Fűzfás dűlő - Kunhegyes

A Kunhegyes környéki élőhelyek minden bizonnyal a Hortobágyi Nemzeti Park mostohagyermekei. Ezt a megállapítást már a múlt évben is leírtam, amikor a település mellett lévő Telekhalmi és Bánhalmi halastórendszer természeti értékeit mutattam be, majd helyi jelentőségű védelmüket kezdeményeztem.

Akkor Kunhegyest Kenderes irányába hagytam el túráimmal, míg most Tiszagyenda felé igyekeztem, hiszen utazások során már számtalan alkalommal láttam, hogy az út két szélén milyen hortobágyi hangulatot árasztó puszták vannak, melyek tölgyesbe torkollanak, ahol – akárcsak Ohaton – kékvércsék szaporodnak szűk közösségükben. Teszik mindezt a természetvédelem óvó szeme tudta nélkül sok más fajjal egyetemben, természetvédelmileg értékes életközösséget alkotva.

Arra voltam kíváncsi túráimmal, hogy a gyepben Kis Gulyajárás és Csorda Gyep, valamint Fűzfás dűlő milyen élőlények lelnek otthonra, Kárászos lapos tölgyese mennyire háborgatott, milyen a természeti állapota.

Az alábbiakban – jelen munkámmal – igyekeztem összefoglalni az észlelteket, látottakat, de csak az vált bizonyossá, hogy mennyi új információra tehetnénk szert, ha szakemberek is megvizsgálnák a területet pl. rovartani szempontból, miután ez az osztály ad megfelelő képet a vegetáció összetételén kívül egy gyep állapotáról. Sok kérdést vet fel a denevérek vizsgáltata is, miután több alkalommal láttam odúlakó fajokra utaló nyomokat, melyek eredetéről nem sikerül megbizonyosodnom.

A sok kérdés mellett– megítélésem szerint – az is bebizonyosodott, hogy védett fajokból álló élőlényközösségével méltán kapcsolható lenne a vizsgált élőhely a Hortobágyi Nemzeti Park területeihez, de amíg ez nem lehetséges egy bővítés során, a részletes kutatás befejezéséig indokolt lenne a jelen állapotok megőrzése érdekében a terület helyi jelentőségű védettsége.

A VIZSGÁLT TÁJEGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Földrajzi, geomorfológiai adatok, emlékek

Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti részén, a történelmi, klasszikus értelemben vett Nagykunság északi határán, a Tiszafüred-Kunhegyesi-sík déli részén található. A szomszédos, vagy közeli városok (Kisújszállás: 17 km, Karcag: 31 km, Törökszentmiklós 35 km, Tiszafüred: 40 km) mindegyike magasabb településhálózati szerepkört tölt be, ettől függetlenül Kunhegyes jelentősége is fontos a környező, még kisebb települések között.

Kunhegyes az Alföld egyik legszárazabb foltjának közelében helyezkedik el, az éves középhőmérséklet 10 C fok körüli, a csapadékösszeg éves mennyisége 530 mm, a napsütéses órák száma pedig több, mint 2000 óra. A leggyakoribb szélirány az északi.

A terület mérsékelten meleg-száraz, de közel fekszik a meleg-száraz éghajlatú területhez, a D-i részek már igen szárazak. Az évi napfénytartam a sokévi átlagot tekintve 1970 és 2010 óra közötti; a Dny-i részek élvezik a több napsütést. A nyári évnegyedben 810-820, a téliben kb. 190 óra napsütés valószínű. Az évi középhőmérséklet É-on 9,9-10,0 oC, máshol 10,2-10,4 oC, a vegetációs időszak középhőmérséklete 17,03-17,4 oC. 192-195 napon keresztül, ápr. 9-11 és okt. 20-21 között a napi középhőmérséklet magasabb 10 oC -nál. A fagymentes időszak a Tisza mentén ápr. 7-8-án, a középső területeken ápr. 10-én, K-en ápr. 12-14-én kezdődik s az első őszi fagyok okt. 20 körül várhatók. A fagymentes időszak tehát a Tisza mentén kb. 196, középen kb. 193, K-en - ÉK-en pedig kb. 190 napos. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga ÉK-en 34,9-35,1 oC, máshol 34,4-34,7 oC, a legalacsonyabb minimumhőmérsékleteké pedig -17,0 és -17,5 oC között várható. Az évi csapadék 510-540 mm, de míg a D-i részeken még az 500 mm-t sem éri el, addig a vizsgálataimmal érintett térségében kevéssel az 550 mm-t is meghaladja az átlagos évi csapadék. A vegetációs időszak csapadéka 300 mm körül van, de a D-i részeken csak 280-290 mm. Az ország legszárazabb vidéke ez a terület. A téli időszakban 32-34 hótakarós nap várható, az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm. Az É-ÉK-i, ill. a D-i a leggyakoribb szélirány; az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van. A kistáj egy része igen száraz, a kevés csapadék indokolja az öntözéses gazdálkodást.

Kunhegyes mezővárosi múltjából adódóan nagy területi kiterjedésű határral rendelkezik. A belterület közvetlen nyugati, északi és északkeleti része ahhoz a nagy kiterjedésű buckás területhez tartozik, amely Tiszaszentimre - Kunmadaras - Kunhegyes - Abádszalók - Tiszaderzs között helyezkedik el. A határ legnyugatibb sávja viszont a Tiszabura-Tiszaroff-Tiszagyenda közötti buckás területhez tartozik.

A kistáj 80 és 105 m (Király-halom) közötti tszf-i magasságú, löszszerű üledékekkel fedett hordalékkúp-síkság. A relatív relief átlagos értéke kicsi (2m/km2), a Ny-i részen, ill. a homokbuckás területeken ezt meghaladó értékű. A felszín több mint 50%-a az alacsony ármentes síkság, negyede-negyede az enyhén hullámos síkság (a Ny-i részen), ill. az ártéri szintű síkság (peremeken) orográfiai domborzattípusába sorolható. A kistáj képében csak a szórványosan megjelenő, a Zagyva és a Tarna hordalékkúp-anyagából felépülő, 1-5 m magas, löszös homokkal fedett homokbuckák, a kistáj D-i felében mindenfelé megjelenő, kusza hálózatot alkotó folyómedre, morotvák, valamint a kunhalmok jelentenek némi változatosságot.

A felszínfejlődésnek és a felszíni formáknak megfelelően Kunhegyes környezetét változatos talajtakaró jellemzi. Nyugaton és északon, továbbá a belterület közvetlen déli szomszédságában, a pleisztocén végi hordalékkúp- felszín legnagyobb relief-energiájú részein, a homokablakok területén a hiányos talajszelvényű humuszos homoktalajok viszonylag jelentős területeket fednek. A hordalékkúp-felszín más térszínein, a löszös köpennyel fedett homokfelszíneken a csernozjom jellegű talajok vannak többségben. A középmagas felszíneken a mélyben sós réti csernozjomok, a kevésbé tagolt felszíneken pedig a réti csernozjomok, de a mélyebb fekvésű laposokban a réti talajok is megjelennek. A Kunhegyes legkeletibb határát alkotó laposokban, illetve a Kakat-ér feltöltődő medrének közvetlen környezetében a réti szolonyecek és a sztyeppesedő réti szolonyecek a jellemzőek. Mindezzel együtt mégis elmondható, hogy Kunhegyes határának talajföldrajzi képe kevésbé kétarcú, mint a keletebbre fekvő nagykun mezővárosoké.

Az Északi-középhegységből lefutó patakok hordalékkúpja (főként az Eger és a Tarna) a pleisztocénban befedte a kistájat, s összességében 150-170 m vastag, többnyire finomszemű üledék akkumulálódott. A felszínen a pleisztocén végétől 8-10 m vastag, egészen finomszemű folyóvízi üledék rakódott le, amely löszösödött. A felszín legnagyobb részét ez a löszös anyag, lösziszap borítja, hozzá igen jelentős téglaagyag készletek kapcsolódnak. Nagyobb területeket borít - főként a mélyebb, rossz lefolyású felszíneken- a holocén réti és lápi agyag. A legidősebb képződmény a Tisza holocénbeli letaroló tevékenysége következtében szigetszerűen megjelenő, löszös homokkal fedett futóhomok. Potenciális max. szeizmicitás 7o MS.

A folyóvíz szabályozások előtti vadvizek a gazdálkodás, a területhasznosítás jellegét is alapvetően meghatározták. A szántóföldi gazdálkodás XIX. század közepén még csak a határ 34%-ára terjedt ki, és az intenzívebb mezőgazdasági kultúrák (kert, szőlő) hagyományosan az északi határrészt jellemezték. Ma a külterület közel 70%-át művelik szántóként, bár aránylag jelentős a rétlegelő aránya is (14,5%).

A térség területének földrajzi kialakulása kérdésének a tudományos kutatásokban csak a részletkérdések tisztázhatók, melyek a geológiai felmérésekből, földrajzi ismeretekből, régészeti kutatások révén felszínre került tárgyakból maradtak fenn, illetve múzeumi leletekből és azok rekonstruálásából tevődnek össze.

Az ősi tájképet a Tisza és mellékfolyóinak együttes rendszere alakította a geológiai harmadkorban, a Mátra és a Bükk felől lezúduló vizek hordalékából feltöltődött területen. Itt keletkezett ős Tisza-meder és a Kakat mellékfolyó medre is, mely a lápos tavak között tört utat magának, s a felesleges vizeket elszállítva tájegységet hozhatott létre.

A Kakat folyó vízimalom dolgoztatására is alkalmas volt, és a kor igényeinek megfelelően – ma már meglepően – az kétirányú forgással is működhetett.

Ez a valamikori ősi vízi állapot mit sem változott évszázadok alatt, A mocsaras, lápi élet hozzátartozott a mindennapokhoz. Az emberek – foglalkozásuk, néprajzi emlékeink alapján – kiválóan alkalmazkodtak a tájhoz. Ezen az ősi meghitt állapotokon változtatott az, hogy 1754-ben a „híres, hírhedt” Mirhó fokot is elzárták, amivel kezdetét vette a közel 100 éves tájátalakító munka, ami döntően megváltoztatta a Nagykunság képét. Ezt követően a Nagykunság hét települése (Kisújszállás, Kunhegyes, Karcag, Kunmadaras, Kenderes Kunszentmárton és Túrkeve) összefogott és a Mirhó fokot elgátalták, hogy megakadályozzák földjeik vízborítását. A gát megépítése után hatalmas területek váltak szabaddá, így e települések megindultak a mezővárosok útján, mindazonáltal számos vízi életmódhoz alkalmazkodott „rétes” embernek vette el ez kenyerét.

A mocsárvilágot uraló vadbőség, a végtelen nádasok, ezzel együtt az ezernyi vízimadár is eltűnt örökre.

Rövid történelem

A várost – eltekintve a korai szarmata leletektől – Hegyesegyház néven 1311-ben említik először. Az „egyház” elnevezés egyértelműen vallási jelenlétre (templom) utal, amiből kiderül, hogy ez idő tájt még nem lehetett a kunok lakóhelye.

A települést a XV. században már magyar nemesek birtokaként tartják számon, ám a század második felében a határ fele a Kenderessy család kezébe kerül. Tundivaló, hogy Kenderessy családot minden bizonnyal szoros rokoni szálak fűzték a kunokhoz, így a falu az egyre gyarapodó kun kötődések révén válik kun hellyé, majd kiváltságos Nagykun településsé.

Már a XVI. századi török adóösszeírások is a kun jogú községek csoportjában említik a falut, de itt már a Hegyes név helyett mindig a város mai neve, a Kunhegyes név szerepel.

Ezt követő évtizedekben a tatár, török hordák féktelen pusztításai révén a település teljesen elnéptelenedett, és a természet hatalmába kerítette a vérrel itatott földeket. Így lehetséges, hogy az 1699-es Pentz-féle összeírás „puszták” közé sorolja a települést. Csak ezután kezdődött a visszatelepülés.

A Német Lovagrendnek történő eladatás után, 1702-ben ismét elmenekültek a falu lakói. 1704-tól kezdve Kunhegyes térsége a kuruc csapatok egyik fontos gyülekezőhelye, Nagy Bálint nagykun kapitány például a pusztának tartott Kunhegyesen is toborzott Rákóczi számára katonákat.

E települést is feldúlták az 1705 májusában betörő rácok hordái, a polgári lakosság azonban ekkorra már Rákóczi rakamazi birtokaira települt át, ahol a kunhegyesiek meglepően szabályos községi életet éltek. Szervezett visszatelepülésük 1711-ben vette kezdetét.

A redemptió idején, amikor a Jászkun kiváltságokért a kerület megváltotta önmagát, a település saját 12950 kh-as határukon kívül a közeli, elpusztult Kolbászszállás 12060 kh-nyi határát is megszerezte.

1786-ban, az első népszámláláskor Kunhegyes lakóinak száma már elérte a 3025 főt, ami viszonylag rangos méretnek számított.

A XVIII. század második felében, a többi hasonló településhez hasonlóan Kunhegyesen is megjelennek a görög kereskedők, tevékenykedni kezdenek a különböző mesterségek képviselői. Kunhegyes 1809-ben folyamodott vásártartási és városi jogokért, aminek eredményeképpen a mezővárosi címet 1811-ben meg is kapta.

A város lakossága is dinamikusan növekedni kezdett. 1828-ban Kunhegyesen már 6635 ember lakott. A lakosság vallási megoszlására a protenstáns, kálvinista reformátusok túlsúlya volt a jellemző, hisz a görögkeleti, a római katolikus és egyéb vallásúak száma még a 200 főt sem érte el.

A hatalmas méretű, kéttornyú templom közel két évtizeden átépült ekkor.

A múlt század végén emelt szerényebb kivitelezésű városháza építésének idején már többen akarták, hogy a mezővárosi cím helyett a kevésbé költséges nagyközségi jogállást szerezze meg a település, ami nem soká be is következett. Ettől függetlenül modern infrastruktúra bizonyos elemeinek megjelenése (posta, telefon, járda, közvilágítás, villany, gyógyszertárak, szállodák) azonban az agrárváros modernizálódását segítette elő.

Az árvízmentesítések hatására számottevő változás történt a földterület művelésági szerkezetében. A 25000 kh-as határban a szántó aránya 1852 és 1895 között 34%-ról 48%-ra, 1935-ig pedig 76%-ra emelkedett, ami alapvetően megváltoztatta a település életét.

Az 1945-ös földosztás nyomán már 365 fő részére juttattak 2340 kh-nyi földet, ami elegendő felosztható föld hiányában nem eredményezett radikális változásokat. A mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése, a kisipar és a kiskereskedelem államosítása és centralizálása az 1950-es évekre viszont itt is új kereteket hozott létre, és megváltoztatta az életet.

1964-ben átadták a színházteremmel is rendelkező művelődési házat és felépült a szülőotthon is.

Az 1980-as évekre Kunhegyes számottevő munkaerővonzó potenciállal rendelkező térszervező centrummá vált, ami a településhálózatban elfoglalt tényleges hely elismerését jelentette, s ennek is köszönhető, hogy 1989-ben Kunhegyest ismét várossá nyilvánították.

EREDMÉNYEK

Az alábbiakban mutatnám be a vizsgált területek élőhelyeit, és az azokon talált életközösségeket. A munka tematikája egyszerű területbejárásokon alapszik. Tehát a települést elhagytam a közúton, majd Csordás gyepet követően bementem a pusztára határozásokat végezni, és a gyepet követően pedig Kárászos-laposon található tölgyesbe annak útjain (képmelléklet).

El-elkalandozva igyekeztem minél több megfigyelést végezni, ami alapján az alábbiakban bemutatnám a védelemre javasolt területen a három alapvető élőhelyet, a gyepet, az erdőt és érmaradványokat, belvizeket.

Kárászos-laposi tölgyes

Talán a legjellemzőbb élőhelynek a gyepek mellett a tölgyest nevezném meg a Kárászos-laposon és Csordajáráson, amit már a közútról is láthatunk. Bár az erdő jelentős része telepített, mégis a telepítés jellegéből adódóan, és az eredeti vegetációból adódóan foltokban is megtalálható az tölgy-kőris-szil ligeterdő maradvány, más néven keményfaliget erdő (Fraxino Pannonicae-Ulmetum), ami az egykori kiöntésekre és vadvízjárta területekre utal. A magasártéren, tehát ahová csak a nagyobb árvizek hatolnak föl találhatjuk e társulást, amelynek az árvizek csak a finomabb hordalékot rétegezettek a gyengén humuszos talajára. Mára a folyószabályzások következtében ez az erdő is ármentes, ám a mozgó és időnként magasra emelkedő talajvíz még így is kielégíti az ártéri klimaxtársulás vízigényét.

Bár hajdan hazánk egyötödét borította, az egyik legjellemzőbb növényzeti típusként a keményfa-ligeterdő, mai területe a folyószabályzások, lecsapolások és az erdőirtások következtében töredéke, ezért védendő élőhelyként tartanám számon.

A területet az egykori élőhelye okán mocsártölgynek is nevezett, hatalmas termetűre megnövő kocsányos tölgy (Quercus robur) uralja. E faj a döntő és állományalkotó, hiszen az erdőség állományának közel 60-70 %-át alkotja. Emellett szép számban van jelen a magyar és néhol a magas kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica, F. excelsior), néhol fehér nyár (Populus alba), a ligeterőkre egyébként is jellemző jellemző vénic-szil (Ulmus laevis). Néhol előkerül még a fekete nyár (Populus nigra) valamint fehér fűz (Salix alba) is melyek inkább a puhafa ligeterdők fajai. Jócskán előfordul korai juhar (Acer plataonides), sajnos sok helyen, főképp az utak mentén erőteljesen terjeszkedik az akác (Robinia pseudoacacia).

Kiváló költőhelyet ad az énekesmadaraknak a sok helyen jelenlévő fekete bodza (Sambucus nigra) és a gyepűrózsa (Rosa canina) jelenléte. Szintén gyakori a kökény (Prunus spinosa). Ezen élőhelyekről alkalmilag előkerült a szarvasbogár (Lucanus cervus) és diófacincér (Megopis scabricornis) is – természetesen tápnövényével, a diófával együtt.

A helyenként dús és fajgazdag cserjeszintben megtaláljuk a lombos erdők legtöbbjében elterjedt cseregalagonyát (Crataegus oxyacantha), veresgyűrű somot (Cornus sanguinea), mezei juhart (Acer campestre) és a mogyorót (Corylus avellana) is.

A ligeterdő nyári aszpektusában jellemző fajok közül említést érdemel az erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticium), a szálkás tarackbúza (Agropyron caninum), a szagos müge (Asperula odorata), a varázslófű (Cicaea lutetiana) és a podagrafű (Aegopodium podagraria), melyeknek hol egyike, hol másika az uralkodó, továbbá - kivált a bolygatott állományokban - tömeges itt-ott a hamvas szeder. Néhol uralkodó is lehet a magas talajvízszint megőrzésének helyén a rezgő sás (Carex brizoides) vagy a ritkás sás (Carex remota).

Az erdőkben számtalan madárfajnak van eszményi élőhelye. Az alábbi fajok jelenlétét sikerült bizonyítani:

A kakukk (Cuculus canorus) és zöld küllő (Picus viridis) hangja hangulatilag meghatározó az erdőben. Állandónak mondható még a balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) és a nagy fakopáncs (Dendrocopus major) is. Mindenfelé gyakori természetesen a fácán (Phasianus colochius). Rendszeresen költ az  erdei fülesbagoly (Asio otus), alkalmilag előkerül a macskabagoly (Strix aluco), az erdőszéleken hallható, hőképp inkább a gyepekhez kötődve a kuvik (Athene noctua). Költ még örvös galamb (Columba palumbus), vadgerle (Sreptophelia turtur), balkáni gerle (Sreptopelia decoacto), barázda billegető (Motacilla alba). A berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) nem kerül elő minden évben, de „zsib-zsib” hangja évek óta elárulja jelenlétét. Gyakori a vörösbegy (Erithacus rubecula), fülemüle (Luscinia megarhynchos), házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), cigány csaláncsúcs (Saxicola torquata), feketerigó (Turdus merula), kis poszáta (Sylvia curruca), mezei poszáta (Sylvia communis), barátka (Sylvia atricapilla), ökörszem (Troglodytes troglodytes). Előkerül a kerti poszáta (Sylvia borin), szürkebegy (Purnella modularis), sisegő füzike (Phyllocopus sibilatrix) is.

Tavasszal alapvető a csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita) hangja. A szürke légykapó (Muscicapa striata), őszapó (Aegithalos cudatus) alkalmilag látható, és ha nem is túl nagy számban, de rendszeresen jelen van az erdőben. A széncinege (Parus major), kékcinege (Parus caeruelus), fitisz füzike (Phyllocopus trochilus), sárgarigó (Oriolus oriolus), tövisszúró gébics (Lanius corullio), szarka (Pica pica), csóka (Corvus monedula), vetési varjú (Corvus frugilegus), seregély (Sturnus vulgaris), házi veréb (Passer domesticus), mezei veréb (Passer montatus), erdei pinty (Fringilla coelebs), csicsörke (Serinus serinus), stiglic (Carduelis carduelis), zöldike (Carduelis chloris), citromsármány (Emberiza citrinella), sordély (Miliaria calandra) általánosan jellemzi az élőhelyet, költ és gyakran megfigyelhető. Szintén költ az erdőszéleken a kis őrgébics (Lanius minor), mely fajt a hazai nómmenklatúra fokozottan védendőnek ítél. Ragadózók közül természetesen költ a karvaly (Accipiter nisus), egerészölyv (Buteo buteo), több pár kék vércse (Falco vespertinus), vörös vércse (Falco vespertinus) és alkalmilag a kaba sólyom (Falco subbuteo) is. Vitatott az ökológiai szerepe a csúcsragadozónak számító héjának (Accipiter gentilis), ami az erdő fáiról lesi áldozatit. Telente gyakran láthatjuk az alább fajokat: fenyőrigó (Turdus pilaris), királyka (Regulus regulus), rövidkarmú fakúsz (Certhia brachydactyla), süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) és meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes).

Az emlősök (Mammalia) törzsét képviselik az őz (Capreolus capreolus), visszaszoruló számban lévő vaddisznó (Sus scrofa). Még mindig gyakori a róka (Vulpes vulpes), gyakran láthatunk nyestet (Martes foina), görényét (Mustela putorius), menyétet (Mustela nivalis) is. A mezei nyúl (Lepus europaeus) főképp az erdei tisztásokon, vagy a környező gyepeken figyelhető meg. Jelen van keleti sün (Erinaceus europaeus), vakond (Talpa europaea), mezei pocok (Microtus arvalis), mezei cickány (Crocidura suaveolens), közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus), közönséges vizicickány (Neomys fodiens), házi egér (Mus musculus), hörcsög (Cricetus cricetus), vándorpatkány (Rattus norvegicus) és törpe cickány (Sorex minutus) is – mint az a bagolyköpet vizsgálatokból kiderült.

Holtágak, érmaradványok, esetleges belvízfoltok

Szerte az erdőben, itt is, ott is feltűnik egy-egy kutú, egy-egy kis érmaradvány. Néhol a tavaszi belvíz marad meg szinte egész évre. Ezeket többnyire teljesen belepik a vízfelületet, nyíltvizet lakó (hidatofiton) társulások (Lemno-Urticularietum, Myriophyllo-Potametum). Több helyen megfigyelhetünk víziboglárkákat (Batrachium spp.), tócsagaz fajokat (Ceratorhyllum spp.), békanyálat (Cladophora spp.), apró békalencsét (Lemna minor), bojtos békalencsét (Spirodela polyrrhiza), süllőhínárokat (Myriophyllum spp.). Helyenként feltűnik a védett vízipáfrányféle, a rucaüröm (Salvinia natans) is.

Egy-egy kis vízfoltot is azonnal nagy számú nádas (Scirpo-Phragmiteum) szegélyez, melyek természetvédelmi jelentősége főképpen az itt élő madárfajokban rejlik, ugyanis itt alkalmilag költenek a védett nádiposzáta (Acrocephalus spp.) fajok. Szintén előfordulhat itt a rejtett életmódot folytató vízicsibe fajok (Porzana spp.), melyekből sajnos csak a pettyes vízicsibe (Porzana porzana) jelenlétét sikerült bizonyítanom, holott nagy valószínűséggel él itt kis vízicsibe (Porzana pusilla) is. A guvat (Rallus aquaticus) hangja rendszeresen hallható, és itt költött már vízityúk és szárcsa is.

Ezen élőhelyeken a társulásalkotó nádon (Phragmites communis), keskeny és széleslevelű gyékényen (Typha angustifolia és latifolia) kívül más helofiton növények is előfordulnak. Így rendkívül gyakori az epfiton felfutó sövényszulák (Calystegia sepium), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), néhol feltűnik a vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica). Júniusi színvilág szépségét adja a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus). Néhol látható parti nádtippan (Calamagrostis pseudophragmites), és a gennyes sebekre való, gyógynövényként nyilvántartott fekete nadálytő (Symphytum officinale) is. Alkalmilag virágzik a réti füzény (Lythrum salicaria).

Itt, ezekben a kis pocsolyákban élnek a békák. A kétéltűekre nem jellemző a nagy fajgazdagság, viszont annál inkább a magas egyedszám. Így rendkívül gyakoriak a kecskebéka fajcsoport tagjai. Ezek a zöld békák (Rana esculenta komplex) elkülönítése a hibridizáció miatt és a faji bélyegek variabilitása miatt nagyon körülményes, de valószínűsíthető (ha nem túl önhitt megfigyelhető faji bélyegek alapján következtetést levonni), hogy a kis tavi béka (Rana lessonae), a kecskebéka (Rana esculenta) és a tavi béka (Rana ridibunda) is jelen van. Mellettük alkalmilag a barna varangy (Bufo bufo) is megfigyelhető.

Szintén szép számban van jelen a vöröshasú unka (Bombina bombina), zöld varangy (Bufo viridis) és a zöld levelibéka (Hyla arborea) is, melynek hangját, folyamatosan hallani lehet a nyár közepétől az ősz végéig.

Az erdei béka (Rana dalmatina), gyepi béka (Rana temporaria) és barna ásóbéka (Pelobates fuscus) nyomára sajnos nem sikerült akadnunk, de jelenlétük lehetséges. Szintén nem sikerült a nyomára akadni a modern rendszertani beosztás szerint korábban egy fajnak tekintett tarajos gőte fajcsoportból a dunai gőtének (Triturus dobrogicus), holott e faj jelenléte is valószínűsíthető.

A hüllők (Reptilia) közül láthatunk néha inkább az öntöző főcsatornához tartozó vízen vízisiklót (Natrix natrix).

Kis gulyajárás és Csordagyep legelői

A terület a fentiekkel együtt növényföldrajzilag a pannon (Pannonicum) flóratartomány, Alföld (Eupannonicum) flóravidékének Tiszántúli (Crisicum) flórajárásába tartozik. Számos helyen nehézkes megállapítani a jelenlegi gyeptakaró alapján, hogy nem volt e korábban szántóként hasznosított terület, mégis a legtöbb helyen „eredetinek” tűnő (tehát a folyóvíz-szabályozások után kialakult) növénytakaró található.

Az erdő mellett lévő, a település végénél kezdődő Kis Gulyajárás és Csorda gyep számos helyen a füves szikespuszti (Achilleo-Festucentum pseudovinae) vegetáció nyomait őrzi. Ez a többnyire zárt növényborítású, rövid fűvű gyepterület, ami leginkább elterjedt a vizsgált részeken a réti szolonyecek különböző változatain. Mindenképpen értékes társulás, mint a jellegzetes alföldi táj egyik nagy kiterjedésű komponense, és emellett a később bemutatott védett madarak élőhelyeként. Állományaiban mindenképpen domináns a veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina) és a közönséges cickafark (Achillea millefolium). Fontos gyepalkotó még a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), puha rozsnok (Bromus mollis), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), karcsú fényperje (Koeleria cristata). Több helyen előfordul a közönséges tarackbúza (Agropyron repens), madárhúr (Cerastium anomalum), réti peremizs (Inula britannica), közönséges szikipozdor (Podospermum canum). Csekélyebb számban, de még mindig gyakori a mezei fátyolvirág (Gypsophila muralis), ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella), ezüst pimpó (Potentilla arenaria), karcsú kerep (Lotus angustissimus), pusztai sárma (Ornithogalum gussonei). E társulás, illetve ezen élőhelyek több helyütt érezhetően átmentet képeznek, illetve átmennek az ürmös szikes puszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae) társulásba, ahol a fenti fajok mellett jelentős számban fordul elő közönséges vasfű (Verbena officinalis), felemás zsázsa (Lipidium perfoliatum), madár keserűfű (Polygonum aviculare), sziki árpa (Hordeum hysrix) is. A rendszertelen legelőhasználat miatt több helyen észre vehető a gyomosodás. Ezeken az élőhelyeken tömeges a keszeg saláta (Lactuca serriola), réti imola (Centauera jacea), jakabnapi aggófű (Senecio jacobea), bakszakáll (Tragopogon dubius), fekete ökörfarkkóró (Vesbascum nigrum), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), mezei katáng (Cichorium intybus), szarvas kerep (Lotus corniculatus), tejoltó galaj (Galium verum), tövises iglice (Ononis spinosa), fehér mécsvirág (Melandrium album), tarka koronafürt (Coronilla varia), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), fűzlevelű peremizs (Inula salicina), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), orvosi somkóró (Melilotus officinalis), mezei árvácska (Viola arvensis).

Másik változat a társulásátmenetre helyenként a nyár végét jelző a sziki sóvirág (Limonium gmelini ssp. hungaricum), tömeges előfordulásával a sóvirágos-ürmös szikfoknövényzet (Limonio-Artemisietum santonici) kialakulása, ahol ürmös pusztákra jellemző társulásalkotók mellett számos halofiton is megtelepszik, mint amilyen az ősz beköszöntével virágozni kezdő sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp. pannonicus).

Ezek mellett megfigyelhető tarackos-tippanos sziki rét (Agrostidetum stoloniferae) is, ami szintén viszonylag nagy kiterjedésű rét-típus, erősen szikes talajú társulás. Jellemző rá a zsombékos szerkezet, amelyet főleg a tarackos tippan (Agrostis stononifera) és a réti sás (Carex distans) alkot. Sokhelyütt tömeges a hernyópázsit (Beckmannia erucaeformis). Több helyen található zsióka (Bolboschoenus maritimus). A feliszapolt részekre jellemző a gombos ecsetpázsit (Alopecurus geniculatus) és a mocsári csetkáka (Elocharis palustris). Alkalmanként a vegetáció harmatkásás sziki rét (Agrostio-Glycerietum poiformis) társulásra emlékeztet, de a háborítottság miatt már nehezen tisztázható eredeti állapota. Ez az a kevésbé szikes részeken, erős tavaszi vízborítás mellett alakulhat ki. A társulásban az állományalkotó réti harmatkása (Glyceria fluitans ssp. poiformis) és tarackos tippan (Agrostis stononifera) mellett jellemző faj a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), a rókasás (Carex vulpina), mocsári csetka (Eleocharis palustris), mocsári kutyatej (Euphorbia palustris), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), vesszős füzény (Lythrum virgatum) vízi menta (Mentha aquatica), csombor menta (M. pulegium), indás pimpó (Potentilla reptans) sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus), buborcs boglárka (R. sardous), sziki kányafű (Rorippa kerneri), keskenylevelű lórum (Rumex stenophyllus).

Ezen élőhelyen számtalan állat megtalálja magának az életteret.

A gerinctelenekből a „könnyen” határozható egyedekre terjedt ki vizsgálatom, így az alábbi fajokat találtam meg: a magyar nevet nélkülöző ormányos bogarakból (Curculionidae) előkerültek: Otiorhynchus ovatus (Linné), Eusomus ovulum Germar, Parafoucartia  squamulata (Herbst), Sitona humeralis Stphens, Sitona lineatus (Linné), Sitona macularius (Marsham), Sitona suturalis Stephens, Tanymecus palliatus (Fabricius), Larinus jaceae (Fabricius), Hypera plantaginis (De Geer), Hypra viciae (Gyllenhal), Rhynoncus inconspectus (Herbst), Rhynoncus perpendicularis (Reich), Oprohinus consputus (Germar), Ceutorhynchus pallidactilus (Marsham), Tychius cuprifer (Panzer), Tychius flavus Becker, Tychius quinquepunctatus (Linné), Sibinia pellucens Scopoli, Gymnetron netum (Germar), Smicronyx jungermanniae (Reich), Smicronyx reichi (Gyllenhal), Bagous argillaceus Gyllenhal, Gymnetron tetrum (Fabricius), Acanephodus onopordi (Kyrbi), Ceratapion carduorum (Kyrbi), Diplapion confluens (Kyrbi), Cyanapion columbinum (Germar), Cyanapion platalea (Germar), Eutrichapion punctigerum (Paykull), Stenopterapion tenue (Kyrbi), Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal), Nanophyes marmomatus (Goeze) (Oszonics István határozása).

Sajnos a magyar névvel is megáldott fajok közül csak betekintő szándékkal tudok adatokat szolgáltatni. Így több helyen látható a vizsgált területen: kacsafarkú szender (Macroglossa stellatarum), lovagbadobács (Lygaetuseqestris), aranyszemű fátyolka (Chrysopa chrysops), szegélyes bibircsesbogár (Zmalachius marginellus), cinóbervörös pattanóbogár (Ampedus cinnabarinus), sároshátú gyászbogár (Opatrum sabulosum), sokpettyes bundásbogár (Oxythyrea funesta) és gyakori lopódarázs (Sceliphron destillatorium). Mindenfelé gyakori koronás keresztespókból (Araneus diadematus) és alkalmilag a réteken láthatunk darázspókot (Argiope bruennichi) is. Több felé gyönyörködhetünk fecskefarkú lepkében (Papilio machaon), atalanta lepkében (Vanessa atalanta), nappali pávaszemben (Nymphalis antiopa), kis rókalepkében (Aglais urticae), fehérpettyes álcsüngőlepkében (Syntomis phegea), közönséges tűzlepkében (Lycaena phlaeas), közönséges boglárkalepkében (Polyommatus icarus) és piros övesbagolyban (Catocala nupta).

A madarak közül a pusztai részeket lakja például a hamvas rétihéja (Circus pygargus), a parlagi pityer (Anthus campestris), hantmadár (Oenanthe oenanthe), a belvizeken táplálkozó bíbic (Vanellus vanellus) és goda (Limosa limosa), mely két faj költ is Csorda-gyepen. Hasonló élőhelyen réti fülesbagoly (Asio flammeus) is feltűnhet időnként. Ugyanitt a bokrosokat keresik fel rozsdás- (Saxicola rubetra) és cigány csaláncsúcsok (Saxicola torqata). E fajoktól eltérően csak tavaszi-őszi vonulásban figyelhetőek meg az esetenként gyülekező fekete gólyák (Ciconia nigra), melyekből alkalmanként tizenöt egyedet is meghaladó csapat van jelen.

A ragadozók közül a vándor sólyom (Falco peregrinus) az, amely időnként feltűnik. A területen télen rendszeresen vendégeskedik kékes rétihéja (Circus cyaneus), gatyás ölyv (Buteo lagopus), kis sólyom (Falco columbarius) és nagy őrgébics (Lanius exubitor), illetve ritkán feltűnik a holló (Corvus corax) is.

Védelmi javaslat:

Hazánkban egészen a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig főleg azok terültek kerültek elsősorban a természetvédelem óvó szárnyai alá, amelyek ritka növénytársulásokat és különös jelentőségű növényeknek (reliktumok, endemizmusok) adtak otthont. Ekkor szakemberek nagyon helyesen felismerték, hogy a ritkaságok védelme mellett igen nagy szükség van a gyakori élőhely-típusok háborítatlan állományainak átfogó megóvására is. Ennek elsődleges indoka a múltban és jelenben egyaránt, hogy ezek működő életközösségek, és bármely élőlény kizárólag csak az élőhelyével, ill. életközösségével együtt életképes és védhető.

Mára, amikor az intenzív mezőgazdálkodás teljesen általánossá vált, mikorra mindenhová eljutnak a vegyszerek, az erdészetekben nagy erőgépekkel dolgoznak, a városok erősen terjeszkednek, a hegylábakat kiparcellázzák kiskerteknek, és autóval az emberek tömegei bárhová eljuthatnak, tehát szűkül az élettér, és rohamosan pusztul a bioszféra, azt kell mondanunk, hogy minden olyan terület, ahol természetes vagy nem nagyon degradálódott, természet közeli növényzet van, értéket képvisel és védendő. Erre nagyon jól ráéreztek a jogszabályalkotók is, amikor az új természetvédelmi jogszabályban megalkották a „természeti terület” kategóriát, ami már lehetővé tenné az élőhelyek fenntartásának lehetőségét.

Ez azért fontos, mert egy értékes természetvédelmi terület állapotát fenn kell tartani, ami korántsem az emberi beavatkozásoktól való mentességet jelenti, hiszen akkor lenne boldog a szakember természetvédő, ha egy-egy védett területet magára lehetne hagyni. Ez azonban nem így van, folyamatos állapotfenntartást igényelnek ezek az élőhelyek, ami sok energiaráfordítással és költséggel megvalósíthatóak csak.

Ellenben a természeti területeknél, vagy az általam bemutatott élőhelynél is csupán arra kell törekedni, hogy jelenlegi állapotait megőrizzük, tehát ne változtassuk meg hasznosítását stb. Miután azonban a természeti területek feltárása még nem érett, mint ahogy az első lépésben elkészített kataszter megjelenése is késlekedik, addig az állapotok fenntartásara a leghatékonyabb eljárás, ha az ilyen esetekben helyi jelentőségű védettséget kezdeményezünk.

Ha nem védjük még most, akkor valószínűleg menthetetlenül elvész. Ennek érdekében kell meglépni a védelmi intézkedéseket, ami védetté nyilvánítással jöhet létre. Jogszabály biztosítja részünkre, mint állampolgár részére, hogy védetté nyilvánítást kezdeményezzük. Biztos, hogy a terület még pontosabb megismerése céljából további kutatásokkal további természetvédelmileg értékes adatokra bukkanhatnánk, melyek ökológiai szempontból jelentősek lehetnek, azonban a lehetőségeinkhez mérten (minél teljesebben) elvégzett munka eredménye már kellő olyan adatot ismeret, mely önmagában is kellő indoklás lehet a védelmi intézkedés megkezdésére.

Jelen természetvédelmi tervjavaslatom az 1996. évi LIII. törvény vonatkozó szakaszain alapszik. Ennek alapján javasoljuk a dolgozatban bemutatott élőhelyek helyrajziszámos megjelölésével helyi jelentőségű védelmüket mindaddig, míg bővebb kutatási anyag nem áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy HNP bővítésbe kerüljön a terület.

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Barna Tamás: A Kakat hagyatéka (kézirat, 1998.)

David Attenborough: Az élővilág Atlasza (Geoholding, 1994)

Dunka – Fejér – Vágás: A verítékes honfoglalás (Vízügyi Múzeum, 1997)

Marosi Sándor dr. (szerk.): Magyarország Kistájainak katasztere (MTA, 1990)

Szurmay Ernő (szerk): A 700 éves Kunhegyes (Megyei Könyvtár, 1989)

Tóth Albert dr. (szerk.): Áldás és átok a víz (Kisújszállás Tanácsa, 1987)

Járainé Dr. Komlódi Magda (szerk.):                Magyarország Növényvilága, Pannon Enciklopédia (Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, Budapest, 1995.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatási anyag lezárva: 1999. október 14.

Készítette: Barna Tamás, Kunhegyes

Levélcím: 5421. Túrkeve, Pf: 33. sz.