A NAT és a jog a környezeti nevelésben

Sallai R. Benedek

  Balogh János akadémikus tudományos kutatásai mellett igyekezett írásaival is felhívni a figyelmet az egyre sokasodó környezet- és természetvédelmi feladatokra, illetve igyekezte formálni olvasóinak szemléletét arra, hogy  például az Amazonas menti esőerdők irtása minket is érint. Ezzel talán az elsők között volt, akik a  környezeti nevelést, mint olyat globálisan alkalmazták egy témán belül hazánkban.

Biztos, hogy e törekvések is egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak, éppen ezért fontos, hogy a környezeti nevelés jogilag is megfelelően szabályozva legyen a köznevelésben.

Mára hazánkban is elértünk oda, hogy a környezeti nevelést a közoktatás és az önkormányzatok kötelességévé tették jogalkotóink, és nem csupán fontos feladatunk ez, hanem kötelességünk is. Miután munkánk során többször hivatkozni kell jogszabályokra, illetve tevékenységünk jogi hátterére, pl. önkormányzati döntéseknél, helyi tantervek készítésénél, stb., így röviden az alábbiakban összefoglalnánk, hogy mely jogszabályok a legfontosabbak a témában.

Az első a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény, melynek  64., 65. és 66. szakasza írja az "állampolgárok részvétele a természet védelmében"  c. fejezetében az alábbiakat:

A)  A természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával - az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával - elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen.

B)  Az ismeretterjesztés, oktatás, tudományos kutatás és az idegenforgalom részeként a védett természeti területek látogatásának lehetőségét a bemutatásra alkalmas területeken és a védettség érdekeivel összhangban biztosítani kell. Ennek érdekében az igazgatóságok oktatási bemutató létesítményeket tartanak fenn.

C)     Minden év május 10-e a madarak és fák napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság - különösen az ifjúság - természetvédelem iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.

Szintén erről rendelkezik a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54. és 55. szakaszának több pontja is a "környezeti nevelés, képzés, művelődés" fejezetben:

A)  Minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére.

B)  A környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) elsősorban állami és önkormányzati feladat.

C) Az állami feladat ellátása során a miniszter a környezeti ismeretek szakszerű oktatásának biztosítása és azok folyamatos fejlesztése  érdekében együttműködik a művelődésért és közoktatásért felelős miniszterrel és más érdekelt miniszterekkel.

D) A Nemzeti Alaptanterv elvei és követelményei szerint a miniszter közreműködik a közoktatás intézményei számára készülő tantervi követelmények és taneszközök szakmai előkészítésében.

E)  A miniszter környezeti nevelési, képzési programot készít, amely összefoglalja

a)    az iskolarendszeren kívüli környezeti oktatás, képzés, továbbképzés  és ismeretterjesztés környezetvédelmi ismereteit, valamint

b)    az öntevékeny közművelődés, a környezeti tudatosság fejlesztésének  irányelveit,

c)    a környezetvédelmi szakmai képzés irányelveit, ismérveit.

F)  A környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek az alapvető komplex (természettudomány-ökológiai, társadalomtudományi, műszaki- technikai) ismereteken túl a szakmák gyakorlásához szükséges környezetvédelmi ismeretekre, a környezetet veszélyeztető tevékenységekre, a veszélyhelyzet megelőzésének és elhárításának alapvető kérdéseire, az egészséget befolyásoló környezeti hatásokra, továbbá a környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok és kötelezettségek ismertetésére is ki kell terjednie.

G) Az 54. §-ban megjelölt feladatokat az állam az oktatási és a közművelődési intézményeken keresztül, a környezetvédelmi egyesületekkel és a környezet védelmével foglalkozó lakossági szakmai szervezetekkel együttműködve látja el. Az állam az egyes nevelési, képzési feladatokat ellátó szervezeteket, az egyházakat, a tudományos intézményeket, szakmai szervezeteket, egyesületeket környezeti nevelési, képzési tevékenységük eredményesebb ellátása érdekében - szükség esetén megfelelő pénzeszközök rendelkezésre bocsátásával - támogatja.

H)  A környezeti ismeretek oktatásának megszervezése és az ismeretekkel kapcsolatos tananyagok, oktatási programok előkészítésének szellemi és anyagi támogatása a művelődésért és a közoktatásért felelős  minisztérium, valamint a miniszter közös feladata, a szakképzés tekintetében a miniszter gyakorolja a szakképesítésért felelős miniszter  jogait, ellátja a felsőoktatás szakirányába tartozó állami feladatokat, és segíti a szakirányba tartozó felsőoktatási intézmények  oktató munkáját.

A két fenti, alapnak számító jogszabály mellett és a környezeti nevelésről a Nemzeti Alaptanterv (NAT) is igyekszik határozottan és konkrétan állást foglalni.

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint annak 1995. évi módosításában határozza meg a közoktatás alapfeladatait és irányát. Így a NAT, mint a közoktatás alapdokumentuma, nem hagyományos értelemben vett tanterv, hanem a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó, illetve a tantárgyi követelményeket is magában foglaló alapterv, a teljes képzési ciklusra. A jogszabály értelmében tartalmaznia kell a közoktatási törvényben megfogalmazott pedagógiai célokat és tantárgyi követelményeket, amellett, hogy bele kell építeni a helyi adottságok (helytörténet, helyi természeti értékek stb.) ismeretének átadását is. A NAT mindezekben biztosítja a lehetőséget a tanórai és tanórán kívüli környezeti neveléshez.

A tíz ismert NAT műveltségi terület közül a környezeti nevelés lehetőségeivel, illetve annak feladataival foglalkozik a NAT "Földünk és környezetünk", az "Ember és természet", illetve érintőlegesen az "Ember és társadalom" fejezete.

Ezeknek értelmezése során ne essünk abba a hibába, hogy a környezeti nevelést, mint pedagógiai módszert, csakis a természeti értékek megismerésének higgyük, hiszen ma már ez a fogalom magában foglalja a "Jó példák, a környezeti etika" bemutatását és az arra való nevelést is.

A NAT -alkalmazkodva más jogszabályokhoz (Nemzeti Környezetvédelmi Program, környezetvédelmi, önkormányzati törvény, stb.) - nem csupán lehetőséget biztosít a környezeti nevelésre hanem azt kötelezővé is teszi, és feladatként írja elő az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramhoz hasonlóan. Erre minden mód meg is van az óvodai neveléstől a felsőfokú képzésig, tanórai kereteken kívül és belül egyaránt.

A "Földünk és környezetünk" fejezetben a szerzők megfogalmazzák a környezeti nevelés általuk elsődlegesnek ítélt célját: "A környezeti nevelés átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát. (...)"

E fejezet tartalmazza a Földünk globális értelemben vett bemutatását (illetve a környezetnek), annak földrajzi jellemzőivel, és biomjainak bemutatásával együtt. Meg kívánja tanítani a tanulóknak a tájékozódást a környezet anyagairól, a térről, az időről, a környezet kölcsönhatásairól, illetve a tájékozódást helyi és globális kérdésekben.

Ettől eltérően az "Ember és természet" c. fejezet komplex természettudományos műveltségadó tananyag. Főképp azokat a kölcsönhatásokat tanítja meg a gyerekeknek, amelyek őt körülveszik. Így a közvetlen környezet kémiai és fizikai hatásai mellett előkerülnek ökológiai kérdések is. Ez a műveltségterület ad leginkább lehetőséget a természetben való sétákra, kirándulásokra, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók közvetlen kapcsolatba kerüljenek a természettel, és ez az érzelmi élmény, illetve tapasztalás nagyon fontos az iskolások számára.

Az "Ember és társadalom" fejezettel az emberi élet (lét) sokoldalú megismertetése a cél, társadalmi komplexségében. Meg kell ismerniük a tanulóknak a társadalomban elfoglalt helyét, illetve feladatukat a közösségben, így a környezet és természetvédelmi feladatokat is. E műveltségi terület tartalmazza a szükséges alapismereteket a szociológia, a gazdaságtan, az emberismeret, a történelem témakörökben, így a környezeti nevelési céljainktól el nem szakítható.

A NAT környezeti nevelési kérdéseiről számos NAT-tal foglalkozó kiadvány képet ad. Így ajánljuk a Pauz Kiadó "Pauz NAT komform tantervek" sorozatot, illetve az Apáczai Kiadó minősített tanterv sorozatát.

Könyvünk kiadásával párhuzamosan, illetve azt megelőzve más szervezetek, intézmények is elkészítették a témában alapkőnek számító műveiket, melyek közül külön figyelmet érdemel a dr. Nagy Mária által szerkesztett „Szempontok a környezeti neveléshez” (Pécs, 1996) c. mű, és a talán még ennél is nagyobb jelentőségű, Vásárhelyi Tamás és Victor András által szerkesztett „Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia” (Budapest, 1998) c. környezeti nevelési „alapvetés”. Eme utóbbi átfogóan és érthetően tartalmazza a témában hazánk feladatait és teendőit azok elvégzésének módszereivel együtt.

Miután kiadványunkkal elsődlegesen e tevékenységek gyakorlati végzéséhez kívántunk támpontot nyújtani, így az elméleti résszel bővebben nem kívánunk foglalkozni, viszont a fenti két művet ezúton ajánljuk a témával foglalkozók figyelmébe.