Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaPartnereink linkjeiEgyesületünk kiadványaiTámogatóinkElérhetõségeinkVissza a programjainkhoz


Halastóvédelmi program bemutatása

Az édesvízi élőhelyek kialakulása és szerepe ősidők óta meghatározza az emberiség, így a társadalmak életszínvonalát, mivoltát, így nem véletlen, hogy a korai kultúrák nagy folyók, folyamok mellett jöttek létre, ahol az éltető víz lehetõséget adott a "civilizált" életre.
A vízhez való kötõdés a természetközeli (vagy ha úgy tetszik: primitív) népeknél sokáig megmaradt a vadászó halászó életformák miatt. Ilyen példa erre hazánkban a Nagy-sárréten kialakult életforma, a pákászat, amely a gyujtögető élet utolsó megjelenési formája, amit a közeli népeknél nem találhatunk meg sehol.
Szerte a Földön, már régóta tapasztalható ezeknek a vizes élõhelyeknek a kritikus csökkenése.
Ezzel együtt természetesen a vízi élõhelyhez kötődő fajok egyedszáma is csökken, hiszen sokszor nem találnak eredeti élõhelyük ökológiai igényeivel megegyező területet. A mesterségesen létrehozott halastavak jelentős másodlagos élõhelyekké küzdötték fel magukat, melyek nagyon sok természetvédelmileg értékes fajnak nyújtanak alkalmas élőhelyet az újbóli megtelepedésre. Így volt ez a századelon drasztikusan lecsökkent számú nagykócsaggal, vagy a szintén fokozottan védett vidrával is.

Nem hanyagolható el az a tény sem, hogy ezen másodlagos élõhelyek - a halastavak - sokszor (pl. mûködési területünkön, szerte az Alföldön) régi érmaradványokon, volt árterületeken kerültek kialakításra, ami valamilyen szempontból mindenképpen élõhely-rekonstrukciónak számít. Így van ez a Hortobágy-Berettyó mentén létrehozott tavakkal (pl. kenderesszigeti, túrkevei stb.) is, csakúgy, mint a Kis-sárrét területén, a Körös egykori vadvízjárta területein létrehozott biharugrai és begécsi halastórendszerrel. Ezek ma már a Körös-Maros Nemzeti Park védett törzsterületei. De mi van a többivel ? A szakemberek hamar észrevették a halastavi élõhelyek természetvédelmi jelentõségét, és sok helyen léptek is védelmük érdekében.

Ma már nemzetközi hírû halastavainkon (pl. Hortobágy halastó, Virágoskúti halastó stb.) megfelelõ védelmet élveznek az életközösségek, igyekeznek a gazdálkodást a természetvédelmi szempontokkal összeegyeztetni. Azonban ezeknek a szempontoknak a szem előtt tartása a honi halastavaknak csak egy kis részénél mondható el, míg sajnos meggyőződésünk, hogy a fennmaradóaknál - a többségnél -, a halastó határán megszűnik a természetvédelmi jogszabály hatálya, és elveinket lábbal tiporják számos vélt indok alapján. S mint ahogy a vizes élõhelyek védelmének előtérbe kerülésekor néhány értékes faj egyedszáma örvendetesen megnõtt, ugyanígy még fokozni lehetne - és kell is - az ökológiai igényekhez alkalmazkodó élõlények élohelyeinek védelmét akkor is, ha ez számos nehézségbe ütközik például a magánkézben lévo halastavak esetében. Programunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet ezen élohelyek egyre aktuálisabb védelmére, a megoldásra váró problémák kérdéseire, illetve szeretnénk kezdeményezni a halastavak jogszabályban megfogalmazott közvetlen védelmét a művelési ág változtatások kikerülése érdekében. Programunk címében azért van az "egyéb vizes élohelyek" elnevezés is, mert a halastavak mellett azokhoz hasonló funkciójú mesterséges élohelyeket hoznak létre pl. vadászok is vízivad szaporítás céljából.
Fontos ezeknek az élohelyeknek a fenntartása ezért kell megfelelo szabályozást találni az élohelyfenntartásra.

Miután tudjuk, hogy a genetikai eroforrások elvesztése pótolhatatlan veszteségekkel jár az emberiség számára, mindenképpen meg kell akadályoznunk némely fajok egyedeinek létszámcsökkenését. Ha az olyan ritka fajok, mint a vékonycsőrű póling, önerőből fenn tudna maradni, akkor nem lenne szükség védelmi intézkedésekre. De mindaddig, amíg ezen élőközösségek fajszáma csökken, elsodleges feladatnak kell lennie, a ritkuló közösségek védelmét, amit csakis élohelyek védelmével lehet elérni, legyen az természetes, vagy természetes állapotú terület.
Munkánkban mindenképpen elsobbséget kell biztosítani azoknak a fenyegetett területeknek, melyek szaporodóközösségei szerte a világon veszélyeztettek. A vízimadarak számos családja használja az érintett élohelyet - a halastavakat - vonuló- pihenőhelyül, így mindenképpen elsodleges ökológiai folyosónak minosül, ami bár nem indokolná önállóan a komplex védelmi javaslatunkat feltárás után, de ezen élohelyek számos természetvédelmileg értékes, Európa méretekben is ritkuló számú fajnak nyújthatnak költohelyet.

1996-ban megszületett az új természetvédelmi törvény, az 1996. évi LIII. sz. törvény, mely első részében az alapelvek között kimondja, hogy "minden természetes és jogi személy, valamint szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme". A halastórendszerek számos ökológiai, természetvédelmi szempontból értékes élohelyet oriznek, és miután a fentebb említett jogszabály 7. § (2.) bekezdésének [h] pontja kimondja, hogy: "biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását", s miután a vizsgált élohelyek többsége tájképi jelentősége mellett nemzetközileg hazánkra bízott életközösséget tart fenn, így természeti védelmét mindenképpen indokoltnak tartjuk, s tekintettel a számos védett és fokozottan védett fajra, a tavaink védelme ugyanezen törvény által eloírt 8. §-ának (1) bekezdése is érvénybe lép, mely alapján: a védelemre érdemes "(...)életközösségek megorzését élohelyük védelmével együtt kell biztosítani."

Amit a legkevésbé tartanak be a halastó kezelok, az az alábbi két szakasz: 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfeleloen a vadon élo szervezetek élohelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.; 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élo-, táplálkozó-, költo-, piheno- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. Szinte mindenütt folyik gyérítés, riasztás engedély és természetvédelmi jóváhagyás nélkül, éppen ezért kívánjuk figyelmünket azokra a tórendszerekre fordítani, ahová nem ér el a nemzeti park igazgatóságok óvó keze.

Tevékenységünk:

Számos ellentét alakult ki a természetvédelem ügye és a halastavi gazdálkodás között melyeknek megoldása még mindig nem megy simán, de remélhetőleg egyre több lehetőség lesz ezek orvoslására. A legjelentősebb ellentét abból alakulhatott ki, hogy a halastavi gazdálkodásban - ha a gazdák és kezelők eltúlozzák is - mindenképpen van bizonyos kártétele a védett és fokozottan védett állatfajoknak. A madárkárt szokták elsodlegesen okolni a természetvédelem és a gazdálkodások rossz viszonyáért, és ezen problémák megoldása egyre sürgetobb feladat. A gazdálkodás során többféle kár is keletkezhet pl: Elsoként a madarak által hordozott hal-parazitákat említeném, ami legtöbbször szerencsére elkerüli a halastókezelok figyelmét, mindenképpen kell róla szólni, bár természetvédelmi megoldására ennek nem látok jelenleg módot. A második probléma az állítólagos takarmányfogyasztás, azaz a madarak haltakarmánnyal való táplálkozása, ami megítélésünk szerint csak vélt probléma, a kártétel jelentéktelen. A legnagyobb vitákat a halakkal táplálkozó madárfajok és esetleg a vidra egyedszámának csökkentése váltja ki. Számos esetben a fokozottan védett fajok, mint amilyen a nagykócsag is, okoznak halkárt, de legtöbbször mégis a sirályfélék ivadékpusztítását, a gémfélék és a kárókatona halpusztítását emelik ki. Eme utóbbi faj jelentos állománynövekedésen ment keresztül és ma már a jogszabályok sem védik, így szabadon gyérítheto, mégsem támogatom ezen megoldását a problémának, miután a gyérítéssel nem oldjuk meg, hiszen újabb és újabb egyedei érkeznek a fajnak, és vadászás során az összes többi faj is jelentosen zavarva van. Amit hamarosan meg kell oldanunk, az a faj költoállomány-szabályozása, amiben viszont nem ártana a nemzetközi összefogás. Szintén nagy gondot jelent az, hogy a halastavi gazdálkodás során a tavak kezelése semmilyen természetvédelmi elvet nem vesz figyelembe. Az illegális nádégetésekkor számos gondot okoznak a gyújtogatók (melyeknek kiléte nyílt titok) mindenképpen, de a fo gondot az jelenti, hogy mindez a költési idoszak megkezdése elott történik, ami nehezíti számos természetvédelmileg értékes faj megtelepedését. Gondot jelent a halastavakon történo vadászás és vadásztatás is. Mindennaposnak mondható sajnos a szürke gém, kócsagok, sirályok és más fajok elejtése is a tavakon az elobbi problémából adódóan. Még nagyobb gond alkalmanként az olasz vendégvadászok által okozott kár, miután azok semmilyen emberi és isteni törvényt nem hajlandóak figyelembe venni. Eme utóbbi problémát a feladataink közül az egyik legfontosabbnak nevezném meg, hiszen az olaszok túlkapásai mindenhol ismeretesek, és már-már embertelennek nevezheto pusztításaik vérlázítóak.

Célkitűzések

Természetvédelmi feladataink közben alapvető fontosságú szemléletváltozásokon megyünk át folyamatosan, mely elveket igyekeznünk kell magunkévá tenni munkánk eredményessége érdekében. Ilyen jelentos szemléletváltozás volt, amikor az elfogadott elvekbol leadva, az aktív fajvédelmi programok után ökológiai ismereteink bovülésével áttértünk az élohely-komplexek védelmére, amely már a védendo fajok mellett igyekezett megvédeni azok élohelyét, illetve az adott terület ökológiai sajátosságait is. Ezzel ráébredtünk, hogy csakis az élohelyek állapotának fenntartása lehet a védelem sikeres alapja. Ehhez hasonló szemléletváltozásra lesz szüksége a szakembereknek, amikor elindul az a folyamat, amely most már a "rezervátum szemlélettel" szakítva áttér az ökológiai hálózatok (econet) fontosságának megértésére, mely már a fajok alapveto igénye a szaporodáson alapul. Ezen hálózatok felépítésének ismertetésére azok ismertségére való tekintettel nem fordítanék szót. Ilyen ökológiai hálózatokban elsodleges folyosónak fognak minosülni a vízfolyások, illetve az ehhez kapcsolódó édesvízi élohelyek, melyek nagyon sok faj számára nyújtanak ideális élohelyet, annak ellenére, hogy ezek is átalakulnak, ha változó sebességgel is. Az elmúlt években végzett országjáró útjaink számos mesterségesen létrehozott halastavat sikerült látnom, vizsgálgatva azok élovilágát. Ezek néhány év alatt is jól látható változáson mentek át. A nyílt víz idovel feliszapolódott, és vízinövények telepedtek meg benne. Eleinte csak alámerülok, mint amilyenek a tócsagaz fajok, késobb lebegok, mint az imbolygó békaszolo vagy a védett sulyom. A víz fölött elterjedo fajok, mint a nád megtelepedése, a gazdasági érdekek megkérdojelezhetoségével együtt (nyílt vízbol vesz el területet, ugyanakkor védi a töltéseket) a megfelelo talaj, illetve feliszapolódás függvénye. Mindezen vegetációkhoz számos élolény társul a változatos niche-föltételek miatt, mely élolényközösségek a csökkeno természetes vízi élohelyek miatt egyre nagyobb természetvédelmi értéket képviselnek. Hazánk erre vonatkozó természetvédelemi feladatai is egyre inkább aktuálissá válnak az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékunk miatt, amellett, hogy más feladatokhoz hasonlóan e témában is nagyon fontos lehet a nemzetközi együttmuködések eredményessége, illetve az összehangolt munkák hatásos koordinációja. Mára számos ilyen nemzetközi összefogással felvállalt együttmuködés született egy-egy egyezmény formájában. Ezek közül is az egyik legnagyobb múltú és legismertebb az Irán fovárosában 1971-ben létrehozott Ramstari Egyezmény, melyet öt kontinens 106 országa írt alá, a nemzetközi fontosságú vizes élohelyek megmentése érdekében. Az 1975-ben hatályba lépett egyezményhez hazánk is csatlakozott 1979-ben, felvállalva az ilyen jellegű honi élőhelyek megóvását. A nemzetközi jelentoségu "Ramsari" vizes területek között ma már kilencszáz élőhelyet tartanak nyilván, melyek eredeti célja az volt, hogy a vízi élőhelyekhez kötődő madárfajok költését és vonulását biztosítsák a szakemberek, mára azonban a terv sokkal összetettebbé vált. Ma már az aggódó szakemberek nem csupán a vízimadarakat féltik, hanem a vizes területeket (illetve ezeket a környezeti rendszereket - ökoszisztémákat), mint alapveto fontosságú élohelyeket, így újra visszatérhetünk az élohely-komplexeknek, mint az ökológiai folyosók részének védelmi kezdeményezéséhez. A SAPARD kistérségfejleszto program kapcsán már most látszik a fejlesztési stratégiákban - főképp itt térségünkben - hogy az Uniós viszonylatban soknak minosülo szántónk miatt a gyengébb minőségűekbol ág változást kell kezdeményezni. Éppen ezért jelentos területnek lesz elkezdve 2006-ig a visszagyepesítése erdosítése, de a kistérségi tervekben szerepel az is, hogy 50 %-os támogatással 47 %-kal növelni kell a halastavak felületének mennyiségét, amire a megfelelo talajadottságú háttér itt a Jász-Nagykun-Szolnok megye és Békés megye határán, a Körösök mentén minden esély meg van. Tehát tény, hogy a halastavak száma gyarapodni fog - ha reálisan nézzük, nem is a tervezett arányban -, és még ezelőtt fel kell, hogy készüljünk, hogy a halastavak természetvédelmi vonatkozású kérdései megfeleloen átláthatósággal szabályozva legyenek.
Programunk ehhez kíván nagymértékben hozzájárulni .

Vissza a főoldalra - Vissza a "Programjaink"-hoz - Vissza a lap tetejére

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -