncepció (1997)

 

A 18/1998 (IV. 25.) KTM rendelet, részlet:

“Az általános területrendezési szabályzat tartalmazza:

 

Országos Területrendezési Koncepció, 1997, részlet:

“A növekvő mennyiségű települési hulladék tárolása és kezelése jelenleg egyre súlyosabb környezeti károkat okozó megoldatlan feladat. Szilárd hulladék estén a több település összefogásában létrehozott regionális kezelő telepek működtetése szükséges. A folyékony hulladék mennyiségét a csatornázás fejlesztésével, a műszakilag megfelelő fogadó és kezelő kapacitás növelésével kell csökkenteni.”

 

 

SZENNYVÍZ ELHELYEZÉS

Ideális célkitűzések

A tervezési területen az aprófalvak csatornázottságának fejlesztése, a műszakilag megfelelő fogadó és kezelő kapacitás növelése, a regionális szennyvízelvezető csatornahálózat és tisztítótelep rendszer teljes kiépítése és bővítése 2015-ig. A tisztítótelepeken harmadfokú tisztítási technológia általános bevezetése (2., 3., 5., 6. számú mellékletek).

 

Problémák ismertetése

A terület 86 települése közül három település rendelkezik közüzemi csatornahálózattal és tisztítóteleppel. A tisztítótelepeken másodfokú, biológiai tisztítást végeznek. A tervezési terület jellemzően aprófalvas jellegű, a települések 68%-án a lakosok száma nem haladja az 500 lakost. Ezek a területek a közüzemi csatornahálózat vagy a regionális szennyvíz elvezető csatornahálózat kiépítésének esélye belátható időn belül nem reális.

Az aprófalvakban a kommunális szennyvíz csupán fedett szennyvízgyűjtő medencékbe, vagy a legtöbb esetben szikkasztó gödrökbe jut. A medencékből estenként szippantó kocsikkal szennyvízürítő helyekre szállítják a szennyvizet. Ilyenek találhatók Zákány, Gyékényes, Csurgónagymarton, Berzence, Vízvár, Drávaszentes, Szulok, Lakócsa, és Felsőszentmárton települések közigazgatási területén. Ezek általában a Dráva árterületén, közel a folyóhoz, vagy mezőgazdasági területeken található. Így a kommunális szennyvíz rendszeresen ugyanazon a helyen tisztítatlanul kerül kibocsátásra. Ez az eljárás gyakorlatilag a szennyvíz szikkasztás eljárásával egyenértékű, ami jelentősen károsíthatja a felszíni és felszín alatti vízkészleteket.

 

A falvakban mezőgazdasági szennyvíz kezelés hasonló képen működik, mint a fent vázolt kommunális szennyvíz elhelyezés esetén. Sokszor a szennyvizet valamely csatornába vagy közeli holtágba vezetik (lásd Mrtvica). A nagyobb állattartó telepek saját szennyvízszikkasztóval rendelkeznek. A szikkasztókról a csapadék és a szennyvíz valamely csatornán át a Drávába jut. A szennyvíziszap elhelyezése a legtöbb estben nem kielégítő, komposztálásra, brikettálásra ritkán kerül. Általában szerves trágyaként közvetlenül használják fel.

 

Az ipari szennyvíz tisztítása kielégítő, kezelésük a Barcsi, Csurgói és Sellyei szennyvíztisztító telepen történik. Bár csak másodfokú, biológia tisztítást végeznek, ezek a jelenlegi előírásoknak megfelelnek, de az uniós szabványoktól elmaradnak. Ez a keletkező szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére is érvényes.

 

Problémák megoldási lehetőségei

Az aprófalvak kommunális szennyvíz elhelyezése és kezelése.

 

Az aprófalvak mezőgazdasági szennyvíz elhelyezése és kezelése

 

A települések ipari szennyvíz elhelyezése és kezelése

 

Várható hatások

 

Az ajánlások megfogadása estén a felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme biztosítottá válik, a szennyeződésekre érzékeny területeken az újabb terhelés, a környezeti ártalom megelőzhető. A szennyvíziszap megfelelő kezelésével, tárolásával mérséklődhet a környezeti elemek és a táj terhelése, csökkenhet a veszélyeztetett területek nagysága (5., 6. számú melléklet).

Az ajánlások figyelmen kívül hagyása esetén a felszíni és felszín alatti vizek elszennyezésének veszélye fokozódik, az élővilág pusztul és a biodiverzitás csökken.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

HULLADÉK ELHELYEZÉS

Ideális célkitűzések

A tervezési területen található összes település kapcsolódik valamely regionális hulladéklerakó helyhez. Ezek a lerakóhelyek több települést (5-10) kiszolgáló létesítmények, ahol a településeken és/vagy az ipari körzetekben keletkezett hulladékot rendezetten, előírásszerűen lerakják. A kezelést igénylő termelési és veszélyes hulladékot minden településről az adott regionális hulladékkezelő telepre szállítják, ahol a térség lerakható hulladékainak ártalmatlanítását a legkisebb kockázat mellett és gazdaságilag legkedvezőbb módon megvalósítják. A tervezési terület valamennyi településén szelektív hulladékgyűjtés folyik (3., 6. számú melléklet).

 

Problémák ismertetése

A tervezési területen 52 hulladéklerakó hely ismert. Ebből 50 engedélyezett, de a jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi előírásoknak csak 11 felel meg.

 

A néhány száz lakosú aprófalvak hulladékgyűjtéséről a települési önkormányzatok felelőssége gondoskodni. Ennek elmulasztása, illetve nem megfelelő lerakóhelyek kijelölésének hiányában ezeken a településeken igen jelentős az illegális szemétlerakóhelyek száma. Ezek olykor a település közelében található holtágak, homok és kavicsbányák területén, sok estben védett területen találhatók.

 

A termelési és veszélyes hulladék szelektálása és kezelése nem kielégítő. Bár a régió nagyvárosaiban (Pécs, Kaposvár) már működnek veszélyeshulladék-kezelő és lerakó telepek, a tervezési terület nagy részéről az ott keletkezett veszélyeshulladék nagy része nem jut el. Ez alól kivételt csak a tervezési terület városainak (Barcs, Csurgó) veszélyes ipari eredetű hulladéka kivétel, amit ellenőrzött formában a megfelelő regionális kezelő telepre szállítanak. Az aprófalvakban a veszélyes és termelési hulladék nem kerül elkülönítésre a kommunális hulladéktól és a kommunális hulladéklerakó helyeken kerül elhelyezésre.

 

Problémák megoldási lehetőségei

Az üzemben lévő, engedélyezett hulladéklerakó helyek környezetvédelmi szempontú alkalmatlansága.

 

Az aprófalvak kommunális hulladék gyűjtésének megoldatlansága, a regionális hulladékgyűjtés és kezelés hiánya, az illegális hulladéklerakás.

 

A termelési és veszélyes hulladék megfelelő szelektálásának és kezelésének hiánya.

 

Várható hatások

Az ajánlások figyelembevételével a környezeti elemek terheltsége, a vizuális károkozás mérséklődik, közvetve jótékony, gazdaság élénkítő hatása lesz a tiszta környezet és a táj turisztikai vonzerején keresztül.

A szabályozások hatékony megvalósítása nélkül a tájképileg és környezetileg, természetvédelmi szempontból egyaránt káros hulladéklerakók száma tovább növekszik, a későbbi kezelhetőség, ellenőrizhetőség egyre lehetetlenebbé válik.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

DIFFÚZ SZENNYEZÉS

Ideális célkitűzések

A Dráva alsó vízgyűjtőjének nem pontszerű szennyezéseinek folyamatos monitorozása. A mezőgazdasági területekről származó csapadék tápanyag visszatartásra alkalmas, puffer területen keresztüli elvezetése a Drávába. A művelési ág változás, az erdő, gyep és rét gazdálkodás növekedése a szántó területek nagyságának csökkenése mellett (1., 2., 3., 6. számú melléklet).

 

Problémák ismertetése

A tervezési területen keletkező diffúz szennyezés mértékéről és fajtájáról csak becsült adatok állnak rendelkezésre.

 

A mezőgazdasági területekről a különböző árkokon, csatornákon és patakokon keresztül a különböző tápanyagok és egyéb szennyező anyagok közvetlenül és gyorsan a folyóba kerülnek.

 

A területen gazdálkodók általában nincsenek birtokában a vegyszerezéshez, trágyázáshoz és növényvédelemhez szükséges szakmai tudásnak, a művelt terület talajtani vizsgálati eredményeinek és a megfelelő gépparknak.

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

Nem ismert a diffúz szennyezés mértéke.

 

Puffer területek hiánya, csapadékelvezető csatornák és vízfolyások betorkolása az alsó Dráva szakaszon.

 

A mezőgazdasági termelésben használt műtrágya, vegyszer és hígtrágya bemosódása. A talaj tápanyagtartalmi adatainak hiánya, a gazdálkodók tájékozatlansága.

 

Várható hatások

Az ajánlások figyelembevételével a környezeti elemek terheltsége, a felszíni- és a felszín alatti vizek szennyezettsége mérséklődik, a befogadó élővizek eutrofizálódása csökken vagy megszűnik.

A szabályozások hatékony megvalósítása nélkül a felszíni- és felszín alatti vizek szennyezettsége fokozódik, veszélybe kerül a lakossági vízellátás és a befogadók eutrofizálódásával beláthatatlan környezeti- és természeti károk alakulhatnak ki.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

TERMÉSZETVÉDELEM

Előirányzott célkitűzések

 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (részlet):

“A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésben figyelembe veendő környezeti peremfeltételeket tartalmazó legfontosabb dokumentum az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26) OGY sz. határozatával elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program.

Az Európai Parlament és Tanács 2000.10.23.-i 2000/60/EK Víz Keretirányelve. Különös tekintettel az 1.,10., 11. g,h,i, 16., és 17. cikkelyére, és az I. VIII. és IX. mellékletére.

Irányelv a nitrátról (91/676/EGK).

Irányelv a szennyvíziszapról (86/278/EGK).

Irányelv a települési szennyvizek kezeléséről (91/271/EGK).

 

A 18/1998 (IV. 25.) KTM rendelet (részlet):

“Az általános területrendezési szabályzat tartalmazza:

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.

A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról szóló 1/1982. (III.l5.) OKTH rendelet.

A Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről szóló 7/1996. (IV. 17. ) KTM rendelet.

A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Kormány rendelet.

A Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályiról szóló 2/1999. (III. 26. ) KÖM rendelet.

A hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Kormány rendelet.

A holtágakkal kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról és a feladatok minisztériumok közötti megosztásáról. (FM-KHVM-KÖM Előterjesztés a Kormány részére, 1999).

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény.

Az erdőről és az erdő védelméről szóló I996. évi LTV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 4/2000. (III. 24.) KÖM rendelet.

A védett területeken megengedett tevékenységekről. MI-13-39-1990

 

Országos Területrendezési Koncepció, 1997. (részlet):

“A védett területek arányának növelése országos cél (12% elérése). Számos értékes terület azonban még nem került megóvásra, ezért fontos a védelemre tervezett területek értékeinek területrendezési eszközrendszeriekkkel is történő megtartása a természetvédelmi a természetvédelmi oltalom biztosításáig.”

 

Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (részlet):

“A természetvédelmén belül – a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervvel összhangban – a nemzetközi viszonylatban ritka víztípusok természetközeli állapotban megmaradt képviselőinek megmentése kiemelt természetvédelmi feladat. A vizes élőhelyekkel összefüggésben álló célállapotokat és feladatokat a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv a következők szerint határozza meg:

 

Ideális célkitűzések

 

A tervezési területen – elsősorban DDNP által érintett részein – a térségi szabályozási terv alapján három övezetet kell kialakítani: a védelmi célú övezetet, a funkcionális övezetet és az egyéb övezetet.

A védelmi célú övezet elsődleges rendeltetése a védett természeti terület és az emberi környezet, a táj, a természeti értékek védelmének, tartós fennmaradásának, valamint ezek feltételeinek biztosítása. A védendő értékek állapotától, jellegétől függően bármilyen művi beavatkozás csak a természetvédelem érdekeinek alárendelve végezhető. Az összefüggő komplex területek integritását veszélyeztető minden nemű beavatkozás tilos. Az élőhelyek természetes állapotát megbontó, a védett természeti területek létét veszélyeztető, károsító tevékenységeket (vízelvezetés, művelési ág váltás, erdőirtás, beépítés) folytatni, valamint az ökológiai adottságokat megváltoztatni tilos. Cél az értékes de nem védett élőhelyek (fás legelők, holtágak, ártéri erdők) folyamatos védetté nyilvánítása és a DDNP területéhez csatolása (3., 4., 5., 6. számú melléklet).

 

Problémák ismertetése

Élőhelyvédelmi problémák

A tervezési terület védett és nem védett holtágaira és morotváira jellemző, hogy általános vízhiánnyal küszködnek. Az ártéren található holtágak esetében a helyzet valamivel kedvezőbb, de a folyón levonuló kis árhullámok és a nagy napi vízingadozások sok esetben jelentős vízhiányt okoznak. A mentett oldalon található holtágak és morotvák jóval rosszabb helyzetben vannak. Esetenként valamilyen műtárgyon keresztül kapcsolatban vannak az élővízzel, de ez nem biztosítja a rendszeres és elégséges vízutánpótlást. Még rosszabb a helyzet a teljesen lefűződött és a folyótól elzárt holtágak esetén, ahol a folyó bevágódásának és a környező területek melioráltságának következtében a talajvízszint igen mélyen húzódik. A holtágak nagy része összeköttetésben áll valamely csapadék levezető csatornarendszerrel, általában annak folyó előtti befogadója. A holtág vízgyűjtőjéről a holtágba jutó hordalék vegyszer és szerves anyag rohamosan felgyorsítja a holtág feltöltődését, eutrofizációját és idő előtti elöregedését.

 

A tervezési területen még szép számmal előforduló égerlápok legfőbb veszélyeztető faktora a vízhiány. Az ártéren és a mentett oldalon egyaránt veszélyeztetett helyzetben vannak a tartós aszályok és kis áradások valamint az egyre alacsonyabb talajvízszint következtében. Termőhelyeiken erősödő tendenciát mutat a szárazodás, a feldarabolódás, a magasabban fekvő részek gyomosodása és az invazív fajok betörése. A nem védett területeken a fák letermelése potenciális veszélyt jelent.

 

A fűzlápok a természetes szukcesszióban megelőzik az égerlápokat. Mára egyre kevesebb helyen figyelhetők meg erre az állapotra utaló jelek. Az élőhely fennmaradását az általános vízhiány és száradás, a tápvíz magas hordalék és tápanyag tartalma és az ezt követő degradálódás veszélyezteti.

 

A tervezési terület ligeterdei (fekete nyár-, fűz- és fehér nyárligetek) a folyó alacsony árterén teremnek. Általában vékony sávban húzódnak a folyó mentén a védtöltésekig. A mentett oldalon csak foltokban, a patakfolyások, holtágak és csatornák mentén találhatók. A szegélyhatásnak kitett társulások erősen gyomosodnak és az invazív fajok előretörnek. Ezt erősítik az alacsony árhullámok, az egykorú állományok és az erdészeti beavatkozásokhoz rendszeresen használt feltáró utak.

 

A természetes társulások közül a hordalék ligetek, a csigolya bokorfüzesek és a mandulalevelű füzesek és természetes feketenyár állományok fennmaradása az élőhely kialakulás folytonosságának megszűnése, és az élőhely beszűkülés miatt veszélybe kerültek.

 

A Dráva folyó vízminősége átlagosan I. és a II. vízminőségi kategóriák közözött mozog, tehát jónak mondható. De a folyószabályozási beavatkozások, az Őrtilos felett kialakított 22 vízerőmű (többségében csúcsra járatott típusú) és az átalagos kisvízhozam csökkenés a folyóban, mint vízi élőhelyben drasztikus változásokat eredményezett és állapota leromlott. A folyó vízszint ingadozása Őrtilos alatt 24 óra alatt eléri a 100-150 cm. Jelentősen lecsökkent a görgetett hordalék mennyisége, viszont a bemosódott hordalék és tápanyag mennyisége nőtt. A holtágak feliszapolódnak, újak nem keletkeznek. A folyó nagymértékben bevágódott a medrébe és ez a folyamat ismeretlen intenzitással napjainkban is tart.

 

A szakszerűtlenül rekultivált, vagy nem helyreállított, magára hagyott bányatavak potenciális veszélyt jelentenek a felszín alatti vízkészletek szennyezése szempontjából.

 

A tervezési területen természetközeli tölgyes és bükkös erdők szinte alig találhatók. Általános veszélyeztető tényező a klíma szárazodása, az invazív fajok (akác, sarj meggy) terjedése, a túlszaporodott nagyvadállomány rágása, a természetes újulat hiánya, a homogén egykorú állományok kialakulása, a feltáró utak sűrűsége, a vízfolyások védelmi zónájának hiánya, az állományok fragmentálódása és az ezzel erősödő szegélyhatás.

 

A nemzeti park határain belül és kívül található fás legelők fő veszélyeztető tényezője a kezelés hiánya, az invazív lágy- és fásszárúak terjedése, a talajvízszint süllyedése, az idős fák letermelése, a tisztázatlan birtokviszonyok és a művelési ág váltás veszélye.

 

A Barcsi ősborókás egy másodlagosan kialakul élőhely, melynek fennmaradása folyamatos kezelést igényel. Fennmaradását korlátozó tényező az elégséges legelő állatállomány megléte, az invazív fajok terjedése, a talajvízszint süllyedése, a gyakori tüzek, a fragmentálódás és szegélyhatás negatív hatásai.

 

Fajvédelmi problémák

Úgy mint a borostás sás, fürtös gyűrűvirág, kardos madársisak, téli zsurló, kockás liliom, nyári tőzike, iszapfű, jerikói lonc, vitézvirág, poloskaszagú kosbor, fehér tündérrózsa, tündérfátyol, pompás kosbor, magasszárú kocsord, rucaöröm, bársonyos görvélyfű, ligeti szőlő, vitézkosbor, kígyónyelv, lápi csalán, hegyi csipkeharaszt, madárfészek kosbor, békakonty, békaliliom tőzegpáfrány, szálkás pajzsika, agárkosbor és a hússzínű ujjaskosbor.

 

A tervezési terület számos természetközeli társulását veszélyeztetik az adventív növényfajok. Az általános szárazodás, a fragmentáció, a szegélyhatás és a bolygatottság mind ezen invazív fajok terjedését segítik. Leginkább terjednek a magas aranyvessző, a bíbor nebáncsvirág, az alkörmös, az akác, a zöld juhar és a sajmegy.

A védett rovarok gyűjtésének ellenőrzési hiányosságai, az élőhelyek beszűkülése.

A folyómeder-, sodrás-, vízhozam- és vízminőség viszonyainak megváltozása érzékenyen érinti a halfaunát. A holtágak és az árterek beszűkülésével, a folyón épített duzzasztó gátakkal korlátozódnak a halak szaporodási és migrációs lehetőségei. Ebben a rendszertani osztályban konkrét fajvédelmi program kezdeményezése vagy folytatása még nem indokolt, de érdemes fokozottabban monitorozni az érzékeny fajokat. Ilyenek a dunai galóca, viza, magyar bucó, német bucó.

A holtágak estében a helyzet kritikusabb. A vízminőség romlása és a kapcsolat megszűnése az élő vízzel súlyos gondokat jelent. A horgászegyesületek haltelepítései idegen fajok bejutását eredményezik, melyek tovább csökkentik az őshonos halfauna túlélési esélyeit. A holtágak legérzékenyebb halfajai a réti csík és a lápi póc.

A tervezési terület, mint vizes élőhelyekben bővelkedő térség, jelentős mocsári teknős populációval bír. Nem ismertek a védett és nem védett területek mocsári teknős szaporodásra alkalmas részei. Az erre alkalmas területek nagy részét a beerdősülés veszélyezteti, azok védelme és kezelése nem megoldott.

 

A fekete gólya, a kis kócsag, a bakcsó, a nagy kócsag, a rétisas, a cigányréce, a kis csér táplálkozó és fészkelő helyeinek védelmi problémái.

 

A homogén egykorú erdőállományokban kevés a menedéket nyújtó odvas öreg fa. A környék lakosai tájékozatlanságból üldözik az állatokat.

 

A térség jövedelmező gazdasági ágazata a bérvadásztatás. A zömmel külföldi vadászokat az Európa szerte ismert gímszarvas populáció mellett a vaddisznóállomány is vonzza. A terület jelentős mértékben túlnépesedett nagyvad állománya nagy károkat okoz mind a flórában, mind a faunában, letarolja az újulatot, a telepített ültetvényt és feldúlja a nádast.

 

A terület valószínűleg szaporodóképes populációval rendelkezik. De a hazai faunába most visszatelepülő faj kuriózumnak számít és ezért még mindig üldözik a vadászok.

 

A terület jelentős vidra populációval rendelkezik, de az orvvadászat miatt az állomány még mindig veszélyeztetett.

 

A gerincesek közül a halfauna igen jelentős mértékben érintett az adventív fajok által. Szinte már minden víztestben megtalálható a naphal, a fekete törpeharcsa, a törpeharcsa és az ezüstkárász, ezzel kiszorítva élőhelyükről az őshonos fajokat. Túlszaporodásukkal okoz gondot a dámszarvas és a fácán.

 

Szervezeti, infrastrukturális és egyéb problémák

 

A DDNP kezelésében, illetve az önkormányzatok és a gazdálkodók részére haszonbérbe adott területek, rétek, fás legelők kezelése nem teljes mértékben kielégítő.

 

A tervezési területen 2 szolgálati terepjáróval 2 tájegység vezető és 4 természetvédelmi őr teljesít szolgálatot. Ez a létszám fele ekkora terület természetvédelmi őrszolgálatának ellátására elegendő.

 

 

 

A Dráva Magyarországra Örtilosnál lép be, és Drávaszabolcs térségében hagyja el végleg az országot. A köztudatban a folyó úgy él, mint az utolsó “zabolátlan magyarországi folyam” amely szabadon folytathatja meanderező munkáját, partot épít és partot mos. Ez a kép ugyan még jellemző, de korántsem olyan mértékben, mint azt gondolnánk. Azok az erőfeszítések, amelyeket partvédelem címen folytatnak még napjainkban is horvát részről (holtágak lezárása, partvédelem kőgátakkal, a kanyarulatok kiegyenesítése) eredményesek voltak abból a szempontból, hogy sikerült elérni a folyó bevágódását, néhány élő kanyarulat lefűződését. Ennek következtében mind Őrtilos alatt a kavicszátonyok, mind Barcs alatt a homokzátonyok jelentősen megfogyatkoztak. A folyó sebessége felgyorsult, az átlagos kisvízhozam jelentősen csökkent. Ezzel egyidőben a természetes holtág és morotva képződés folyamata megszűnt és az ahhoz kötött ökoszisztémák fennmaradása bizonytalanná vált.

 

Az Őrtilos felett tervezett erőmű hosszútávon beláthatatlan környezeti károkat okozhat a Dráva magyarországi szakaszának felső folyásán.

 

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

Élőhelyvédelmi problémák

 

Holtágak és morotvák degradációja.

 

Égerlápok degradációja.

 

Fűzlápok degradációja.

 

Ártéri ligeterdők degradációja.

 

A kavics- és homokzátonyok társulásainak bizonytalan fennmaradása.

“A kavics és homokzátonyok kialakulásának csökkenése” című problémánál kifejtett megoldási lehetőségek teljesülése elegendő biztosíték a kavics- és homokzátonyok növénytársulásainak hosszútávú fennmaradására.

 

A folyó ökológia állapotának romlása.

 

A kitermelt kavics- és homokbányatavak megoldatlan helyzete.

 

“Szárazerdők” veszélyeztetettsége.

 

Fás legelők veszélyeztetettsége.

 

A nyíres-borókás veszélyeztetettsége.

 

 

Fajvédelmi problémák

 

A védett növényfajok veszélyeztetettsége.

 

Az adventív növényfajok terjedése.

 

A védett és veszélyeztetett gerinctelen fajok védelmi problémái.

 

A halak természetes élőhelyeinek beszűkülése.

 

A kétéltűek és hüllők élőhelyének gyors ütemű beszűkülése.

 

Mocsári teknős szaporodó hely védelmi problémák.

 

A madárfajok táplálkozó- és szaporodó helyeinek beszűkülése.

 

A veszélyeztetett madárfajok védelmi problémái.

 

A denevér fauna védelmi problémái.

 

A vadászható nagyvad túlnépesedési problémái.

 

Az aranysakál üldözésének problémái.

 

A vidra orvvadászata.

 

Az invazív állatfajok terjedésének következményei.

 

 

Szervezeti, infrastrukturális és egyéb problémák

 

Az élőhely kezelést igénylő területek ellátásához szükséges állatállomány és géppark hiánya.

 

A természetvédelmi őrszolgálat személyi és technikai hiányosságai.

 

A meglévő kezelő és őrházak fejlesztése és újak létesítése.

 

A tanösvények, madárvárták fejlesztése és újak létesítése.

 

A természetvédelmi területek és a Nemzeti Park területi integritásának biztosítása új területek megvásárlásával és az NP-hez csatolásával.

 

A nem védett, de értékes holtágak rehabilitálása és az NP-hez való csatolása.

 

A kavics- és homokzátonyok kialakulásának csökkenése.

 

A Novo Virjei vízerőmű építésének tervei.

 

Az övezeti szabályozási rendszer gyakorlati alkalmazása.

 

 

Várható hatások

 

 

Élőhelyvédelmi problémák

 

Az ajánlások megfogadása és megvalósítása esetén a veszélyeztetett élőhelyeket fenyegető hatások mérséklődnek, az élőhelyek állapota stabilizálódik, komplexitásuk és diverzitásuk nő, visszatérnek a területről korábban eltűnt állat- és növényfajok. Ezzel a természetes folyamatok mesterséges fenntartásának költségei csökkenek, a szükséges beavatkozások száma csökken. A területek növekedésével biztosítottá válik a teljes életközösség hosszútávú fennmaradása.

Az ajánlások megvalósításának elmaradása esetén a természetes és természetközeli társulások mérete, komplexitása és diverzitása tovább csökken, őshonos állat- és növényfajok tűnnek el. A természetes környezet degradálódik és az egyre súlyosbodó költségek árán sem lehet a káros folyamatokat ellensúlyozni. Az élőhelyek rövid időn belül degradálódnak és jellegtelen, fajszegény ökoszisztémává alakulnak.

 

 

Fajvédelmi problémák

 

Az ajánlások megvalósítása a veszélyeztetett populációk regenerálódásához és stabilizálódásához vezetnek. A ritka és a területről korábban kipusztult fajok állománya növekedhet, illetve újra megjelenhetnek.

Az ajánlások figyelmen kívül hagyása estén az érzékeny és kis létszámú populációk egyedszáma lecsökken, a káros genetikai hatások, mint pl. a génsodródás felerősödnek, mely tovább csökkenti a faj túlélési esélyeit. Rövid időn belül a faj elvándorol vagy endemikus faj estén végleg eltűnhet az ökoszisztémából.

 

 

Szervezeti, infrastrukturális és egyéb problémák.

 

Az előirányzott célkitűzések megvalósítása esetén a természetvédelem szervezeti apparátusa és infrastruktúrája dinamikusan fejlődik, képes megfelelni az új elvárásoknak és reformoknak, ami elé az EU-integráció állítja.

Ha ezek az ajánlások nem teljesülnek, úgy a természetvédelmi hatóság nem lesz képes ellátni maradéktalanul feladatát, minek következtében folyamatos hiányosságok és elmaradások lesznek, ami közvetve a természet további pusztulását jelenti.

Az egyéb problémák, úgy mint a kavics- és homokzátonyok kialakulásának csökkenése és a Novo Virjei vízerőmű építésének tervei esetén a javasolt ajánlások megvalósításával csökkenthető a folyó áramlási sebessége, változatos meanderező folyó kép alakul ki, ami a sokszínű élővilág fennmaradásának alapja. Stabilizálódhat a felszín alatti vízkészlet, és nem következhet be egy, a Nagymarosi vízlépcső estén kialakult állapot.

Ha a javaslatok nem teljesülnek, akkor a folyó bevágódása tovább nő, ennek következtében a talajvízszint süllyed, az áramlási sebesség nő, egyre kevesebb holtág és zátony képződik, így csökken a folyókép és az élővilág sokszínűsége. Az árterek mérete csökken, az átlagos kisvízhozam csökken, viszont a levonuló árvizek mérete nő, amit a kiegyenesített folyómeder és a hullámterek beszűkülése felerősít. Ezek katasztrofális következményekkel járhatnak, felbecsülhetetlen anyagi károkat és emberei áldozatokat követelve.

 

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

Élőhely és fajvédelmi problémák

 

 

Szervezeti, infrastrukturális és egyéb problémák

 

 

VÍZGAZDÁLKODÁS

Az integrált folyógazdálkodás olyan új tervezési-döntési rendszer, amely keretet teremt és módszert ad a sok érdekeltségű és sok tudományterület ismereteit igénylő folyószabályozási és hasznosítási célok kimunkálására, valamint társadalmi elfogadtatására. Ennek a világszerte kialakulása stádiumában levő intézménynek a hazai honosítása két ütemben tervezhető.

Első lépésként ki kell dolgozni az Integrált Folyógazdálkodás Előkészítő Programját, amelyben megfogalmazódnak a gazdálkodás konkrét céljai, érdekeltjei, tárgyai, tevékenységei és módszerei. A programnak fontos feladata a gazdálkodás alapeszközeinek, jelesül a nyilvántartásoknak és a mérlegeknek a fejlesztése.

A második ütemben megindítható az Alkalmazási Program, amelynek feladata a működtetés, az utóértékelés, és a gazdálkodásnak a szerzett tapasztalatok szerinti fejlesztése az új szemléletű általános folyógazdálkodási tervek alapján.

A folyók védelmével, hasznosításával és fejlesztésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek -- a vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében is - a tulajdon- és érdekviszonyok szerint rendeződnek. A folyógazdálkodás intézményrendszerének kialakítása - az Európai Unióban formálódó vízgazdálkodási koncepcióval megegyezően - közérdekű feladat. Az állam kötelezettsége a fenntartható fejlődés szempontjait érvényesítő és a számos érdekeltet integráló jogi és gazdasági szabályozórendszer, valamint a hatékony működéshez nélkülözhetetlen infrastruktúra megteremtése.

Az Integrált Folyógazdálkodási Program végrehajtásához a következő főbb feladatok megoldása szükséges.

A vízügyi szakmai szervezeteknek:

Nemzetközi és több tárcát érintő feladatok:

Az együttműködést javító feladatok:

Az eddigiekkel párhuzamosan megoldható legfontosabb információs, tájékoztatási és oktatási feladatok:

 

 

Árvízvédelem

Előirányzott célkitűzések

A hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet.

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.

A vízügyről szólól964. évi IV. törvény.

A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet.

A helyi vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával kapcsolatos egyes hatósági jogok gyakorlásáról szóló 5/1970. (XII. 31.) OVH rendelkezés módosításáról és kiegészítéséről szóló 2/1973. (VI. 2.) OVH rendelkezés.

Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról szóló 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezés. A vízgazdálkodás távlati fejlesztésének irányelveiről szóló 2006/1973. (I.31.) MT határozat. Irányelvek az árvízvédelmi létesítmények védőképességének fokozására. VITUKI, 1972.

A holtágakkal kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról és a feladatok minisztériumok közötti megosztásáról. (FM-KHVM-KöM Előterjesztés a Kormány részére, 1999)

 

Ideális célkitűzések

Jelen tanulmánynak nem lehet célja az árvízvédelem műszaki-technológiai elemzése, hiszen nem olyan aspektusból vizsgálja az integrált folyókezelés lehetőségeit. Elsősorban néhány olyan ökológiai célt említünk meg, amely már eddig is nagy publicitást kapott a szakmai körökben és kiváló szakirodalma van. Ezek természetesen nem csak a Dráva vízgyűjtőjére érvényesek, hanem az egész országra.

 

 

 

Az árvízvédelem szempontjából a következőket kell megjegyeznünk:

 

Problémák ismertetése

Ismeretes, hogy az elmúlt időszak vízügyi gyakorlata azt a típusú árvíz-kezelést részesítette előnyben, ahol a folyók mellé épített magas gátakkal oldották meg a problémát. Ez több anomáliát is felvetett: egyrészt ezek a beruházások nagyon költségesek voltak, másrészt ökológiai szempontból nem feleltek meg. Ugyanakkor – mint ahogy az utóbbi években láthattuk – nem tekinthetők végleges és biztonságos megoldásnak sem.

Célszerű ezért egy olyan integrált árvízvédelmi gyakorlat kialakítása, amely sokkal inkább figyelembe veszi a folyó természetes vízmozgását, ciklikusságát. A régi foki gazdálkodást mintaként véve kialakíthatók egy olyan korszerű, biztonságos és ökológiai szempontból is elfogadható árvízvédelmi gyakorlat, amely a jövő évezredben betölti feladatát.

 

Problémák megoldási lehetőségei

A lefolyás meggyorsítása:

A lefolyási hányad megnövekedése:

A fenti két tényező együttes hatása tehát, hogy a vízgyűjtőterületen a lehulló csapadék beszivárgási hányada csökken, a megnövekedett lefolyó csapadékhányad pedig rendkívül gyorsan távozik a területről. Ez általánosságban a vízgyűjtőterület kiszáradási folyamatának elindulását, azaz a vízkészletének csökkenését is jelenti.

 

Folyószabályozás

A folyószabályozási munkák igen nagy költséggel járó, nagy területekre kiható beavatkozások. Az egyes beavatkozások hatása időben rendszerint hosszú késleltetéssel fejlődik ki, és a távolhatások valóságos mértéke csak évekkel később válik ismertté.

A folyószabályozási elvek kialakulása - ma már meglehetősen egysíkúnak minősülő gondolkodás alapján- “a természettől való területhódítás a termelés számára” társadalmi igény alapján történt, nem vették figyelembe a terület hosszú távú ökológiai igényeit.

A vizek kártételeinek megelőzése céljából a szabályozott folyómeder funkciója az árvizek lefolyásának meggyorsítása.

A kezdeti beavatkozások ezen a téren a nagyobb, túlfejlett mederkanyarulatok átmetszései voltak és ezáltal a sodorvonal lerövidítésével a folyó esése megnövekedett. A megnövekedett esés következtében a folyó bizonyos szakaszain a medervándorlás felgyorsult, mivel a hosszabb szakaszokon előállt egységesen nagyobb esés nagyobb mederképző energiát hozott létre.

A felgyorsult, intenzívebb mederképzési folyamat károsnak bizonyult, ugyanis az időközben állandósult birtokviszonyok miatt semmiképpen nem volt megengedhető, hogy a folyó bizonyos birtokrészeket elmosson, másokhoz pedig hozzáépítsen.

Ennek következtében a folyószabályozás új feladat elé került. Ez az új feladat a meder állandósítása.

A vízhozam meghatározott részét a folyó medrében, a környező terepszint, azaz a partélek alatt, az e fölötti hányadot pedig a hullámtér elöntésével az árvízvédelmi töltések között kell levezetni.

A folyó medrében levezetendő vízhozam számára alkalmas meder létrehozásával és folyamatos fenntartásával a folyószabályozás, a nagyvizek károkozásainak megakadályozásával, az ármentesített területektől való távoltartásának létesítményeivel, azok megépítésével és fenntartásával az árvízvédelem foglalkozik.

A szabályozott folyómedernek meg kell felelnie:

• a meghatározott vízhozam levezetéséhez szükséges mederhidraulikai paramétereknek,

• a zajló jég torlódás nélküli levezetéséhez szükséges követelményeknek és

• a hajózási útvonal biztosításával kapcsolatos feltételeknek.

mindezeket a követelményeket állandósult, ún. egyensúlyi mederben kell teljesítenie.

A Dráva esetében a szabályozott mederben, a partélek között levezetendő vízhozam a középvízszinthez (KÖV) tartozó vízhozam, amely kb. 600 m3/sec. A szabályozott meder szélessége a Dráva - sík menti folyószakaszon 170 m.

A folyóban áramló víztömeg é1ő és működő energiával rendelkezik, ami egyéb lehetőség hiányában hordalékmozgatásban, a meder folyamatos alakításában jelenik meg. A folyószabályozásnak a feladata ennek az energiának a folyamatos kézbentartása, kezelése. A folyószabályozásnak tehát folyamatos tevékenységnek kell lennie.

A folyószabályozás különböző művek építésével éri el azt a célt, hogy a folyó állandósult mederben maradva teljesítse a folyószabályozási elvekben megfogalmazott célokat. A művek közös jellemzője, hogy a víz mederalakító tevékenységével kapcsolatosak, mégpedig azt vagy gátolják, vagy irányítják.

A mederalakító energia passziválására irányuló művek a különböző biztosítások, feladatuk, hogy a véglegesnek minősülő mederrészek megbontását, elsodrását megakadályozzák, ezáltal ezek a mederrészek állandósuljanak. Ilyen művek:

• Partbiztosítások,

• Fenékbiztosítások.

Mindkét mű rőzseterítéssel lealapozott kőterítéssel készül. A rőzseterítésre általában azért van szükség mert a terméskő körül az áramló víz örvényeket képez, az örvények lokálisan megnövekedett hordalékszállító kapacitást eredményeznek, aminek következtében a víz a terméskő alól a homokos mederanyagot kimossa és a kő (kőmű) elsüllyed. A partbiztosítás a szabályozott partél, a fenékbiztosítás pedig a túlmélyülő mederfenéki felület védelmét állandósítását látja el.

A mederalakító energia irányítására szolgáló művek funkciója, hogy az adott mederszakaszon a tervezett mederparaméterek kialakuljanak és ehhez a víz a szükséges mértékben és helyen a partot (zátonyt, gázlót) elmossa, az elmosatás a tervezett mértékűre korlátozódjék, a szabályozási vonalakon kívül eső áramlási tereket pedig töltse fel hordalékkal. Ilyen művek:

• vezetőművek,

• parti depóniák,

• keresztgátak.

A vezetőművek a meglévő mederben a víz sodrásának a tervezett irányba való terelésére szolgálnak, a szabályozási vonalon épülő, a mederrel párhuzamos irányú művek, kőgátak.

A parti depóniák a parton, a terepen, a tervezett partél mentén (szabályozási vonalon) elhelyezett hosszanti kődepóniák. Ezeken a folyószakaszokon a víznek kell a tervezett partélig elmosással a medret kialakítani. A parti depónia úgy határolja le a további elmosatást, hogy amikor a víz alámos, a kő a partélről legördülve beteríti a partot és a további elmosást megakadályozza. (természetesen a leszakadást követően még sok kiegészítő kőszórást és felületképzést kell a helyzetnek megfelelően készíteni).

A keresztgátak a kiszélesedett partok esetén, a meder - tervezett szabályozási vonalaknak megfelelő- beszűkítését végzik. A víz áramlásának az összeszűkítésével a sodorvonalat a tervezett helyre szorítják, a szabályozási vonalakon kívül eső mederrészek pedig az áramlás lelassítása miatt feltöltődnek. A keresztgátakat általában sorozatban alkalmazva építik, a közöttük levő pangóvizes terek a Dráván a tapasztalatok szerint pár év alatt feliszapolódnak. Keresztgátakkal történő partvonal kialakítást a domború partok és az inflexiós szakaszok esetében lehet alkalmazni.

További ritkábban alkalmazott mederszabályozási művek a mederkotrások és a mederátmetszések.

A kotrások általában speciális feladatok (pl.: kikötők létesítése vezérárkok kialakítása) esetében kerülnek alkalmazásra, a főmeder alakításánál folyószabályozási célokra csak ritkán alkalmazhatók.

A mederátmetszések esetében a vezérárok kikotrásával terelik a sodorvonalat a tervezett irányba, ahol a további mederalakítást a víz sodrásának kell elvégeznie. A sodorvonalnak a vezérárokba való terelését vezetőművekkel és keresztgátakkal oldják meg. Az új meder esetében az elmosatással a tervezet szabályozási vonalak túllépésének megakadályozására parti depóniákat, vagy speciális esetekben a helyzetnek megfelelő műveket alkalmaznak.

Lényeges kérdés a folyó mellékágainak szerepe a szabályozás során. Az általános folyószabályozási elv a korábbiakban a mellékágak létét a meder állandósításának és a jég levonulásának szempontjából károsnak minősítette. Ez a káros hatás a sziget csúcsánál a szigetet megkerülő mellékág kiágazásánál a vízhozam megosztása miatt keletkezik, ahol a főágban az áramlás lecsökkenése a sodorvonal megszakadásával és gázlóképződéssel járhat. Ugyancsak tapasztalat, hogy a jég levonulásánál a szigetcsúcsok potenciális torlaszképző helyek. A hajóút szempontjából sem nevezhetők a szigetek kedvezőnek. A vízhozam megosztásával a hajóútban levő vízmélységet csökkentik.

A mellékágak esetében a folyószabályozás a mai időkig a teljes megszüntetésre törekedett. Ezt általában a következő módon érték el.

A legelső lépés, a szigetcsúcs fölött vezetőművel, vagy keresztgátakkal elérni, hogy a sodorvonal a mellékág kiágazásánál a főmederben maradjon, ne szakadjon meg és ne ágazzon el. Ezután a mellékágat általában az alsó harmadában teljes egészében elzárták egy rőzsére alapozott kőgáttal. Ezzel a beavatkozással általában pár év alatt a mellékág elhalt, gyakorlatilag feliszapolódott.

 

 

 

BELVÍZVÉDELEM

 

Ideális célkitűzések

 

A Dráva menti területeken történő meliorációs beavatkozásokat minimalizálni kell. A gazdaságtalan, jellemzően belvizes szántó területek esetén művelési ág váltás, a rétgazdálkodás folytatása javasolt. A talajvízszint jelentős csökkenése miatt elsődleges prioritás a felszíni és felszín alatti vizek területen való megtartása. Ezért az indokolt szántó és egyéb területeken fel kell számolni a meliorációs létesítményeket, a földterületek vízmegtartó képességét helyre kell állítani, és meg kell tervezni a gazdasági és természetvédelmi szempontból is optimális területi vízkormányzást. (2., 3. számú melléklet)

 

 

Problémák ismertetése

 

Ezeken az élőhelyeken a talajvíz jelentős vízutánpótlási potenciállal bír. Ennek csökkenése az élőhely degradációjához vezet.

 

A tervezési terület vízelvezető csatornarendszerének csak 35%-a kezelt rendszeresen. A többi csatornát és vízfolyást időszakosan vagy már egyáltalán nem kezelik. Felül kellene vizsgálni a nem kezelt csatornák létjogosultságát, a környező területek vízháztartására gyakorolt hatását és indokolt esetben meg kellene azokat szüntetni.

 

Sem a vízgazdálkodási társulatok, sem a helyi lakosság nincs birtokában azoknak az EU Víz Keretirányelv által preferált vízgazdálkodási elveknek, amelyek a területi vízgazdálkodás új, nem a víz mihamarabbi elvezetését, hanem a területen minél tovább történő megtartását irányozza elő. Nem ismerik ennek a felszíni és felszín alatti vízkészletekre gyakorolt jótékony hatását.

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

A somogyi és a baranyai Dráva sík mára már a belvíz által nem veszélyeztetett területek közé tartozik, ami a talajvízszint drasztikus süllyedésének és az általános szárazodásnak a jele.

 

A talajvízszint, a holtágak, morotvák, kis vizek és más vizes élőhelyek vízhiánya.

 

A belvíz-öblözetek rehabilitálásának magas költsége.

 

A területi csatornahálózat kihasználatlansága, elavultsága és rendszeres karbantartásának, kezelésének hiánya.

A területi vízgazdálkodási szervek felkészületlensége. A helyi lakosság tájékozatlansága.

 

 

Várható hatások

 

Az ajánlások figyelembevételével megőrizhetők és hosszú távon felhasználhatók maradnak a felszíni és felszín alatti vízkészletek. A talajvízszint további csökkenése mérséklődik.

Az ajánlások figyelmen kívül hagyásával rövid időn belül veszélybe kerülnek a felszíni és felszín alatti vízkészletek, ezzel a lakossági és egyéb vízellátás. A talajvízszint tovább süllyed, veszélybe kerül a mezőgazdasági termelés, illetve megnő annak költségvonzata.

 

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

IPARI VÍZHASZNÁLAT

 

Ideális célkitűzések

 

A tervezési terület – térségi szintű – ipari központjai, mint Csurgó, Barcs és Sellye megfelelő mennyiségű és minőségű vízellátásban részesül. A vízellátórendszer állapota, hálózata és kapacitása lehetővé teszi a felhasználók termelésnövekedéssel járó fogyasztásnövekedést. Az ipari vízellátás infrastrukturális fejlesztését megfelelő ütemben követi az ipari szennyvíz tisztítás és elhelyezés infrastrukturális fejlesztése (6. számú melléklet).

 

 

Problémák ismertetése

 

Csurgó, Barcs és Sellye ipari vízellátásának kiépítettsége és állapota nem kielégítő. Az ipari termelés visszaesésével a rendszert nem bővítették, így az esetleges nagyobb fogyasztási igény kielégítése komoly gondokat okozhat. A vízvezetékrendszer állapota közepes, a karbantartás és a hibás, elöregedett szakaszok cseréje folyamatos.

 

Bár a vízellátórendszer fejlesztése is lassú ütemben történik, a szennyvíztisztító hálózat szinte egyáltalán nem követi annak fejlesztési ütemét, így a keletkező többlet szennyvíz tisztítatlansága komoly környezeti károkat okozhat.

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

Az ipari vízellátórendszer hálózati, kapacitásbeli és a vezetékrendszer-állapotbeli problémái.

 

A vízellátórendszer és a szennyvíztisztító hálózat fejlesztése közötti jelentős idő és kapacitásmértékbeli csúszás.

 

 

Várható hatások

 

Az ajánlások megfogadásával biztosítható a térség ipari centrumainak dinamikus fejlesztése, a környezet- és természetkárosítás minimalizálása mellett.

Ha az ajánlások nem teljesülnek, az káros kihatással lehet más gazdaság- és területfejlesztési koncepciókra, ezzel jelentősen romolhat a régió gazdasági versenyképessége.

 

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI VÍZHASZNÁLAT

 

Ideális célkitűzések

 

A mezőgazdasági vízhasználat körébe tartozó állattartó telepek kiszolgálása, a szociális jellegű és járulékos ipari vízkivétel és a mezőgazdasági öntözés mértéke a korábbi mértékhez képest kismértékben nőni fog. Ezért fejleszteni kell a vízvezeték hálózatot, a szivattyú és elosztó telepeket és a vízkészlet monitorozó rendszert. Alkalmazni kell az érvénybe lépő EU irányelveket és mindenekelőtt minden vonatkozásban alá kell rendelni a vízfelhasználást a környezet- és természetvédelmi szempontoknak (2., 6. számú táblázat).

 

 

Problémák ismertetése

 

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

A mezőgazdasági vízfelhasználásban használt vízvezetékrendszerek, szivattyútelepek és egyéb műszaki berendezések jelentős mértékben elöregedtek és elavultak.

 

A jelenleg érvényben lévő mezőgazdasági vízkivételi szabványok és öntözési szabályzat elavultsága.

 

Az illegális vízkivitel és vízfelhasználás ellenőrzésének hiánya.

 

Az aszályos időszakban végzett öntözések környezet- és természetvédelmi megalapozatlansága.

 

 

Várható hatások

 

Az javasol megoldások alkalmazásával elkerülhető a gazdaságtalan öntözés, a környezet- és természetkárosító hatások, míg a beavatkozások alkalmazásának elmulasztása előre nem látható gazdasági és környezeti károkat okozhat.

 

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

VÍZPARTI ÜDÜLÉS

 

Ideális célkitűzések

 

A tervezési terület kiváló környezeti és természeti adottságait kihasználva a turizmus a térség húzó ágazatává válik. A pontos szabályozási, szervezeti és végrehajtási előírások betartásával a természeti környezet nem sérül számottevő mértékben (3. számú melléklet).

 

 

Problémák ismertetése

 

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

Ismeretek hiánya a tervezési terület turisztikai potenciáljáról, befogadó képességéről és terhelhetőségéről.

 

 

A megfelelő számú és színvonalú fogadó és vendéglátó infrastruktúra hiánya.

 

A vízitúrázók igényeit kiszolgáló megfelelő számú és felszereltségű vendégház és tábor hiánya.

 

A látogatói központok, tematikus útvonalak, tanösvények hiánya.

 

A természeti értékekre, kulturális örökségekre, műemlékekre és egyéb látványosságokra épülő programok hiánya.

 

Terület egyedi arculatát adó tájképi elemek védelme hiányos.

 

 

 

Várható hatások

 

Az ajánlások figyelembevételével kialakítható egy szabályozott keretek között, ellenőrzött formában működő, jövedelmező vidéki turizmus, amely fő mozgatórugója a folyó.

Ha ezt nem sikerül megvalósítani, a várhatóan egyre erősödő kereslet hatására kialakuló szabályozatlan konkurenciaharc és a mögötte meghúzódó gazdasági érdekek komoly tájképi-, gazdasági- és környezeti károkat okozhatnak.

 

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

 

VÍZI KÖZLEKEDÉS

 

Ideális célkitűzések

 

A hosszú távú célkitűzés alapján a Dráván a jövőben számottevő kereskedelmi hajózással nem kell számolni. A növekvő turizmus igényeit a turisztikai célú hajózás követi, de szabályozott keretek között. Meghatározott számú új, jó állapotú hajót helyeznek üzembe, és a meglévő elhanyagolt kötőket felújítják.

 

 

Problémák ismertetése

 

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

A meglévő kikötők rossz, elhanyagolt állapota és nehéz megközelíthetősége.

 

A felújításhoz szükséges anyagi források hiánya.

 

 

Várható hatások

 

Az ajánlások megfogalmazásával szabályozott módon fejleszthető a vízi közlekedés.

 

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

HÉVÍZHASZNOSÍTÁS

 

Ideális célkitűzések

 

A hévízkutak és fürdők alacsony vízkivételét növelni kell az adott hévízforrás vízhozamának megfelelő mértékben. Ezt meg kell előznie a kút és a fürdők műszaki és infrastrukturális állapotának felmérése, felújítása és fejlesztése. A kitermelés, üzemeltetés és vízkezelés folyamán és tervezése során figyelembe kell venni a környezet- és természetvédelmi szempontokat (6. számú melléklet).

 

 

Problémák ismertetése

 

 

 

Problémák megoldási lehetőségei

 

A túl magas vízkivétel veszélyezteti a forrás és a felszín alatti vízkészlet fennmaradását.

 

A védőzónák kijelölésének és kialakításának hiánya.

A szennyvíz nem kielégítő kezelése és elhelyezése.

 

A források és a fürdők nem kielégítő műszaki, technikai és infrastrukturális állapota.

 

A fejlesztés anyagi fedezetének hiánya.

 

A fürdő nem kielégítő marketing és reklám tevékenysége. Arculat- és a látványtervek hiánya.

 

 

Várható hatások

 

A javaslatok figyelembevételével a hévízforrások és fürdők kihasználtsága nő, az előírások betartásával hosszú távú fennmaradásuk biztosított, és előírásszerű működtetésük lehetővé teszi a környezet lehető legalacsonyabb károsítását. A régió gazdasági bevételei nőnek.

Mindezek figyelmen kívül hagyása a forrás és a környezeti elemek szennyeződéséhez vezet, ami hosszútávon óriási kárt okoz és így csak alacsony, rövidtávú hasznot biztosít.

 

Feladatok megfogalmazása

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

Ángyán J. és mtsai.: Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program. FVM, Budapest, 1999. 174 pp.

Bocz E. és mtsai.: Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1992. pp. 45-62.

Dénes A.-Ortmann-né A. A.: Nem védett Dráva holtágak Baranya megyében. 1998. 19 pp.

DDKF (szerk.): Adatok Baranya megye környezetvédelméről, természetvédelméről és vízgazdálkodásáról. MTA, Pécs, 1991.

DDKF (szerk.): Adatok Somogy megye környezetvédelméről, természetvédelméről és vízgazdálkodásáról. MTA, Pécs, 1991.

DDKF (szerk.): Baranya megye környezeti állapotát jellemző adatok és információk, 1994. DDKF, Pécs, 1995.

DDKF (szerk.): Somogy megye környezeti állapotát jellemző adatok és információk, 1993. DDKF, Pécs, 1994. 61 pp.

DDNPI (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park baranyai Dráva szakasz, I. rész: Leírás (egyeztetési munkaanyag). DDNPI, Pécs, 181 pp.

Engloner L.: Dráva-sík, dolgozat. Pécs, 2001. 9 pp.

Fehér F. és mtsai.: Területi vízrendezés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986. 308 pp.

Fekete G. és mtsai.: A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. MTM, Budapest, 1997.

Fodor I.: A Duna-Dráva Nemzeti Park és térsége fejlesztési koncepciója. MTA, Pécs, 1996.

Fodor I.: Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001. pp. 305-361.

Iványi I.-Lehmann A. (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2002.

Katona E. (szerk.): A vízminőség szabályozás kézikönyve. Aqua Kiadó, Budapest, 1989. 471 pp.

Kepes A.: Víztársulások a Dráva mentén. Pécs, 1998.

KÉE-MTA (szerk.): A Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepciója. KÉE-MTA, Budapest, 1993. 264 pp.

KÉE-TTT (szerk.): A tervezett Dunai Nemzeti Park (Szigetköz) és térsége területrendezési terv, Előkészítő fázis, Egyeztetési anyag. KÉE-TTT, Budapest, 1999. 73 pp.

KÉE-TTT (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park és térsége területrendezési terve, Egyeztetési anyag. KÉE-TTT, Budapest, 1999. 68 pp.

KSH: Adatok és elemzések a Dél-Dunántúlról, digitális adatbázis. KSH, Pécs, 2001.

KSH: A dél-dunántúli megyék statisztikai évkönyvei 2000., digitális adatbázis. KSH, Pécs, 2001.

KSH: Általános Mezőgazdasági Összeírás, digitális adatbázis. KSH, Budapest, 2000.

KTVKF (szerk.): A holtágak természeti és ökológiai értékeinek felmérése, értékelése, a holtágrehabilitáció általános elvei. KTVKF, Szolnok, 1997.

Lovász Gy.: A Dráva-Mura vízrendszer vízjárási és lefolyási viszonyai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 158 pp.

Pálfai I. és mtsai.: Magyarországi folyószakaszok mellékágai. KHVM, Budapest, 1998. pp. 83-96.

Simon T.: A Magyarországi edényes flóra határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Somlyódy L. (szerk.): A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. MTA, Budapest, 2000. 370 pp.

Stefanovits P. és mtsai.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999. pp. 411-438.

Szappanos P.: River Basin Management of the Rivers Dráva (Hungary) and Overijsselse Vecht (The Netherlands). RBA-Centre, Delft, 1991. 179 pp.

Thesis Kft. (szerk.): A Maros vízgyűjtő magyarországi területének vízgyűjtő-gazdálkodási terve. Thesis Kft., Budapest, 1998. 112 pp.

Tóth J.-Wilhelm Z.: Konzerváció, modernizáció, regionalitás a Dél-Dunántúlon. PTE-FI, Pécs, 2000. 356 pp.


 

MELLÉKLETEK

  1. A tervezési terület mezőgazdasági alkalmassága

  2. A tervezési terület elhelyezkedése az agráralkalmassági-környezeti érzékenységi skálán

  3. A tervezési terület környezeti érzékenysége

  4. Nemzeti Ökológiai hálózat

  5. Jogi oltalom alatt álló területek és Érzékeny természeti területek

  6. Felszín alatti vízvédelmi területek

Vissza az oldal tetejére