A BIOMASSZA ENERGIA

Biomassza: biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, egy biocönózisban vagy biomban, a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke. Az ember testtömegét nem szokás a biomassza fogalmába vonni. A biomassza elsődleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége. Keletkezésének folyamata a produkcióbiológia fő témája. Ennek felmérését szolgálta a Nemzetközi Biológiai Program (IBP) világméretű akciósorozata, amelyben hazánk is részt vett. A növényi biomassza a fitomassza, az állati biomassza a zoomassza. A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük alapján a biomassza lehet elsődleges, másodlagos és harmadlagos. Az elsődleges biomassza a természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények. A másodlagos biomassza az állatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés főtermékei, melléktermékei, hulladékai. A harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű szerves hulladékai. A biomassza hasznosításának fő iránya az élelmiszertermelés, a takarmányozás, az energetikai hasznosítás és az agráripari termékek alapanyaggyártása. Az energetikai hasznosítás közül jelentős hasznosítási mód az eltüzelés, brikettálás, pirolizálás, gázosítás és biogáz-előállítás.

Az aerob biológiai szennyvíztisztításnál a mikroorganizmusok rohamos elszaporodása megy végbe a rendelkezésre álló tápanyag, a víz oxigén tartalma és a hőmérséklet függvényében. A biomasszát az elpusztult mikroszervezetek testtömege képezi, amit ülepítéssel vagy flotálással lehet eltávolítani (eleven-iszap).

A biomassza-képződés oxigénmentes közegben anaerob mikroorganizmusok (anaerob szervezetek) révén is végbemehet, de lényegesen kisebb sebességgel. A biomassza képződés másik formája a főleg élővizekben, (hűtővizekben) lejátszódó algavirágzás. Hazánkban 1981-83 között Láng István akadémikus vezetésével nagyszabású felmérés történt a biomassza helyzetének és lehetőségeinek feltárására. Az eredményeket 1985-ben publikálták, "A biomassza komplex hasznosításának lehetőségei" címmel. Hazánkban évente kb. 53 millió tonna szerves anyagot termelnek a vadon élő és gazdasági növények (szárazanyagban), amelynek több, mint fele melléktermék, illetve hulladék. Ezek hasznosítására igen sok lehetőség kínálkozik: talajjavítás, trágyázás, energianyerés, takarmányozás, biotechnológiai hasznosítás, kémiai átalakítás (ipari nyersanyagként) stb. ezek jobb kiaknázása a következő időszak kulcsfontosságú feladatai közé tartozik.

(Környezetvédelmi Lexikon)

Felhasználásának története

Napjainkig a tüzelőanyagok történelme lényegében a biotüzelőanyagok történelme volt. Eltekintve a termálforrásoktól, a tengerpartokon illetve a felszínre bukkanó szénrétegeknél talált széntől, a 17. századig a biomassza volt az egyetlen hőforrás a Napon kívül. Ebben az időben a világításban az állati és növényi olajok, valamint a faggyú gyertyák égetése játszott nagy szerepet.

Az egyik legkorábbi bioenergia a fa tüzelési célra hasznosítása után, az igavonó állatok erejéből származott és még ma is hasznosított energiaforrás, legnagyobb arányban a fejlődő országokban, ahol leginkább a kis farmokon ez a legelérhetőbb energiaforrás, 80-90%-ban Afrikában és Ázsiában ez a legjellemzőbb.

Ha feltételezzük, hogy minden egyes állat napi 8 órát dolgozik, 100 napot egy évben, akkor a teljes energiatermelés, 90 TWH vagy 320 PJ/év, csak egy kis töredéke a növények által közvetlenül termelt energiának.

Az ipari forradalom elején a fát felváltotta a szén. Az ipari fejlődést általában három egymással ellentétes dologgal magyarázzák:

 

-        A növekvő jólét a kívánt technikai innovációnak kedvező alapfeltételeket biztosított. Ez vezetett a gépek növekvő használatához, amelyhez a szén sokkal jobb üzemanyag volt, mint a fa.

-        A tudományos találékonyság széleskörű technológiai változást eredményezett, a fát felcserélő szénből származó energia hasznosításával. A növekvő jólét csak egy következménye volt az iparosodásnak.

-        A népességnövekedés, a szegénység és a fa növekvő ára késztette a szén előtérbe kerülését, amely sokkal kisebb készletben állt rendelkezésre. A külszíni szénkészletek hamar kimerültek, és szükségessé vált a mélybányászata, illetve a víz mélyből történő kiszivattyúzása.

 

Nepál és Etiópia összenergia szükségletét csaknem teljesen biomasszából elégítik ki Kenyában 75%, Indiában 50%, Brazíliában 25%-ot állítanak elő biomasszából.

A fejlődő országok közel 4 milliárdos népességével több, mint 3 Gt (lég-szárított) biomasszát hasznosítanak évente. Az iparosodott nemzetek esetében a bioüzemanyagok hasznosítása nem elhanyagolható, a fejenkénti átlag 1/3 tonna/év, ami 3%-os elsődleges energia-fogyasztást jelent.

A megújuló energiaforrások alkalmazásával foglalkozó kutatások az 1970-es évek végén a második energiaár-robbanást követően kezdődtek el. A kifejlesztett, korszerű nagyüzemi biomassza tüzelési rendszerek az egyes országok agrártermelési, helyi ipari, illetve kommunális szféráiban széles körben elterjedtek. A bonyolultabb és költségesebb technológiák kifejlesztése azonban megtorpant, mivel az energiaárak alacsony szinten stabilizálódtak a nemzetközi piacon. Az elmúlt évtizedekben azonban újra fokozottan előtérbe került a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése, a világszerte egyre nagyobb gondot okozó környezetvédelmi problémák miatt. A fejlesztések előtérbe-kerülésének másik oka a Nyugat-Európában termelésből kivont termőterületek hasznosításának és a falusi lakosság helyben tartásának célja volt. Jelenleg az európai agrár-ágazatok hozzávetőleg 1,7 millió tOE megújuló energiát használnak fel, melynek legnagyobb részét a tűzifa és az erdészeti, valamint faipari melléktermékek teszik ki 1,2 millió tOE mennyiséggel, ezen kívül a szalma 0,3 millió tOE közvetlen tüzeléssel történő hasznosítása.

Egyes források szerint az EU területének egy tizedét lehetne energetikai rendeltetésű biomassza termelésre hasznosítani. Ez körülbelül évi 80 millió tOE-nak felel meg, amely a régió jelenlegi villamos-energia szükségletének 20 %-át fedezné. Európában a fa energetikai célú felhasználása évi átlagban 2,3 %-os növekedést mutat.

Ausztria alternatív energia-hasznosítása igen jelentős. Stájer tartományban a biomassza energetikai hasznosítása a primer energiafelhasználáson belül 1980-ban még csak 7% volt, míg a fosszilis energiahordozóké 79%. Ekkor még egyetlen biomassza hasznosítású fűtőmű sem volt, 1985-ben pedig már 74 működött. Az összes alternatív energia felhasználás 1992-ig 23%-os részarányt ért el, és ezen belül a biomassza 15%-ot tett ki.

A biomassza energia-hasznosításának elméleti háttere

Bioenergia: az élő szervezetekben és elhalásuk után a belőlük származó szerves anyagokban lévő kémiai energia, amely a zöld növények által, a fotoszintézis útján megkötött napenergiából származik. A bioenergia a Föld legfontosabb megújuló energiaforrása. Fontos eszköze az üvegházhatás csökkentésének, mert a semleges. A fosszilis energiaforrások szintén bioenergia-eredetűek, de nem megújulóak. Közelgő kimerülésük sürgeti a bioenergia racionálisabb és széles körű felhasználását: biogáz fejlesztés, termikus konverzió, cellulózbontás biokonverzióval, gázosítás és egyéb módszerek segítségével. (Környezetvédelmi Lexikon)

 

A Földön föllelhető élő anyag teljes tömege a nedvességtartalommal együtt 2000 milliárd tonna. Néhány a biomassza mennyiségével kapcsolatos adat az Open University alapján:

 

-        A szárazföldi növények össz-tömege: 1800 milliárd tonna.

-        Az erdők teljes tömege: 1600 milliárd tonna.

-        A világ népessége (1993): 5,5 milliárd fő.

-        Az egy főre jutó szárazföldi biomassza: 400 tonna.

-        A szárazföldi biomasszában raktározott energiamennyiség: 25 000 exajoule, 3000 EJ/év (95TW).

-        A nettó évi szárazföldi biomassza produkció: 400 000 Mt/év.

-        1 Exajoule (EJ) = 1 millió megajoule.

-        1 Terawatt (TW) = 1 millió megawatt.

-        Az összes energiafogyasztás (minden fajtáját beleértve): 400 EJ/év (12TW).

-        Biomasszából származó energiafogyasztás: 55 EJ/év (1,7 TW).

-        Táplálékból származó energiafogyasztás: 10 EJ/év (0,3TW).

 

A teljes napsugárzásnak csak kis része éri el a Föld felszínét, és ennek csak a töredékét hasznosítják a növények a fotoszintézis révén.

A fotoszintézis azon folyamatok összessége, amelynek során a növényi szervezetek és egyes baktériumok a fényenergiát kémiai energiává alakítják, melynek segítségével szerves anyagot termelnek.

A fotoszintézis jelentősége:

-         A fotoszintézis során átalakított fényenergia adja az energiát az egész élővilág energia-igényes folyamataihoz.

-         A Föld mai légkörének az összetétele a fotoszintetikus folyamatok eredménye (teljes oxigéntartalma fotoszintetikus eredetű, a fotoszintetikus úton asszimilált szén mennyisége egyes becslések szerint eléri a 44 milliárd tonnát!)

Lényege:

A zöld növények azon képessége, hogy a zöld színtestek és napfény segítségével vízből, ásványi anyagokból, szén-dioxidból képesek felépíteni saját szerves anyagaikat. Olyan redox folyamat, melynek során egy elektrondonorról úgy jut át egy elektron az akceptorra, hogy ahhoz a redoxpotenciál különbségek miatt szükséges energiát a fény szolgáltatja.

 

A fotoszintézis általános egyenlete:

 

 

ahol a  a hidrogén/elektrondonor, az a hidrogén/elektronakceptor.

 

A baktériumok kivételével a fotoszintetizáló szervezetek a redukálásához általában a vizet használják. A folyamat során szabadul fel a víz oxidációja miatt.

 

A fotoszintézis konkrét egyenlete:

 

 

A folyamatban az elektrondonor a , míg az elektronakceptor a .

A folyamat során  szabadul fel. 

Egy mol redukciójakor 112 Kcal szabad energiaváltozás lép fel, amely kémiai energia formájában kötődik meg.

A növényekben raktározott energia számos kémiai, fizikai átalakulási folyamat során hasznosítódik a növényekben, a talajban, a környező atmoszférában, az élőlényekben, míg végülis kisugárzódik a Földről, alacsony hőmérsékletű hő formájában, kivéve persze azt a részét, amely az idők folyamán tőzeggé, vagy fosszilis energiahordozóvá alakul. E körfolyamat jelentősége számunkra abban rejlik, hogy ha beavatkozunk és kizsákmányoljuk a biomassza egy részét, abban az állapotban, amelyben kémiai energiaraktárként létezik, egy energiaforrást nyerünk.

A biotüzelőanyagok közé az energiaforrások széles skálája tartozik a fa egyszerű elégetésétől a városi hulladékégető multi-megawattos erőműig.

A biotüzelőanyagok halmazállapota lehet: szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú, eredetét tekintve pedig szerves anyagokból, ipari, mezőgazdasági, kommunális és háztartási hulladékokból származó.

A hasznosítás fizikai alapjai

A biomassza-energia hasznosításának az alapja az égés, amely hőenergia felszabadulással járó folyamat. Az alábbi reakció-egyenlet tartalmazza az égés folyamatának legfontosabb lépéseit, a metán példáján keresztül. Minden egyes metán molekula egy szén és négy hidrogén atomot tartalmaz, képlete: . Az égés során a reakció partnere a kétatomos oxigén molekula: .

 

Minden egyes metán molekula az égése során két oxigén molekulával lép reakcióba:

 

 

Az olaj, szén vagy más tüzelőanyagok még komplexebbek a metánnál, de az égésük hasonlóképpen megy végbe.

 

A 3. táblázat néhány üzemanyag tartalmát mutatja:

 

Üzemanyag

Atomok aránya

Tömeg %

hő teljesítmény (kg)

C

H

O

C

H

O

 

Szén

1

1

<0,1

85

6

9

120

Olaj

1

2

0

85

15

0

75

Metán

1

4

0

75

25

0

50

Fa

1

1,5

0,7

49

6

45

77

 

  A 4. táblázat az üzemanyagok átlagos energia tartalmára vonatkozó adatokat tartalmazza:

 

Üzemanyag

Energia tartalom

Fa (20% nedvességtartalmú)

15

10

Papír (újság kötegek)

17

9

Trágya (szárított)

16

4

Szalma (bálás)

14

1,4

Cukornád (légszárított szár)

14

10

Háztartási hulladék

9

1,5

Kommunális hulladék (UK átlag)

16

*

Fű (frissen vágott)

4

3

Olaj (petróleum)

42

34

Szén (UK átlag)

28

50

Földgáz

55

0,04

 

* Az anyag típusától függően változó.

A világ negyedik legelterjedtebb energiaforrása a szén, a kőolaj és a földgáz után a biomassza. A biomassza-energia fedezi a felhasznált energia 14%-át világátlagban, míg a fejlődő országokban 34%-át. 

 

Biomassza energiaforrásnak az alábbiak tekinthetők:

 

-         mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai (szalma, kukorica-szár/csutka, stb.)

-         energetikai célra termesztett növények (repce, cukorrépa, különböző fafajok)

-         állati eredetű biomassza (trágya, stb.)

-         erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermék illetve hulladék (fa apríték, nyesedék, forgács, fűrészpor, háncs, stb.)

 

A biomassza, mint energiahordozó jellemzői:

 

-         megújulása a fotoszintézisnek köszönhető

-         az energia tárolása az által valósul meg, hogy a fotoszintézis során a növényekben létrejövő szerves anyagokban kémiai energia formájában raktározódik el a napfény energiája

-         az energetikai hasznosítást úgy lehet megvalósítani, hogy nem növeljük a légköri szén-dioxid mennyiségét

-         nagyban elősegíti az ásványkincsek megőrzését

-         jelentősen kisebb a káros anyag emisszió () a fosszilis energiahordozókhoz képest

-         az élelmiszer-túltermelés következtében felszabaduló földterületek reális alapot adnak a racionális hasznosításához

-         kedvező hatással van a vidékfejlesztésre, a munkahelyteremtésre

Hasznosításának lehetőségei

A biomassza, mint energiaforrás a következőképpen hasznosítható:

 

1. Közvetlenül: - tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy előkészítés után

2. Közvetve: - kémiai átalakítás után (cseppfolyósítás, elgázosítás),

 folyékony üzemanyagként, vagy éghető gázként

 - alkohollá erjesztés után üzemanyagként

 - növényi olajok észterezésével biodízelként

 - anaerob fermentálás után biogázként.

A biomassza-energiahordozó kis- és közepes teljesítményű decentralizált hő- és villamos energiatermelésre, valamint motorhajtóanyagként hasznosítható viszonylag alacsony energiasűrűsége miatt.

 

Az 5. táblázat néhány biomassza-energiahordozó fűtőértékét és energiahozamát mutatja (Kocsis, 1992.)

 

Biomassza

Nedvességtartalom %

Biomassza-hozam t/ha

Fűtőérték MJ/kg

Nettó hőérték kgOE/ha*

Nettó energia-hozam kgOE/ha*

Gabona szalma

10-15

1,5-3,5

15,3-16,2

0,29-0,31

435-1085 HE

Rizsszalma

20-25

1,3-3,2

13,5-14,4

0,26-0,28

338-986 HE

Napraforgószár

25-30

1,9-3,5

12,4-13,5

0,24-0,26

456-910 HE

Kukoricaszár

30-40

3,5-5,5

10,2-12,4

0,19-0,24

665-1320 HE

Tűzifa

15-25

2,0-2,5

13,5-15,3

0,26-0,29

520-725 HE

Erdei fahulladék

25-30

1,5-2,0

12,4-13,5

0,21-0,23

311-451 HE

Erdei faapríték

25-35

8,0-9,0

11,3-13,5

0,22-0,26

1760-2610 HE

Repceolajmag

-

1,0-1,5

35,6-36,8

0,85-0,88

850-1320 HA

Repceszalma

10-15

3,0-4,0

15,3-16,2

0,29-0,31

870-1240 HE

Bioethanol

-

1,5-3,5

25,1-27,2

0,60-0,66

900-2275 HA

 

 

* Hatásfok: 80%; HE – Hőenergia; HA – Hajtóanyag

 

 

Hasznosítási lehetősége Magyarországon

A biomassza energetikai célú hasznosítására elsősorban a hagyományos agrártermelési ágazatokban keletkező mező- és erdőgazdasági melléktermékek és hulladékok hasznosításának, az energetikai erdőgazdaság (energiaerdők) és az energetikai célú növénytermesztés (energianövények) keretén belül van lehetőség. Ezen források hasznosítására hazánkban reális lehetőségek kínálkoznak. A fejlett ipari országokban az élelmiszer-túltermelés következtében felszabaduló földterületek igen jól hasznosíthatóak energiaerdők telepítésére, vagy energianövények termesztésére, és az adott térség munkanélküliségből adódó problémáit is enyhíti. Ilyen módon egy megújuló energiaforrás termelése történik, az energiahordozókra kiadott pénz a térségben marad, és annak további fejlődését szolgálja.

Az élelmiszertermelésből kivont szántóterületek aránya a fejlett ipari országokban eléri a 20%-ot. Magyarország EU csatlakozása esetén 50 000 - 1 000 000 ha termelésből kivont termőfölddel lehet számolni.

Az alternatív energiaforrások hasznosítása egyre fontosabb feladatunk lesz, hiszen hazánk is csatlakozott a Rioi Egyezményhez, amelyben a tagországok arról nyilatkoztak, hogy a  - emissziót 2000-ig az 1990. évi szintre csökkentik, majd szinten tartják.

 

Hazánkban a megújuló növényi biomassza mennyisége szárazanyagban kifejezve a fő- és melléktermékekkel együtt 55-58 millió tonna. Energetikai célra - megfelelő körülmények között - 6-8 millió tonna szerves anyag lenne hasznosítható (minimálisan pedig 3-4 millió t) a 25-26 millió t mezőgazdasági, valamint 1-2 millió t erdőgazdasági melléktermékből. Ahhoz, hogy ez a hasznosítás nagyobb arányú illetve hatékonyságú legyen, megfelelő ökológiai, gazdasági és műszaki feltételeknek kell rendelkezésre állniuk. A hasznosítható 6-8 millió t biomassza teljes energiakészlete kb. 1,5-2,0 millió tOE-re tehető.

500 000 ha energia erdő 0,8-1,0 millió tOE bio-tüzelőanyagot, 300-400 000 ha bio-hajtóanyag termelőképessége hosszú távon 0,5-1,0 millió tOE-t is elérhet. Magyarországon az energia-mérlegben a tűzifa 0,32 millió tOE értékkel, az egyéb biomassza energiaforrások kb. 0,1 millió tOE értékkel szerepelnek, és az ország összes energiafelhasználásának alig több, mint 0,14%-át tették ki a 90-es évek elején. (KOCSIS et al., 1993).

 

 

A szilárd halmazállapotú biomassza hasznosítása

  A 6. táblázat az évenként keletkező fontosabb mező- és erdőgazdasági melléktermékek mennyiségét mutatja, terményenkénti bontásban. (GOCKLER, 1994)

 

Melléktermék

Termelt millió t/év

Eltüzelhető millió t/év

Betakarítási nedvességtartalom %

Tárolási nedves-ségtartalom %

Fűtőérték MJ/kg

Energiaegyenérték

millió tOE

Bálázott szalma

4,5-7,5

1,5-2,0

10-20

13-15

13,5

0,5-0,6

Kukoricaszár

10,0-13,0

3,0-4,0

40-65

22-43

13,0

0,9-1,2

Kukoricacsutka

1,0-1,2

0,4-0,6

30-40

12-20

13,5

0,1-0,2

Napra-forgószár

0,4-1,0

0,3-0,4

30-40

18-25

11,5

0,08-0,1

Nyesedék, venyige

1,0-1,2

0,5-0,7

30-45

15-20

14,8

0,2-0,3

Fahulladék

1,0-1,5

0,5-0,7

20-45

15-25

15,0

0,2-0,3

Összesen

17,9-25,4

6,2-8,4

-

-

-

1,98-2,7

 

A mező- és erdőgazdaság évente igen nagy mennyiségű mellékterméket produkál, ami a táblázat adataiból jól kivehető. Ezen melléktermékeket számos célra lehet felhasználni, mint például talajerő visszapótlásra a növénytermesztésben, az állattartásban, ipari felhasználásban, illetve energiatermelésre. Ma sajnos a keletkező mennyiség 10%-át sem használják fel tüzelési/energiatermelési célra.

Energiatermelésre a gabonaszalma és a fahulladék a legalkalmasabb, a kukorica- és a napraforgószár csak nehezen hasznosítható energetikai célra, de annál alkalmasabb talajerő visszapótlásra. A gyümölcsfa ültetvényeken keletkező igen nagy mennyiségű nyesedék hasznosítására alig-alig kerül sor, általában energiapazarló és környezetszennyező módon elégetik, noha aprítására és tüzelésére megfelelő berendezések állnak már rendelkezésünkre.

Az erdőgazdaságban az összes kitermelt faanyag 22%-a tekinthető mellékterméknek. A nettó fakitermelés 41%-a tűzifa, és az 59%-a ipari fa. Az ipari fa feldolgozása, megmunkálása során szintén nagy mennyiségű melléktermék, hulladék keletkezik, amelyet szintén jól lehetne energetikai célokra hasznosítani. A keletkező faforgácsot, fűrészport, fakérget szárítása után brikettálják, amely aztán könnyen hasznosítható. A fakitermelés melléktermékeit is csak részben hasznosítják energiatermelési célra, vagy lakossági igényeket elégítenek ki vele, vagy faaprítékként használják fel, illetve eladják. KACZ-NEMÉNYI, (1998.) szerint 250-300 000 t fakitermelési és feldolgozási hulladék, illetve melléktermék hasznosítására lenne hazánkban lehetőség, amely 90 000 tOE-et jelenthetne.

Az energetikai célú növénytermesztés irányulhat alternatív motorhajtóanyag-termelésre (alkohol, repce-metil-észter stb.), tüzelőanyag előállításra (biobrikett, energiaerdő, repceolaj).

A biomassza termelésének nettó hő-energia hozama a mezőgazdasági és az erdészeti melléktermékek esetében mintegy 0,3-1,3 tOE/ha között, míg az e célra létesített energiaerdők esetében 1,7-2,6 tOE/ha között változik (KOCSIS et al., 1993).

 

Az energetikai célú növénytermesztésnek KACZ-NEMÉNYI, (1998.) szerint számos akadálya van:

 

a.)  Nehéz termelői-társadalmi elfogadtatás.

b.)  Feldolgozó módszerek nehéz beilleszthetősége a meglévő agrártechnológiákba.

c.)  Az átalakító berendezések kis energetikai hatásfoka.

d.)  Az átalakítás gyenge energetikai input/output hatékonysága.

e.)  A biomassza hasznosításának nagy a beruházási igénye.

 

Energetikai hasznosítás céljából az alábbi növények jöhetnek számításba:

 

a.)  Különböző fafajok (nyár, fűz, akác).

b.)  Magas cukortartalmú haszonnövények (cukorcirok, cukorrépa).

c.)  Magas olajtartalmú növények (napraforgó, repce, szója).

 

A magas olaj-, illetve cukortartalmú növények a hagyományos növénytermesztési technológiákkal termeszthetők, míg az energiaerdők telepítése, gondozása, letermelése különbözik a hagyományos erdőgazdasági hasznosítástól.

Az energiaerdők telepítésének az a célja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legkisebb költségekkel állítsanak elő jól égethető tüzelőanyagot. Telepítésük elsősorban a termelésből kivont, kevésbé jó termőképességű területeken történhet.

Hazánkban az energiaerdők telepítése szempontjából a nyár, fűz, juhar, éger, akác jöhet szóba, melyek közül az akácot tekintik a legalkalmasabbnak, hiszen fiatal korában gyorsan nő, jól sarjadzik, kicsi a nedvességtartalma és nedvesen is jól tüzelhető.

A Dániában és Svédországban történt energiaerdőkkel kapcsolatos kísérletek során fűzfa telepítvényeket vizsgáltak, ahol 20 000 db/ha egyedsűrűségben ültették a klónokat, és három évente termelik le. A telepítés várható élettartamát 30 évre, vagyis 10 letermelésre becsülik. Más külföldi, nyárfákkal végzett kísérletekkel hektáronként 10-13 t szárazanyagot értek el, háromnyomású, hétéves rotációval. A hazánkban végzett kísérletek eredményei igen változóak, fafajtól, vágásfordulótól függően 3,5-20 t/ha szárazanyagot kaptak. MAROSVÖLGYI (1996) szerint hazánkban 12t/ha/év szárazanyag (200-220 GJ/ha évi energia-hozam) tervezhető a hagyományos fajokkal.

A fa fűtőértéke függ:

- a víztartalmától (minél nagyobb a víztartalma, annál kisebb a fűtőértéke)

- a fafajtól (sűrűségtől)

Minél több vizet tartalmaz a fa, a fűtőértéke annál kisebb lesz, mivel az égési folyamat alatt párolog el a víz, és a víz párolgásához hő szükséges.

A biotüzelőanyagok elégetése ritkán történik eredeti formájukban, fajtától függően előkezelést igényelnek, például: darabolás (aprítás, őrlés, szecskázás), tömörítés (bálázás, pogácsázás, pelletálás). A brikettálást, valamint a pelletálást általában szárítás követi, hiszen a biotüzelő anyagok víztartalma magasabb a technológia által megköveteltnél (20% alatt kell lennie).

A mezőgazdasági és erdészeti melléktermékek könnyű szállításához, hasznosításához szükség van kisebb-nagyobb tömörítésre.

A tömörítvényeknek két fő fajtáját különböztetjük meg:

Pellet: 10-25 mm átmérőjű tömörítvény.

Biobrikett: 50 mm, vagy annál nagyobb átmérőjű, kör, négyszög, sokszög vagy egyéb profilú tömörítvények, amelyeket mező-, erdőgazdasági melléktermékekből állítanak elő. Brikettet dugattyús és csigás présekkel állítanak elő.

Általában kötőanyag felhasználása nélkül készítik. Gyakran célszerű a különböző melléktermékek összekeverése a szilárdság növelése érdekében, például a szalma briketthez fűrészpor, fenyőfakéreg. Brikettálni csak a 10-15% nedvességtartalmú alapanyagokat lehet, tehát ha a tömörítendő anyag nagyobb nedvességtartalmú, szárítást igényel.

Előnyei:

a.) Fűtőértéke a hazai barnaszénnek felel meg (15 500 - 17 200 kJ/kg), de azoknál tisztább.

b.) A szén 15-25%-os hamutartalmával szemben csak 1,5-8% hamut tartalmaz, melyet talajerő visszapótláshoz lehet használni.

c.) Kéntartalma maximálisan 0,1-0,17%, amely a szén kéntartalmának 15-30-ad része.

Hátránya, hogy nedvesség hatására szétesik, de nedvességtől gondosan elzárt helyen korlátlan ideig tárolható.

A 7. táblázat a különböző melléktermékekből készült biobrikett főbb fizikai jellemzőit tartalmazza (JANZSÓ, 1989):

 

Alapanyag

Sűrűség kg/

Nedvességtartalom %

Fűtőérték MJ/kg

Hamutartalom %

Búzaszalma

1130-1370

6,3

15,42

8

Szójaszalma

1310-1350

8,7

14,87

6,5

Kukoricaszár

1290-1310

6,2

15,49

6

Napraforgóhéj

1010-1300

7,1

17,22

3,6

Fűrészpor, faforgács

920-1110

6,1

16,84

1,4-

 

A mező- és erdőgazdasági melléktermékek tüzelőberendezései hazánkban az 1980-as években terjedtek el, így 1993-ban 50 kW-4MW hőteljesítmény határok között már 500 ilyen berendezés működött.

 

A tüzelőberendezések főbb részegységei KACZ - NEMÉNYI alapján:

- tüzelőanyag tároló a kitároló szerkezettel,

- tüzelőanyag-szállító rendszer,

- tüzelőanyag- és levegőadagoló rendszer,

- hőcserélő (kazán),

- hamu/salak eltávolító berendezés,

- füstgáz elvezetés (kémény),

- szabályozó és védelmi berendezés.

A folyékony halmazállapotú biomassza hasznosítása

A növényi eredetű biomasszából előállított folyékony energiahordozók alkoholok, zsírok és olajok lehetnek, melyeket az alábbi módokon lehet hasznosítani:

a.)  motorhajtóanyagként,

b.)  hidraulika- és fékfolyadékként,

c.)  kenőolajként,

d.)  tüzelési célokra,

e.)  vegyipari és élelmiszer-ipari alapanyagként.

Ezen energiaforrások tüzelési célokra történő alkalmazása még nem jelentős, pedig a fosszilis energiahordozók részbeni kiváltásánál jelentős szerepet játszhatnak, legfőképpen a növényi olajok.

Motorhajtóanyagként az alkoholok és a növényi olajok felhasználhatók:

a.)  nyers formában,

b.)  vegyi átalakítás után,

c.)  hagyományos hajtóanyagokhoz keverve,

d.)  adagolva.

 

Az alkoholok közül az etil-alkohol (etanol) motorikus célú felhasználása a világon sok felé elterjedt. Az etil-alkohol előállítása nagy cukor-, keményítő- vagy cellulóz tartalmú növényi biomasszából történhet fermentáció vagy hidrolízis és fermentáció kombinációja utáni folyamatos desztillációval.

Brazíliában a cukornádból, az USA-ban kukoricából állítanak elő igen nagy mennyiségben etanolt.

Magyarországon a magas olajtartalmú növények közül az őszi káposztarepcéhez vannak alkalmas ökológiai adottságú területek, főleg Nyugat-Magyarországon. E növény termesztéséhez hazánkban minden feltétel adott, és a kinyerhető repceolaj nemcsak üzemanyagként, hanem kenő-, hidraulikaolajként, valamint tüzelőolajként is hasznosítható.

Az ipari alkohol előállítására a cukorrépa, édes cirok, kukorica, kalászos gabonafélék és a burgonya a legalkalmasabb. Cukorrépából és cukorcirokból 3000-3500 l/ha, kukoricából 2000-2500 l/ha, burgonyából mintegy 2000 l/ha, kalászos gabonákból 1000-2000 l/ha, alkohol állítható elő.

Az etanol energiatartalma kisebb, mint a benziné, így azonos teljesítmény elérése érdekében 25-50%-kal többre van szükség. Így a tisztán etanollal üzemeltetett gépkocsi motorok üzemanyagtartályának nagyobbnak kell lennie, növelt paraméterekkel kell rendelkezniük a keverékképzésben résztvevő szerkezeti elemeknek. A benzinhez kevert etanollal kedvező tulajdonságú üzemanyag nyerhető, hiszen nő a keverék oktánszáma és oxigéntartalma, így javulnak az égés feltételei. 5-15% etanol hozzáadásával kapják a motalco, gasohol nevű üzemanyagokat, Brazíliában a 20-22% alkoholtartalmú benzint is használják.

A metilalkohol (metanol) is alkalmas motor-hajtóanyagnak, maximum 15%-ban hagyományos hajtóanyagokhoz hozzáadható komponensként, benzinhez történő keverésnél elegyedési problémák merülnek fel, ezért etilalkoholos, metanolos benzinkeverék készítése a szükséges.

A repce magja 38-45% olajtartalmú. Németországban hektáronként 3 tonnát tudnak termelni, ami 1,3 t olajat ad. A repcemagból az olajnak a felét mechanikusan préselik ki, majd a maradék olajat a felaprított pogácsákból oldószerrel (n-hexán) kivonják, a hulladékban mindössze 0,5-2% mennyiségű olaj marad.

A növényi olajok hasznosításának hátrányai:

a.)  nagyobb lobbanáspont (nehezebb gyújtás)

b.)  nagy viszkozitás (rossz porlaszthatóság)

c.)  kokszosodási hajlam

 

Ezeken a tulajdonságokon kémiai átalakítással lehet javítani (repceolaj zsírsavainak metanollal történő átészterezésével repcemetilészter, RME nyerhető). A németországi olajütő malmok feldolgozási kapacitása 1000-3000t/h között mozog, míg az évi feldolgozási kapacitás kb. 3,7 millió tonna. Egy hektárnyi repce terméséből 1300 l repceolaj, ennek átészterezéséből 1375 l RME kapható, melléktermékként 1774 kg, 30% fehérjetartalmú repcepogácsa nyerhető, ami takarmányként hasznosítható.

A repceolaj-metilészter, valamint a napraforgó-metilészter előállításakor, mint ismeretes számottevő melléktermékként glicerin keletkezik. A vegyileg tisztított glicerint széleskörűen felhasználják:

a.) szilárd fűtőanyagnak (20% glicerinnel fűrészforgácsot kevernek össze és briketté sajtolják)

b.) trágyának (trágyalével keverik össze)

c.) semlegesítéssel tisztítják, majd mikrobás cukrosítással és erjesztéssel, desztillálással etanol nyerhető.

 

A különböző glicerin származékokat számos célra tudják hasznosítani (KACZ-NEMÉNYI, 1998).:

 

a.)  kozmetikumok

b.)  fogkrémek

c.)  gyógyszerek

d.)  tápanyagok

e.)  lakkok

f.)  műanyagok

g.)  műgyanta

h.)  dohány

i.) robbanóanyagok készítésében

j.)  cellulóz feldolgozásban

 

 

A repce olajtartalmának kinyerésére ma már korszerű berendezések állnak rendelkezésre, amelyek 90%-ot is meghaladó olajkinyerést biztosítanak. (Az egyik legalkalmasabb berendezés a KOMET csigás prés). Ezek a prések 2-5 kg mag/óra teljesítménytől a 70-100 kg/óra teljesítményig állnak rendelkezésre. A csigás prés által kinyerhető olaj igen tiszta, szennyező anyagot elhanyagolható mértékben tartalmaz, 24 órás ülepítéssel ez a kis százalék is eltávolítható.

Hazánkban a termesztett repce igen alacsony termésátlagú. Gyenge minőségű, homokos területen 1,5-1,7 t/ha, de kedvezőbb területeken sem éri el a 3 t/ha-os termésátlagot.

Növényi olaj előállításával kapcsolatos kísérleteket a Bácska és Duna melléki Mezőgazdasági Szövetkezetek végeztek, 2,5 t/ha átlagot véve 37%-os olajtartalom mellett egy hektár területről 832 kg (990 l) repceolaj, ezentúl 1660 kg 30% fehérjetartamú repcepogácsa állítható elő.

 

A biomassza energetikai célokra történő hasznosításának előnyei:

 

a.) Kén-dioxid kibocsátás csökkenése. A tüzelési célokra hasznosított biomassza kéntartalma minimális általában 0,1% alatt van.

b.) Kisebb mértékű korom-kibocsátás.

c.) Policiklikus aromás szénhidrogének kibocsátásának csökkenése.

d.) A szén-dioxid kibocsátás nullának tekinthető, hiszen az elégetett üzemanyag által az atmoszférába jutó szén-dioxid mennyiséget az előző évben kötötte meg fotoszintézise során a termesztett magas olajtartalmú haszonnövény. A termelés, begyűjtés, előkészítés, valamint a szállítás során azonban van bizonyos mértékű szén-dioxid kibocsátás.

 

A táblázat néhány tüzelőanyag emissziós értékét tartalmazza (Kocsis, 1993.):

 

Tüzelőberendezés

A füstgáz oxigén tartalma térfogat %

Emissziós határértékek

CO g/m3

Por mg/m3

Szerves C mg/m3

NOx mg/m3

Fatüzelés:

 

 

 

 

 

15-50 kW

13

4,0

150

*

*

50-150 kW

13

2,0

150

*

*

150-500 kW

13

1,0

150

*

*

0,5-1,0 kW

13

0,5

150

*

*

1,0-5,0 kW

11

0,25

150

50

500

5,0-50 kW

11

0,25

50

50

500

Szalmatüzelés:

 

 

 

 

 

15,0-100 kW

13

4,0

150

*

*

0,1-5,0 MW

11

0,25

150

50

500

5,0-50 MW

11

0,25

50

50

500

Terménytüzelés:

 

 

 

 

 

Őszi búzaszalma

9,4

214

240

4

270

Kaszált széna

8,3

282

485

2

170

Határérték (TA-Luft)

-

250

500

50

150

 

e.) Azon országok számára, amelyek a kőolaj igényüket exportból fedezik, más országoktól való függőségüket ezúton tudnák csökkenteni.

 

Hátrányok:

 

a.) Nagyobb nitrogén-oxid kibocsátás (valószínűleg a levegő nitrogénjéből keletkezik a magasabb hőfokon történő égés következtében).

b.) Az RME hosszabb idő után megtámadja a lakk-réteget, de ez a megfelelő lakkfajta magválasztásával kiküszöbölhető.

c.) Egyelőre nincs rá állami támogatás.

 

A biomassza eredetű energiaforrások hasznosításakor arra kell törekedni, hogy:

 

a.) a melléktermékek, hulladékok hasznosítása keletkezési formájukban történjen a nagyobb költségek elkerülése érdekében,

b.) az eltüzelés előkészítése csak a legfontosabb lépéseket tartalmazza, pl. darabolás, bálázás

c.) a szállítás ne történjen túl nagy távolságokra.

 

A szilárd biomassza elégetésekor jelentős hamu keletkezik, ami káliumtartalmánál fogva talajerő-visszapótlásban hasznosítható. (A szén égetéséből származó hamu magas kén tartalma miatt nem alkalmas ilyen célokra.)

A káros anyag emisszió nagymértékben függ a tüzelőberendezés méretétől, üzemétől (gépi táplálású berendezéseknél jobbak a mutatók), a teljesítmény-kihasználás fokától.

 

A 8. táblázat különböző a biomasszafajták műszaki jellemzőit mutatja (Kocsis et al., 1993)

 

Biomassza

Kémiai összetevők %

Fűtő-érték MJ/kg

Illóanyag %

Hamu %

C

H

O

N

S

Búzaszalma

45

6,0

43

0,6

0,12

17,3

74

6,0

Kukoricaszár

 

 

 

 

 

17,5

76

3,5

Fa

47

6,3

46

0,16

0,02

18,5

85

0,5

Kéreg

47

5,4

40

0,4

0,06

16,2

76

9,0

Fa kéreggel

47

6,0

44

0,3

0,05

18,1

82

0,8

Repceolaj

77

12,0

11

0,1

0,0

35,8

100

0,0

Etanol

52

13,0

25

0,0

0,0

26,9

100

0,0

Methanol

38

12,0

50

0,0

0,0

19,5

100

0,0

 

 

 

A biogáz hasznosítása

A mezőgazdasági termék-előállítás folyamataiban keletkező anyagokból gáz halmazállapotú energiahordozók is előállíthatók.

Biogáz-előállítás: kevert kultúrával - alapvetően két lépésben, savtermelő baktériumcsoport közreműködésével - végzett anaerob eljárás (anaerob lebontás). Az első lépésben a savas erjedés során a komplex szerves savakra lebontó mikroorganizmusok fejtik ki hatásukat. A második lépésben további baktériumcsoport ezeket az anyagokat bontja szén-dioxiddá, metánná és egyéb gázokká. A folyamat végeredménye a döntően metánból és szén-dioxidból álló, energetikai célokra hasznosítható biogáz. A visszamaradó melléktermék a kirothasztott iszap, melyet szerves trágyaként használnak fel. E kétlépcsős folyamatot költségcsökkentési okokból leginkább egy reaktorban valósítják meg, azonban az eljárás hatásfoka növelhető és szabályozhatósága is javul akkor, ha a savas és a metános bontási lépést külön reaktorban hajtják végre. A módszert már Magyarországon is alkalmazzák a szennyvíztisztító telepeken a szennyvíziszap, valamint a mezőgazdaságban a hígtrágyák kezelésére, ill. az élelmiszer-ipari  (pl. cukoripar) szennyvizek tisztítására. (Környezetvédelmi Lexikon)

 

Biogázkinyerő kút: a rendezetten lerakott hulladékrétegbe függőlegesen telepített, alkalmasan kiképzett, rendszerint műanyagból készített perforált cső, amely a mélyebb rétegekben keletkező biogáz kinyerését teszi lehetővé. (Környezetvédelmi Lexikon)

 

Biogáz-termelés hulladéklerakón: a települési hulladékokat befogadó rendezett lerakóhelyen döntően anaerob körülmények között végbement biodegradáció, amelynek eredményeképpen metánban dús biogáz keletkezik, amit a hulladékba vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezett gázkinyerő csövek segítségével termelnek ki. A megszívott gyűjtőhálózat segítségével kitermelt biogázt tisztítást követően energetikai célra hasznosítják. Az eljárást Magyarországon is (pl. a soproni rendezett lerakóhelyen) alkalmazzák. (Környezetvédelmi Lexikon)

 

Biodegradáció: az az aerob vagy anaerob folyamat, amelynek során a talaj szaprofita mikroszervezetei feltárják, és a növények számára ismét felvehető szervetlen állapotba hozzák azokat a biogén elemeket, amelyek részt vesznek a szerves anyagok felépítésében, az energia raktározásában és transzportjában. A biodegradáció a szervesanyag-produkció szakadatlanságát biztosítja, mivel csak a holt szervesanyag degradációja és az ökoszisztémán belül az elemek körfogása teszi lehetővé a korlátozott mértékben rendelkezésre álló elemek maximum kihasználását. Biotranszformációk körébe tartozó komplex fizikai, kémiai és biológiai folyamatok összessége végén a szerves anyagcseretermékek helyett is szervetlen vegyületek keletkeznek, a folyamatot mineralizációnak nevezzük. A biodegradáció sebessége nagy mértékben függ a molekulaszerkezettől (policiklusos és halogénezett vegyületek rendkívül nehezen bomlanak), a környezeti tényezőktől és az adott vegyület lebontására képes enzimekkel rendelkező mikroorganizmusok mennyiségétől. A biodegradáció mértéke határozza meg egy adott ökoszisztémán belül az elemek körforgalmának sebességét. Tanulmányozása különös jelentőséggel bír a hulladékok kezelésében és ártalmatlanításában, a környezetszennyezések biológiai úton történő eltávolításában. A folyamatot széles körben alkalmazzák a szerves települési és termelési hulladékok komposztálásakor, a szennyvizek biológiai kezelése (tisztítása) során, valamint szerves komponenseket tartalmazó szennyezett levegő tisztításakor. (Környezetvédelmi Lexikon)

 

A gáznemű energiahordozók két fajtája:

- biokémiai (anaerob fermentációs) eljárások eredményeként képződő 

  biogáz

- termokémiai (pirolitikus és gázosítási) folyamatokban keletkező gázok.

 

Biogáz: Szerves anyagok anaerob bomlásakor, illetve a biomassza zárt térben való elgázosításakor (erjesztés, rothasztás) baktériumok közvetítésével fejlődő gáz. Összetétele kb. 30% szén-dioxid és 70% metán. Sertés hígtrágyából fejlesztett biogáz égéshője kb. 23.000 . Spontán keletkezik, sőt meg is gyullad mocsarakban, lápokban (“lidércfény”), trágyakazlakban, szeméttelepeken. A nyersanyag lehet kommunális hulladék, mezőgazdasági vagy erdőgazdasági melléktermék. Egy kommunális hulladékból 60-300  biogáz termelhető. A biogáz-fejlesztés után visszamaradó erjesztett trágyát biotrágyának (biohumusz) nevezik, ami teljes értékű, jól kezelhető, szagtalan, kertek, parkok trágyázására jól használható anyag. Mesterségesen a 19. sz. eleje óta állítják elő. Az első biogáz generátort Indiában helyezték üzembe, 1856-ban. Azóta világszerte (főleg Ázsiában) sok millió hasonló működik, többségük “családi” méretű, de vannak nagyüzemi, „erőmű” jellegű biogáz-telepek is, amelyek egész városokat látnak el energiával. Az első biogáz-előállító üzemet 1959-ben létesítették az USA-ban. A biogáz közvetlenül is felhasználható fűtésre, főzésre (a földgázhoz hasonlóan és ugyanazokkal a berendezésekkel) vagy elektromos energia termelésére, illetve járművek hajtására, robbanómotorok üzemanyagaként. A biogáz-generátorba mindenféle szerves hulladék, trágya, konyhai és élelmiszeripari hulladék, vágóhídi és kommunális szennyvíz, mezőgazdasági hulladék konvertálható biogázzá. A biogáz képződése közben a patogén szervezetek elpusztulnak, ami közegészségügyi szempontból igen jelentős. A visszamaradó komposzt minden értékes ásványi anyagot megőriz, és kitűnő szerves trágyaként használható. Hazánkban is működik néhány biogáz reaktor, a „családi” méretű hazai típus fejlesztése folyik. Magyarországon az eddig készült biogáz-fejlesztők nagy része még kísérleti konstrukció, és kb. 1  vagy ennél kisebb kapacitású. A becslések szerint a világon működő mintegy 9 millió biogáz fejlesztőből 7,2 millió Kínában van. A jövő energiaforrásának lényeges alapja lehet a biogáz, ami rendkívül környezetkímélő, és fontos szerepet tölthet be az organikus mezőgazdaságban (szerves trágya visszapótlás). (Környezetvédelmi Lexikon)

 

A biogáz - mely a két fenti energiahordozó közül a jelentősebb - előállítása történhet elsődleges és másodlagos biomassza-forrásokból, vagyis a növényi fő- és melléktermékekből, valamint bármilyen természetes eredetű szerves anyag (szerves trágya, fekália, élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok, háztartási hulladékok, kommunális szennyvizek és iszapjaik) egyaránt történhet.

Termelésének alapfeltétele a szerves anyag, a levegőtől elzárt környezet, valamint metánbaktériumok jelenléte. Ilyen körülmények között a metánképződés spontán is végbemegy. Az intenzív biogáz-termeléshez azonban állandó és kiegyenlített hőmérséklet, folyamatos keverés, kellő mértékben aprított szerves anyag, metanogén és acidogén baktériumok egymással szimbiózisban tevékenykedő törzseinek megfelelő aránya is szükséges.

Biomasszából biogázt mezofil és termofil zónában történő erjesztéssel lehet nyerni.

 

A mezofil hőfokú rendszer jellemzői:

- napos átfutási idő,

- C hőmérséklet,

- kóros véglényekben szegény,

- viszonylag egyöntetű alapanyagból, nagyobb hely- és gázfelhasználási lehetőségek esetén célszerű használni.

 

A termofil hőfokú rendszer jellemzői:

- napos átfutási idő,

- C hőmérséklet,

- káros kórokozók fordulnak elő benne,

- gyors,

- nagy energiaveszteséggel jár.

A biogázképződés során a szerves vegyületek egyszerűbb vegyületekre bomlanak (savas fázis), majd szétesnek alkotóelemeikre, metán gázra (kb. 60-70%) és szén-dioxidra (kb. 30-40%), illetve a kiinduló anyagoktól függően különböző elemekre (H, N, S stb.) (metanogén fázis).

A biogáz összetétele és fűtőértéke nagymértékben függ a kiindulási szerves anyagtól és az alkalmazott technológiától.

A termelt gáz felhasználásánál arra kell törekedni, hogy a keletkezés helyéhez közel, legalább 95%-os mértékben fel kell használni. A gáz leggazadságosabb felhasználását a kazánban, illetve légelőmelegítőben történő elégetés biztosítja, mert az elérhető hatásfok 80% körüli.

A biogáz hasznosításának három fő lehetősége:

a.) termikus hasznosítás

  - gázmelegítők

  - gázégők

b.) komplex hasznosítás

  - elektromos és termikus: gázmotor/turbina generátorral és hőcserélővel

  - mechanikus és termikus: gázmotor/gázturbina és hőcserélő

c.) mechanikus hasznosítás

  - gázmotor

  - gázturbina

 

Ahhoz, hogy hazánkban is elterjedjen az energetikai célú növénytermesztés, meg kell teremteni a megfelelő törvényi szabályozásokat, pénzügyi feltételeket, amelyek segítenék az e téren tevékenykedő gazdálkodókat.

 

 

Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -

Főoldal Kalákás napkollektor építés