A Dráva-Mura vízrendszer halfaunisztikai vizsgálata I.

 

1. Bevezetés, irodalmi áttekintés, anyag és módszer, eredmények

1. Introduction, Literary data, Material and Method, Results

1. Einleitung, Übersicht der Literatur, Material und Methoden, Ergebnisse1

 

Sallai Zoltán

„NIMFEA” Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, Pf. 122.

1.     Bevezetés

 

A Dráva és Mura folyók hazai szakaszának halfaunáját egészen az 1990-es évek elejéig főként XIX. századi, illetve XX. század eleji fajlisták jellemezték. Ez főként annak tudható be, hogy mindkét folyó határfolyó, így az 1990-es évekig nehéz volt bejutni a szigorúan őrzött határsávba. A vizsgálataink középpontjában a Dráva állt, mely vizsgálatnak szomorú aktualitást adott az a tény, hogy a horvát kormány, Bélavárral szemben, Novo Virjénél egy drávai erőmű megépítését tervezte. A tervezett erőmű a Dráva és Mura folyók teljes hazai szakaszára kifejtené negatív hatását, nemcsak a jelenlévő értékes halfaunára, hanem az itt lévő értékes ökoszisztéma minden egyes elemére. Az erőmű feletti szakaszon, a vízáramlás lecsökkenése miatt, a feliszapolódás jelenségének betudhatóan, a legtöbb áramláskedvelő halfaj elveszítené a szaporodásához szükséges, iszapmentes aljzatot. Az üzemvízcsatorna létesítésével, a Szigetközből már jól ismert jelenség itt is elkerülhetetlenné válna, miszerint a főág vízhozamát akár negyedére-ötödére csökkentenék, így a folyó menti, természetvédelmi értékkel bíró mellékágak, holtágak, kiszáradása elkerülhetetlen lenne. Az erőmű alatti szakaszon a nagy vízjáték miatt ugyancsak veszélyeztetetté válnának az itt élő halfajok ívóhelyei. Összegezve mindezeket, az erőművek káros hatása a vízminőségre és az élővilágra már jól ismert minden ökológiai ismeretekkel rendelkező szakember előtt, nem beszélve arról, hogy a Novo Virjénél tervezett erőmű energiatermelése eltörpül mind az okozott természeti károk, mind a kivitelezési költségek mellett. A vizsgálat során, főként az vezérelt bennünket, hogy minél teljesebb, jelenlegi állapotokat reprezántáló fajlistát állítsunk össze a két folyóról és vízrendszerükhöz tartozó vízterek halfaunájáról.

2.     Irodalmi áttekintés

 

A Murára vonatkozó szakirodalmak felsorakoztatásától eltekintünk, mivel azt korábbi publikációnkban (Sallai, 1999) feldolgoztuk.

A legkorábbi Drávára vonatkozó halfaunisztikai adatokat Heckel (1847) szolgáltatta, dolgozatában 18 faj előfordulásáról számol be.

Kriesch (1868) díjnyertes pályamunkájában 22 fajt említett a Drávából.

Az első, konkrétan Drávával foglalkozó dolgozatokat Juranic (1880, 1881, 1884) adta közre, melyek a Varasd (Varaždin) környéki Dráva szakaszra vonatkoznak. A szinonímok leszámításával 34, illetve 38 faj előfordulását regisztrálta.

Glowacki (1885) összesen 63 faj előfordulását írta le a Drávából, melyben több szinonim is található.

Herman (1887) nagybecsű művében a népies elnevezések és saját tapasztalatai alapján 33 faj esetében jelölte meg a Drávát lelőhelyként.

Vutskits (1904, 1918), főként a fenti szakirodalmak feldolgozásával 46 fajt sorolt fel a folyóból.

Vutskits (1913a, 1913b) elsőként írta le a naphal és a pisztrángsügér drávai előfordulását.

Rotarides (1944) 18 faj fogásáról számolt be dolgozatában, melyet az alsó-drávai halászok zsákmányából határozott meg.

A Dráva alulkutatottságát hűen tükrözi az a tény, hogy Mihályi (1954) múzeumi revíziójában egyetlen drávai gyűjtésből származó halat sem tudott említeni. Mindössze néhány Drávaszögben gyűjtött, Rotarides gyűjtéséből származó halat közöl a Béllyei- és a Kopácsi-tóból.

Vásárhelyi (1961) nem a saját vizsgálódásainak eredményeit közölte, hanem korábbi, főként XIX. századi fajlistákat vett át – melyre a későbbiekben visszatérünk –, így a Dráva esetében a felsorolt fajokat figyelmen kívül hagyhatjuk.

Giczi (1966) a kecsege és a márna Drávából történő eltűnésének okait magyarázza.

Berinkey (1972) múzeumi revíziójában mindössze 10 fajt sorolt fel a Drávából.

Honsig-Erlenburg (1989) a Dráva osztrák (karintiai) szakaszáról 34 fajnál jelölte meg a Drávát lelőhelyként, továbbá két fajt közönségesnek jelzett – a domolykót (Leuciscus cephalus) és a sebes pisztrángot (Salmo trutta m. fario). Majd később Honsig-Erlenburg & Friedl (1995a, 1995b) arról számoltak be, hogy a Dráva mellékfolyójában, a Lavantban 1994. decemberében megtalálták a felpillantó küllőt (Gobio uranoscopust). Ezt követően, 2001-ben ugyancsak a Lavantban, sikerült gyűjteniük az Ausztriából korábban kipusztultnak hitt, Petényi-márnát (Barbus petenyi).

Povž & Sket (1990) könyvükben konkrétan 35 fajnál jelölték meg a Drávát lelőhelyként, az általánosan elterjedt fajoknál nem sorolják fel a lelőhelyeket.

Povž (1992) a Dráva szlovén szakaszáról 50 halfajt és 2 ingolafajt sorol fel.

Harka (1992a) saját vizsgálatai, valamint a horgászok és halászok fogási adatai alapján összeállította a Dráva halfauna listáját, összesen 48 faj előfordulását regisztrálta.

Micsku (1993) kéziratos dolgozata főként néprajzi értéket képvisel, de néhány gazdaságilag hasznosított halfaj, – mint pl. az angolna – drávai előfordulásáról is információhoz juthatunk írásából.

Ezt követően Majer (1998) szintén saját vizsgálatokra és horgászok fogásaira alapozva 48 faj jelenlétét írta le a Drávából. A fajlistában a küsz (Alburnus alburnus) kétszer szerepel, eltérő magyar névvel (küsz – szélhajtó küsz). Továbbá a kurta baingnak (Leucaspius delineatus) nincs adatolt előfordulása, de a fajlistában szerepelteti a szerző.

P. L. (2000) közlése nem faunisztikai jellegű, de az interjúban szereplő Plecskó Mihály – aki Harka (1992a) cikkéhez is szolgáltatott adatokat – beszámolt az utóbbi években fogott sebes és szivárványos pisztrángról.

Majer (2001) korábbi szerzők adatai alapján közli a dunai ingola (Eudontomyzon mariae) előfordulását a Drávából. Az egyik hivatkozás Vásárhelyi (1961) könyvére vonatkozik. Vásárhelyi könyvének kéziratát a hagyatékból, egy antikváriumban sikerült megvásárolnunk. Ez alapján kijelenthető, hogy Vásárhelyi a könyvében, a Vutskits (1918) faunakatalógusában szereplő lelőhelyeket szerepeltette, néhány esetben – Tisza és vízrendszere – egészítette csak azt ki saját észlelésekkel. A másik hivatkozás Gyeginszki (1967) cikkére vonatkozik, ő azonban nem a Dráván, hanem a Rábán találkozott az ingolával, a publikációban a Dráva egyáltalán nincs említve. Ez utóbbi téves adatot feltehetően Györe (1995) könyvéből vette át a szerző, ahol szintén tévesen szerepel.

Majer & Bíró (2001) Somogy megye halfaunáját foglalja össze. Dolgozatukban a megye víztereiből összesen 64 halfaj előfordulásáról számolnak be, melyből 57-re teszik a drávai halak fajszámát. Mivel ez a fajszám főként szakirodalmi adatokon alapul, ezzel a fajszámmal nem jellemezhető a Dráva recens halfaunája, továbbá a fajlistából nem derül az ki, hogy melyek azok a fajok valójában, ami alapján az 57-es drávai fajszámot megállapították. A dolgozatban több pontatlansággal találkozhatunk: a szerzők a bevezetőben leírják, hogy a leánykoncért (Rutilus pigus virgo) egyetlen korábbi szerző sem jelezte a Drávából. Harka (1992a) leírta a folyó osztrák szakaszáról, míg Majer (1995, 1998) korábbi publikációi nem tartalmazták a fajt, holott a fajlistán, a leánykoncérnál mindhárom említett szakirodalom citálva van. Harka (1992a) publikációja egy faunisztikai áttekintést ad a folyóról, így azokat a fajokat is felsorolta, amelyek a XIX. század végén és XX. század elején kerültek leírásra, de ezekre a fajokra vonatkozóan nem voltak recens észlelései. Így a dolgozatában a folyóból leírta a dunai nagy heringet és a vaskos csabakot is, a viza és sőregtok mellett, de a fenti két szerző összefoglalójában az előbbi két faj egyáltalán nem szerepel. Összességében megállapítható, hogy a Majer & Bíró (2001) által összeállított faunakatalógusban a recens és archív adatok nem választhatók szét.

Majer & Bordács (2001) a Dráva hazai, felső szakaszáról 40 halfaj előfordulását regisztrálta.

A rencens fajszám megállapításánál, felsorolt fajlisták közül tehát Harka (1992a) és Majer (1998), valamint Majer & Bordács (2001) adatait vehetjük csak figyelembe, melyek között átfedések és eltérések egyaránt vannak. A fajlistákat egybevetve, a Dráva hazai szakaszáról az utóbbi 15 évben 55 halfaj alkalmi vagy rendszeres előfordulását írták le.

3.     ANYAG ÉS MÓDSZER

 

A Dráva teljes hossza 695 km, 1238 m magasságban ered a Karni Alpok nyugati végénél. Vízgyűjtőjének nagyságát 40.000 km2-ben állapították meg (Marosi & Szilárd, 1967). Hazánk területére mindössze 170 km esik, többször metszi a határt. Hosszát és vízgyűjtőjét tekintve a Duna legnagyobb mellékfolyói közé tartozik.

A Dráva hazai szakasza két kistájat érint. A Közép-Dráva-völgy kistáj Somogy megye déli részén található, az Őrtilostól Drávatamásiig terjedő folyószakaszt foglalja magába, melyből 87 km esik a magyar oldalra, kiterjedése 300 km2. Ezen a kistájon legjellemzőbb erdőtársulás, a dús cserje- és liánszerű tölgy-kőris-szil ligeterdők, valamint a kőrisligetek, de előfordulnak füzes, égeres és kőrises égerláperdők is.

A Dráva-sík kistáj Somogy és Baranya megye területén helyezkedik el, Drávatamásitól Oldig terjedő területet öleli fel, nagysága 400 km2. A kistáj jellemző erdőtársulásai között fűz-nyár-égerligetek és a tölgy-kőris-szil ligeterdők említhetők meg.

A Dráva teljes hazai szakaszának vízminősége I. osztályú, mellyel a legtisztább hazai folyónknak nevezhető. A Mura II. ritkábban III. osztályú vizét a Dráva jóval nagyobb vízhozama kompenzálja.

A vízjátéka mindhárom vízmércénél meghaladja a 400 cm-t. Közepes vízhozama (KÖQ) a két felső vízmércénél megközelíti a 600 m3/s értéket, míg Drávaszabolcsnál az 500 m3/s-ot. A nagyobb árvizek idején szállított víz mennyisége (NQ) a két felső vízmércénél is meghaladta a legkisebb vízhozam (KQ) nyolcszorosát, míg Drávaszabolcsnál a 13-szoros értéket is elérheti (Marosi & Somogyi, 1990). A folyó vízjárási adatait az 1. táblázatban összegeztük.

 

1.      táblázat. A Dráva vízjárási adatai (Marosi & Somogyi, 1990)

 

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

KÖQ

NQ

 

cm

m3/s

Őrtilos

-50

476

276

590

2300

Barcs

-64

618

278

595

2570

Drávaszabolcs

-10

596

151

486

2100

3.1. A mintavételi helyek rövid jellemzése

 

A mintavételi helyeket GPS segítségével mértük be, a méréshez WGS84-koordinátákat használtunk. A WGS84-koordinátákat a VETULET nevű alkalmazás segítségével konvertáltuk EOV-koordinátákká, melyet ponttérképen (1. ábra) és 10x10 km-es UTM-hálós ponttérképen (2. ábra) egyaránt ábrázoltunk. A mért és származtatott koordinátákat a 2. táblázatban foglaltuk össze. A mintahelyek kijelölésénél olyan élőhelyeket kerestünk, amelyeknél a legváltozatosabb folyóvízi élőhelyek együtt is megtalálhatók, ahol a legtöbb áramláskedvelő fajunk megtalálja életfeltételeit. Ezt azért láttuk indokoltnak, mert az erőmű esetleges megépülésével ezeken az élőhelyeken észlelhetjük a legkorábban, az érzékenyebb, magas oxigénigényű fajoknak az állomány- és egyedszám változásait.

 

3.1.1. Őrtilos és térsége

 

Őrtilos térségében vízállástól függően két, illetve három helyen halásztunk, összesen 8*15 percet. Az első mintahelyünk a vasútállomás előtti partvédelmi kőszórás volt. Itt a mély víz miatt partról, vagy a vízbe félig beállva halásztunk a kövezésen. Többnyire sügérfélék fajai, pontyfélék fiatal korosztályú egyedei, menyhal és ritkán botos kölönte került elő erről az élőhelyről. A mintahely megnevezése: Dráva, őrtilosi vasútállomás előtt lévő kövezés. A második állandó mintahelyünk a 4-es őrház előtt elterülő, nagykiterjedésű kavicszátony. Itt találtuk meg először a felpillantó küllőket. A mintahelyet sekély, de nagy sebességű víz, durva kavicsos aljzat jellemzi. Erről a helyről gyakran került elő a német bucó is. Nagyobb vízállásnál az itt lévő mellékágban is van víz, melynek parti zónájában, a vízben gázolva halásztunk. Itt is főként az áramláskedvelő pontyfélék fiatal egyedeivel találkoztunk. Ez a szakasz a paduczóna jellemzőit mutatta. A mintahely megnevezése: Dráva, 4-es őrház előtti kavicszátony. A fennmaradó őrtilosi mintahelyek a 4-es őrház kavicszátonya és a vasútállomás előtti kövezés között találhatók, az előbbihez közelebb. A Dráva, 4-es őrház kavicszátonya előtti mellékág megnevezésű mintahelyen csak nagyvíz idején tudtunk halászni. Megfelelő vízállásnál behúzódtak a mellékágba a pontyfélék különböző fajú és korosztályú egyedei. Ezt a helyet vízbedőlt fák, finom sóderes aljzat, a parti zónában lévő nagyobb lágyüledék jellemezte. Itt gyakran találkoztunk a vágó csíkkal. A Dráva, 4-es őrház kavicszátonya feletti kövezés megnevezésű mintahelyeken csak kisvíz idején halásztunk, mikor a korábbi mintahelyeken nem volt víz. Ezek a kisebb kőruganyok, a 4-es őrháztól néhány száz méterrel, a folyásiránnyal szemben, felfelé találhatók, ahol partról halásztunk.

 

3.1.2. Vízvár és térsége

 

Vízvár térségében általában négy mintahelyen halásztunk, a protokoll szerinti 8*15 percig. A 191 fkm tábla felett, a partra merőlegesen található egy kőgát, a kiépített hajósorjázó hely mellett. Innen került elő általában a legnagyobb egyedszámban a botos kölönte, de a sügérfélék legtöbb faja is képviseltette magát az élőhelyen. A hajósorjázó helynél viszonylag nagy lágyüledék található, ahol tömegesen tartózkodtak vágó csíkok. A parti növényzet gyakran a fiatal csukáknak szolgáltatott búvóhelyet. A kövezésen itt sem volt ritka a menyhal. A kövezésen itt is partról halásztunk. A hely megnevezése: Dráva, 191 fkm-nél, kövezés. Közvetlenül a kőgát alatt található egy kisebb kavicsos aljzatú mellékág. Itt a vízparti fák gyökerei között legtöbb pontyfélénk fiatal egyede megtalálható. A lágyüledékkel borított részeken gyakori a vágó csík. A gyors sodrású részeken finom kavicsos az aljzat innen többször előkerült a német bucó is. A kőgát mellett induló mellékágszakaszról két alkalommal sikerült leánykoncért fognunk. A mintahely megnevezése: Dráva, 191 fkm-nél, kövezés alatti mellékág. Ezt a két élőhelyet együtt kezeltük ezért az alábbi megnevezésen is


2. táblázat. A mintahelyeken a GPS segítségével mért WGS84- és a számolt EOV-koordináták és UTM-kódok

Lelőhely

Település

N’

N”

EOº

EO’

EO”

Hiba (m)

EOV x

EOV y

UTM kód

Időpont

Bolhói tőzegbányató

Bolhó

46

 2

19.0

17

18

40.3

6

 78603.15

515591.10

XM70D4

2001.04.13

Dráva

Vízvár

46

 4

25.1

17

14

39.2

11

 82613.44

510497.46

XM70B3

2001.07.13

Dráva mellékág, összeköttetésben a folyóval, a kavicsbányató mellett

Zákány

46

14

58.0

16

56

23.4

44

102738.89

487482.04

XM42D3

2001.04.13

Dráva, 122 fkm, főmeder, Révfalu

Drávakeresztúr

45

49

25.0

17

44

38.4

5

 54053.53

548692.68

YL17A3

2001.07.14

Dráva, 122 fkm, Révfalu

Drávakeresztúr

45

49

37.1

17

44

33.1

9

 54429.04

548584.52

YL17A3

2001.07.14

Dráva, 124-123 fkm

Drávakeresztúr

45

49

44.8

17

44

18.1

6

 54672.20

548264.72

YL17A3

2001.07.14

Dráva, 128,5 fkm

Felsőszentmárton

45

50

 7.8

17

40

49.1

4

 55459.67

543765.97

YL07C3

2001.07.14

Dráva, 144 fkm

Drávatamási

45

56

14.8

17

33

30.2

9

 66963.78

534509.88

XL99D4

2001.07.14

Dráva, 148,5 fkm

Barcs

45

56

25.7

17

30

31.4

6

 67374.97

530665.00

XL99B4

2001.07.14

Dráva, 149-150 fkm

Barcs

45

56

34.8

17

29

59.3

7

 67669.59

529979.15

XL99B4

2001.07.14

Dráva, 180-179 fkm

Bolhó

45

59

43.0

17

16

58.8

5

 73836.11

513300.09

XL79C2

2001.07.13

Dráva, 190 fkm, kavicszátony

Vízvár

46

 4

41.2

17

14

 7.1

8

 83126.42

509819.31

XM70A4

2001.07.13

Dráva, 191 fkm-nél, kövezés

Vízvár

46

 5

 1.9

17

13

32.3

6

 83782.84

509086.59

XM70A2

2001.06.19

Dráva, 191 fkm-nél, kövezés és mellékág

Vízvár

46

 5

 2.0

17

13

32.3

19

 83785.93

509086.66

XM70A2

2001.08.16

Dráva, 191 fkm-nél, kövezés és mellékág

Vízvár

46

 4

58.3

17

13

40.0

8

 83667.85

509249.41

XM70A2

2001.10.17

Dráva, 192 fkm-nél, kövezés feletti kavicszátony

Vízvár

46

 5

 4.1

17

13

21.8

9

 83856.02

508862.62

XM70A2

2001.06.19

Dráva, 192 fkm-nél, kövezés feletti kavicszátony

Vízvár

46

 5

12.9

17

13

20.3

6

 84128.43

508836.75

XM70A2

2001.08.16

Dráva, 192 fkm-nél, kövezés feletti kavicszátony

Vízvár

46

 5

 8.9

17

13

23.2

7

 84003.50

508896.16

XM70A2

2001.10.18

Dráva, 192 fkm-nél, kövezés feletti mellékág

Vízvár

46

 5

13.2

17

13

17.7

10

 84139.00

508781.12

XM70A2

2001.06.19

Dráva, 192 fkm-nél, kövezés feletti mellékág

Vízvár

46

 5

13.1

17

13

22.3

7

 84133.60

508879.86

XM70A2

2001.10.17

Dráva, 193 fkm-nél lévő mellékág

Vízvár

46

 5

34.3

17

12

55.2

7

 84801.69

508313.10

XM70A2

2001.07.13

Dráva, 4-es őrház előtti kavicszátony

Örtilos

46

16

 2.5

16

54

30.2

5

104795.69

485112.53

XM42C2

2001.04.14

Dráva, 4-es őrház előtti kavicszátony

Örtilos

46

16

 1.0

16

54

28.5

6

104750.39

485074.87

XM42C2

2001.06.19

Dráva, 4-es őrház előtti kavicszátony

Örtilos

46

15

57.9

16

54

28.1

5

104654.93

485063.69

XM42C2

2001.10.18

Dráva, 4-es őrház kavicszátonya előtti mellékág

Örtilos

46

16

12.9

16

54

26.5

10

105118.87

485042.12

XM42C2

2001.04.14

Dráva, 4-es őrház kavicszátonya előtti mellékág

Örtilos

46

16

12.1

16

54

25.6

6

105094.71

485022.18

XM42C2

2001.06.19

Dráva, 4-es őrház kavicszátonya feletti kövezés

Örtilos

46

16

15.9

16

54

22.5

10

105213.82

484959.04

XM42C2

2001.08.17

Dráva, 4-es őrház kavicszátonya feletti kövezés

Örtilos

46

16

12.8

16

54

24.7

11

105116.84

485003.51

XM42C2

2001.10.18

Dráva, a B456 határkőnél lévő holtág, a Vízház alatt

Vízvár

46

 6

11.3

17

13

20.4

21

 85931.22

508881.03

XM70A1

2001.08.17

Dráva, a mellékág betorkollásánál

Drávatamási

45

56

17.8

17

33

39.4

6

 67052.63

534709.82

XL99D4

2001.10.18

Dráva, a Vízház előtti mellékág

Vízvár

46

 6

21.2

17

13

12.9

6

 86240.61

508727.13

XM70A1

2001.08.16

Dráva, barcsi hídnál

Barcs

45

56

45.0

17

27

53.2

8

 68038.93

527269.54

XL99B2

2001.04.12

Dráva, barcsi hídnál

Barcs

45

56

47.0

17

27

41.4

6

 68105.83

527016.65

XL99B2

2001.10.17

Dráva, bolhói kavicskitermelés

Heresznye

46

 2

16.5

17

15

57.3

6

 78604.90

512084.92

XM70D2

2001.04.13

Dráva, C131 határkőnél lévő kőgát, Révfalu

Drávakeresztúr

45

48

58.9

17

47

 7.7

 

 53194.71

551902.60

YL17C1

2001.04.11

Dráva, C28 határkőnél lévő kövezés, Barcs alatt

Barcs

45

56

26.4

17

31

 6.8

11

 67381.61

531427.93

XL99D2

2001.04.12

Lelőhely

Település

N’

N”

EOº

EO’

EO”

Hiba (m)

EOV x

EOV y

UTM kód

Időpont

Dráva, C28 határkőnél lévő kövezés, Barcs alatt

Barcs

45

56

22.5

17

31

 8.6

83

 67260.44

531464.34

XL99D2

2001.06.20

Dráva, C28 határkőnél lévő kövezés, Barcs alatt

Barcs

45

56

19.2

17

31

 9.9

12

 67158.01

531490.35

XL99D2

2001.08.15

Dráva, C28 határkőnél lévő kövezés, Barcs alatt

Barcs

45

56

20.9

17

31

 7.6

9

 67211.47

531441.83

XL99D2

2001.10.17

Dráva, Cún-Szaporcai-Holt-Dráva, Szilháti rész

Cún

45

47

58.9

18

 4

55.6

12

 51013.17

574936.31

BR77A4

2001.08.14

Dráva, Dráva-holtág, Netecs, Szigecske

Barcs

45

57

46.8

17

24

54.6

23

 70026.05

523462.89

XL89D1

2001.04.13

Dráva, Erzsébet-szigetnél lévő mellékág

Babócsa

45

59

36.0

17

18

19.4

5

 73581.07

515029.51

XL79C4

2001.07.13

Dráva, Fahíd léniája végén, kövezés

Matty

45

45

32.9

18

16

34.0

 

 46337.03

589975.85

BR87D4

2001.04.11

Dráva, Fahíd léniája végén, kövezés

Matty

45

45

36.8

18

16

33.0

67

 46457.68

589955.42

BR87D4

2001.06.12

Dráva, Fahíd léniája végén, kövezés

Matty

45

45

33.5

18

16

33.8

10

 46355.60

589971.71

BR87D4

2001.08.14

Dráva, Fahíd léniája végén, kövezés

Matty

45

45

30.2

18

16

36.1

13

 46253.21

590020.41

BR87D4

2001.10.16

Dráva, Fekete-árok befolyásánál, 166 fkm

Barcs

45

57

19.1

17

20

31.8

5

 69291.79

517786.16

XL89B2

2001.07.13

Dráva, Gordisai-csatorna torkolatánál

Matty

45

45

51.6

18

15

42.5

7

 46925.57

588868.52

BR87D2

2001.10.16

Dráva, Gyöngy-sziget előtti mellékág

Piskó

45

47

30.9

17

56

16.8

6

 50297.48

563719.23

YL27C4

2001.04.11

Dráva, Gyöngy-szigetnél

Piskó

45

47

19.4

17

56

13.0

9

 49943.55

563632.09

YL27D3

2001.04.11

Dráva, Gyöngy-szigetnél lévő morotva lefolyója, mentetlen oldalon

Piskó

45

47

35.0

17

55

50.3

6

 50432.23

563148.63

YL27C4

2001.04.11

Dráva, Korcsina (Darányi-árok) betorkollásánál lévő főmeder

Tótújfalu

45

55

 8.5

17

36

 3.7

80

 64854.66

537778.53

YL08A1

2001.04.12

Dráva, Korcsina (Darányi-árok) betorkollásánál lévő kőzárás

Tótújfalu

45

55

11.1

17

35

56.6

 

 64937.77

537627.03

YL08A1

2001.04.12

Dráva, Korcsina (Darányi-árok) betorkollásánál lévő T-gát

Tótújfalu

45

55

 3.8

17

35

58.6

8

 64711.58

537665.94

YL08A1

2001.04.12

Dráva, Korcsina torok alatti kövezés, Révfalu

Drávakeresztúr

45

48

56.4

17

47

17.9

 

 53113.96

552121.57

YL17C1

2001.04.11

Dráva, Korcsina torok alatti kövezés, Révfalu

Drávakeresztúr

45

48

57.9

17

47

13.2

10

 53161.91

552020.85

YL17C1

2001.08.14

Dráva, Korcsina torok alatti kövezés, Révfalu

Drávakeresztúr

45

48

57.3

17

47

16.4

8

 53142.27

552089.64

YL17C1

2001.10.16

Dráva, kövezés a jobb parton

Vízvár

46

 5

 1.4

17

13

16.1

5

 83775.53

508738.23

XM70A2

2001.07.13

Dráva, Nagyszigeti zárás, keresztgát

Drávasztára

45

48

35.4

17

48

18.6

7

 52444.56

553421.79

YL17C4

2001.04.11

Dráva, Nagyszigeti zárás, keresztgát

Drávasztára

45

48

32.3

17

48

17.1

17

 52349.36

553387.87

YL17C4

2001.06.12

Dráva, őrtilosi vasútállomás előtt lévő kövezés

Örtilos

46

17

52.9

16

53

10.8

7

108250.14

483507.14

XM42C1

2001.04.14

Dráva, őrtilosi vasútállomás előtt lévő kövezés

Örtilos

46

17

53.0

16

53

11.0

5

108253.10

483511.50

XM42C1

2001.06.19

Dráva, őrtilosi vasútállomás előtt lévő kövezés

Örtilos

46

17

53.3

16

53

11.3

7

108262.19

483518.18

XM42C1

2001.08.17

Dráva, őrtilosi vasútállomás előtt lévő kövezés

Örtilos

46

17

48.2

16

53

14.5

5

108102.87

483582.28

XM42C1

2001.10.19

Dráva, strand

Barcs

45

56

21.3

17

24

14.3

5

 67404.62

522539.68

XL89D2

2001.04.12

Dráva, strand

Barcs

45

56

20.7

17

24

14.9

6

 67385.82

522552.22

XL89D2

2001.06.20

Dráva, strand

Barcs

45

56

20.6

17

24

13.6

5

 67383.33

522524.15

XL89D2

2001.08.15

Dráva, strand

Barcs

45

56

20.2

17

24

 6.4

8

 67374.24

522368.80

XL89D2

2001.10.17

Dráva, szentborbási kutatóház

Szentborbás

45

51

46.9

17

38

58.9

6

 58561.49

541442.43

YL08D2

2001.07.14

Dráva-holtág, Nagy-Bók, Vörös-part

Barcs

45

57

 5.1

17

30

17.6

10

 68597.26

530391.78

XL99B4

2001.08.15

Fekete-víz, közúti hídnál

Baranyahidvég

45

50

41.7

18

 1

43.6

 

 56092.75

570855.18

BR68D4

2001.04.11

Zsdála-patak, B416 határkőnél

Bélavár

46

 7

30.3

17

10

33.7

9

 88454.67

505359.84

XM61D4

2001.04.13


szerepel: Dráva, 191 fkm-nél, kövezés és mellékág.

A kőgát felett, kb. 1 km-rel található egy, általában 80-100 cm mély, gyors sodrású, durva, kavicsos aljzatú mellékág. Itt többnyire vízben gázolva halásztunk, de tavaszi nagyvíznél csónakból történt a mintavételezés. Innen került elő az első kőfúró csík, a gyors kavicsos aljzatú részen gyakori volt a német bucó. Őszi időszakban itt is fogtunk leánykoncért, valamint nagyobb egyedszámban került elő a szilvaorrú keszeg is. A parti zónában a gyökerek között gyakori volt a sügér, bodorka és a domolykó. A mintahely megnevezése: Dráva, 192 fkm-nél, kövezés feletti mellékág. Ha ezen a mellékágon átkelünk, folyásirányban lefelé kigázolunk a főmederig, az itt lévő, lassan mélyülő, gyors, durva kavicsos aljzatú vízen is többször halásztunk. Nyári időszakban márna és domolykó ivadékok bandáztak a partközelben. Itt több alkalommal fogtunk német bucót és nyúldomolykót. Innen került elő 2001 októberében a felpillantó küllő egy fiatal példánya. A mintahely megnevezése: Dráva, 192 fkm-nél, kövezés feletti kavicszátony.

A Dráva, 190 fkm, kavicszátonyán és a fent ismertetett kőgáttal szemben, a Dráva, kövezés a jobb parton mindössze egyszer-egyszer halásztunk, csónakból közelítettük meg mindkét mintahelyet. Ez utóbbi mintahelyen több botos kölöntét, menyhalat és széles durbincsot fogtunk, valamint a magyar bucó is előkerült innen. A Dráva, 193 fkm-nél lévő mellékága szintén csak csónakból közelíthető meg, a mellékágat gyér vízinövényzet, viszonylag nagy lágyüledék jellemezte, ahonnan tömegesen kerültek elő a vágó csíkok. A Dráva, a Vízház előtti mellékágon mindössze néhány esetben történt mintavételezés, partról és csónakból egyaránt. Enyhe áramlás jellemzi a mellékágat, ennek megfelelően a lágyüledék különböző vastagságban borítja az aljzatot. A mellékág vízbe dőlt fái között ritkán idősebb ragadozóhalak is tartózkodtak a nagyobb domolykók mellett. A Dráva, a B456 határkőnél lévő holtág, a Vízház alatt megnevezésű mintahely már vizuálisan is potenciális élőhelynek tűnt a mocsári élőhelyet kedvelő halfajok részére. A gazdag vízi vegetáció szinte teljesen elborította a holtág felszínét, melyet az alábbi fajok jellemeztek: érdes tócsagaz, sulyom, vízitök, rucaöröm, békatutaj, a parti zónában pedig nád kisebb-nagyobb állományai tenyésznek. A mély lágyüledék miatt csak a parti zónában tudtunk halászni, ahol főként a gazdag vízi vegetációnak köszönhetően szerény eredményeket értünk el, compó, sügér és naphal néhány egyede került elő.

 

3.1.3. Barcs és térsége

 

Barcs térségében általában három mintahelyen halásztunk, összesen 8*15 percig. Az egyik mintahelyünk jóval Barcs alatt helyezkedik el. A C28-as határkő mellett található egy kisebb gyalogos ösvény, ami az ártéri erdőn keresztül egy kőzáráshoz vezet. Az itt található hosszabb kőzárás mindkét oldalán van víz. A külső, meder felőli része erősen sodrott, a belső oldala állóvízi jellemzőket mutat. A külső részéről került elő 2000-ben a dunai ingola két példánya. Emellett gyakori a kövezésen a széles durbincs, a menyhal és előfordul a botos kölönte, valamint a magyar bucó is. A pontyfélék közül a sujtásos küsz, márna és a domolykó került elő a leggyakrabban. A kőzárás belső oldalán általában öklét, bodorkát, küszt fogtunk a legnagyobb egyedszámban. Itt a kőzáráson partról halásztunk, a megnevezése: Dráva, C28 határkőnél lévő kövezés, Barcs alatt. A másik mintahelyünk közvetlenül a barcsi határátkelő hídja alatt volt. Itt lassan mélyülő a meder, a parti zónában kisebb lágyüledék borítja a finom kavicsos aljzatot. A híd lábánál lévő, felakadt uszadékfák ágai között a legtöbb pontyfélét megtaláltuk. Itt fogtunk idősebb jászokat, domolykókat, szilvaorrú keszegeket, került elő menyhal, leánykoncér és botos kölönte is. Itt mindig vízben gázolva halásztunk. A mintahely neve: Dráva, barcsi hídnál. A Dráva, barcsi hajókikötő, kövezés megnevezésű mintahely szintén a bal parton található, kissé Barcs felett. Az itt lévő partvédelmi kőszóráson, mindössze néhány alkalommal halásztunk, amikor a vízállás nem tette lehetővé, hogy az előző mintahelyen halásszunk. A harmadik állandó mintahelyünk, a Dráva, strand. Ez a mintahely is Barcs felett található. Lassan mélyülő kavicsos aljzatú a meder, melyet az algabevonat gyakran csúszóssá tett. Vízállástól függően, többször begázoltunk a meder közepén lévő kavicszátonyig. Itt a gyors vízben gyakori volt a német bucó, márna és halványfoltú küllő. A parti zónában lévő füzek, vízbe dőlt ágai között legtöbb pontyfélénket megtaláltuk: bodorka, domolykó, ökle, ritkán nyúldomolykó, márna is kézrekerült. A parti zónában, a finom lágyüledékben rendszeresen ott tartózkodtak a vágó csíkok.

A Dráva, Dráva-holtág, Netecs, Szigecske elnevezésű mintahely egy régi Dráva-holtmeder. Gazdag vízi vegetáció jellemzi, ami valószínűsítette mocsári élőhelyet kedvelő halfajok jelenlétét. A réti csík több példánya előkerült erről az élőhelyről. A Dráva-holtág, Nagy-Bók, Vörös-part megnevezésű mintahelyet szintén gazdag vízi vegetáció jellemzi. A társulást alkotó vízi növények közül az alábbi fajokat sikerült azonosítanunk: érdes tócsagaz, vízidara, békatutaj, keresztes békalencse, a partot nád és rekettyefűz szegélyezi. A holtág felső része horgászkezelésben áll. Az első próbálkozásunkra előkerült egy fiatal lápi póc. A póc mellett mindössze néhány széles kárászt sikerült fognunk. A faj jelenléte kiemelkedő természetvédelmi jelentőséggel bír, hiszen a Dráva hazai szakasza mellett, korábban nem volt ismert a faj jelenléte.

 

A további helyeken is rendszeresen halásztunk, ahol mindössze egyszer fordultunk meg és nem tűnt ígéretesnek, illetve kiemelkedőnek, a mintahely jellemzésétől és leírásától eltekintünk.

 

3.1.4. Matty és térsége

 

Matty térségében egy állandó mintahelyünk volt, a Dráva, Fahíd léniája végén, kövezés. Az élőhely Keselyősfapusztán, a Fahíd léniája végén található. Itt egy kisebb partvédelmi kőszórást helyeztek el, a kőszórás alatt egy kisebb homokpad terül el, majd a homokpadot ismét egy partvédelmi kőszórás követi. Innen került elő az első folyami géb. A sujtásos küsz is rendszeresen előfordult, de fogtunk itt paducot, domolykót, márnát, menyhalat, magyar bucót és egy horgász zsákmányából itt került elő egy 300 mm-es leánykoncér is. A Dráva ezen a ponton lép ki az országból. Ezt a mintahelyet azért jelöltük ki, hogy a Dunában tömegesen megjelent pontokaszpikus gébfélék megjelenését itt észlelhessük a legkorábban. Az élőhelytől, kb. 1-1,3 km-rel fentebb torkollik be a Gordisai-csatorna. A csatorna torkolati tájékán gyakori volt a vágó csík, a csatornába a legtöbb drávai faj felhúzódik, feltehetően ez a csatorna által szállított táplálékbázissal magyarázható. Itt több szilvaorrú keszeget, jászt, pontyot, küszt, öklét, folyami gébet fogtunk. A mintahely megnevezése: Dráva, Gordisai-csatorna (mentetlen oldalon).

 

3.1.5. Drávakeresztúr (Révfalu) és térsége

 

Az egykori Révfalu ma már csak hétvégi látogatók otthona. A Korcsina torkolata alatt található egy hosszabb partvédelmi kőszórás. Innen, a nagysebességű vízből került elő az első drávai botos kölönte, amelyet akkor alkalmi előfordulásként kezeltünk. A 2001. októberi mintavételezésünk azonban cáfolta korábbi feltételezésünket, ugyanis több példányát is megfogtuk a kölöntének, több kövi csíkkal együtt. Emellett fogtunk itt magyar bucót, széles durbincsot harcsát és folyami gébet is. A horgászok zsákmányából innen is előkerült a leánykoncér és a szilvaorrú keszeg. A botos kölöntét ez alatt a pont alatt nem sikerült megtalálnunk. A mintahely megnevezése: Dráva, Korcsina torok alatti kövezés, Révfalu. Ettől a mintahelytől mindössze 150-200 méterrel fentebb található a Dráva, C131 határkőnél lévő kőgát, Révfalu. A kőgát vége már horvát területre esik. A kőgát mindkét oldalán halásztunk, itt gyakori volt a vágó csík és a tarka géb. Mindkét mintahelyen partról végeztük a halászatot.

 

3.1.6. Tótújfalu és térsége

 

Ehhez a helyhez, három egymáshoz közel lévő mintahely tartozik. Dráva, Korcsina (Darányi-árok) betorkollásánál lévő T-gát egy kőszórás, ahol főként sügérfélék és menyhal alkotta zsákmányunkat. A T-gát felett néhány száz méterrel található a mellékágon egy kőzárás, ami egy szigetre vezet át. A kőzáráson nagyvíz idején átbukik a víz, így viszonylag sok faj képviselője tartózkodott itt. Márnát, paducot, jászt, harcsát fogtunk és viszonylag nagy egyedszámban került elő széles durbincs. 2001 tavaszán megkerült a botos kölönte egy fiatal példánya is. A mintahely neve: Dráva, Korcsina (Darányi-árok) betorkollásánál lévő kőzárás. Ha a kőzáráson átmegyünk a szigetre, kijuthatunk a főmederhez (Dráva, Korcsina (Darányi-árok) betorkollásánál lévő főmeder). Itt fogtunk kőfúró csíkot, vágó csíkot és márnát is. Az első két helyen partról, az utóbbi helyen partról begázolva halásztunk.

 

3.1.7. Dráva, Cún-Szaporcai-Holt-Dráva, Szilháti rész

 

Kiemelkedő jelentőségű mocsári élőhely, melyre a gazdag vízi vegetáció is utal. A vízi növényzet fő állományalkotói az érdes tócsagaz, békatutaj, kolokán, rucaöröm, a partot nád szegélyezi. A mély lágyüledék miatt csak a partról tudtunk halászni, de a mocsári haltársulás valamennyi faunaeleme, szinte kivétel nélkül előkerült: vörösszárnyú keszeg, compó, széles kárász, réti csík, lápi póc, csuka.

 

3.1.8. Dráva, Nagyszigeti zárás, keresztgát

 

Többnyire csak nagyvíz idején látogattuk ezt a mintahelyet, ugyanis a kőzáráson átbukó, oxigéndús vízben a legtöbb halfaj előfordult. Így fogtunk itt paducot, márnát, sujtásos küszt, fenékjáró küllőt és kövi csíkot is. A kőzárás felett viszonylag nagy a lágyüledék, ahol gyakran megtaláltuk a vágó csíkot.

 

3.1.9. Dráva, szentborbási kutatóház

 

Itt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szentborbási kutatóháza előtt lévő partvédelmi kőszóráson halásztunk. Partról és csónakból egyaránt folytattunk halászatot. Erről az élőhelyről előkerült magyar bucó és menyhal is.

 

A Murán és a vízrendszeréhez tartozó vízfolyásokon lévő mintahelyek ismertetésétől helytakarékossági okokból eltekintünk, ugyanis ezeket korábbi dolgozatunkban Sallai (1999) jellemeztük.

3.2. A mintavételezés módszere

 

A faunisztikai adatok gyűjtését egy lengyel gyártmányú, IUP-12 típusú (350 V, 4-15 A, 40-120 W) és egy német gyártmányú, HANS GRASSL IG600 típusú (max. 565 V, 30 A, 1200 W) pulzáló egyenáramot előállító, akkumulátoros halászgéppel végeztük, melyek semmilyen maradandó sérülést nem okoztak a kifogott halakban, azok rövid időn belül magukhoz tértek és elúsztak. A kifogott halakat a meghatározást követően szabadon engedtük, begyűjtésre nem került sor. A halászatokat többnyire partról és partról begázolva végeztük, de alkalmanként csónakból is folytattunk adatgyűjtést. A begázolással történő halászatnál többnyire 100-150 méteres partszakaszokon végeztünk mintavételezést. A legtöbb mintavételi helyen a vízminőségi paramétereket is megmértük egy japán gyártmányú, HORIBA típusú, kombinált terepi vízminőségmérő műszerrel, ami hat paraméter mérésére alkalmas: pH, vezetőképesség (mS/cm), turbiditás, oldott oxigéntartalom (mg/l), hőmérséklet (ºC) és sótartalom (%). A gyűjtési helyeket egy GARMIN eTrex Summit típusú GPS segítségével mértük be, a koordinátákat az ArcView 3.0a asztali térinformatikai szoftverrel dolgoztuk fel (2. táblázat). A faunisztikai adatok feldolgozását Access adatbázis-kezelő programmal végeztük. A fajonkénti egyedszámok, a vízminőségi paraméterek, valamint a GPS-koordináták rögzítésére egy TOSHIBA DMR-SX-1 típusú digitális diktafont használtunk. A terepi tájékozódásban, főként az 1:25.000 méretarányú katonai térképek voltak segítségünkre.

 

A monitoring jellegű vizsgálatokat három meghatározott térségben – Őrtilos, Vízvár, Barcs – végeztünk. Ezeken a mintahelyeken, az MNBMR által kidolgozás alatt lévő halfaunisztikai monitoring protokolljának megfelelően (Guti, 2001), 8*15 percet halásztunk, mindhárom térségben, három időszakban május (június), augusztus, október. A 15 percenkénti egyedszámok rögzítésére itt is a fent ismertetett digitális diktafont használtuk, ami az adott rekordhoz hozzárendeli a pontos időpontot (év-hó-nap; óra-perc-másodperc). Ez alapján utólag is jól visszaellenőrizhetők az időegység alatt fogott fajonkénti egyedszámok. A monitoring helyeken a protokollban szereplő két halfaj – bodorka (Rutilus rutilus) és a csuka (Esox lucius) – standard testhosszait ugyancsak rendszeresen rögzítettük. A bodorka esetében a nagyobb kifogott mennyiség esetén, több alkalommal csak a becsült mérettartományokat rögzítettük, hogy azok ne pusztuljanak el – erre főként a nyári melegben került sor.

 

Eltérés a protokolltól: A protokoll a nagy folyóvizek halfaunisztikai célú monitorozását csónakból írja elő. A Dráva vízsebessége miatt ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, illetve sokkal szerényebb eredményeket kaphatunk a csónakból történő halászatnál. Erre kísérletet tettünk az egyik barcsi mintavételi helyen. Az egyik nap kora délutáni órákban csónakból próbáltunk a parti zónában a kövezés mellett halat fogni. Több esetben a gyors víz olyan hamar elvitte a halakat, hogy mindössze néhány példányt sikerült kifognunk. Másnap ugyanebben az időszakban partról végeztünk halászatot, ugyanezen a helyen. Fajszámban és egyedszámban a többszörösét fogtuk az előző napinak. Mivel biodiverzitás monitorozásról van szó, véleményünk szerint a Dráva esetében, a folyót a nagyobb fajszám megfelelőbben reprezentálja, melyet csak az utóbbi módszer alkalmazásával érhettünk el. Ettől függetlenül 2000 és 2001 évben is végeztünk csónakból folytatott adatgyűjtést, 2000-ben Vízvár és Szentborbás, 2001-ben Vízvár és Drávasztára között.

4.     eredmények

4.1. A hazai halfauna elemeinek ökológiai guildekbe sorolása

 

Az MNBMR protokolljában nem szerepel a hazai halfajok ökológiai (habitat) guildek szerinti besorolása, ezért két osztrák tanulmány, valamint saját tapasztalataink alapján megkíséreltük besorolni a hazai halfauna elemeit (3. táblázat).

Spindler (1997) Ausztria halfaunáját tárgyaló műve tartalmazza az osztrák halfauna ökológiai guildekbe sorolását. Néhány faj esetében azonban nem értettünk egyet a besorolással, ezért Schiemer és mtsai (1994) a Duna halaira vonatkozó guildjeit is felhasználtuk az értékeléshez, melyet több esetben reálisabbnak találtunk. Mivel a két publikációban eltérések és átfedések egyaránt vannak az adott fajhoz közelebb álló guildet vettük figyelembe. Azon fajok esetében, melyek nem szerepeltek a fenti két publikációban, magunk soroltuk be őket szakirodalmi adatok és az eddigi ismereteink alapján. A két dolgozat felhasználásával, szakirodalmi adatok és saját tapasztalatok alapján összeállítottuk a hazai halfajok ökológiai guildjeit, jelölve minden esetben azt, hogy melyik szerző által megállapított gulidet fogadtuk el. A fajok felsorolásánál Nelson (1984) művét tekintettük irányadónak.

 

3. táblázat. A hazai halfauna ökológiai guildekbe sorolása

 

 

 

 

szám

 

 

 

tudományos név

 

 

 

család név

 

 

 

magyar név

Spindler, 1997

Schiemer, 1994

Besorolás

1.

Eudontomyzon danfordi Regan, 1911

PETROMYZONTIDAE

tiszai ingola

-

-

RT

2.

Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)

PETROMYZONTIDAE

dunai ingola

RA

-

RA

3.

Huso huso (Linnaeus, 1758)

ACIPENSERIDAE

viza

-

-

AN

4.

Acipenser güldenstaedti colchicus Marti, 1940

ACIPENSERIDAE

vágótok

-

-

AN

5.

Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828

ACIPENSERIDAE

simatok

-

-

AN

6.

Acipenser stellatus Pallas, 1771

ACIPENSERIDAE

sőregtok

-

-

AN

7.

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

ACIPENSERIDAE

kecsege

RA

RA

RA

8.

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

ANGUILLIDAE

angolna

KA

EX

KA

9.

Alosa pontica pontica (Eichwald, 1838)

CLUPEIDAE

dunai nagy hering

-

-

AN

10.

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

bodorka

EU

EU

EU

11.

Rutilus pigus virgo (Heckel, 1852)

CYPRINIDAE

leánykoncér

RA

RA

RA

12.

Rutilus frisii meidingeri (Heckel, 1852)

CYPRINIDAE

gyöngyös koncér

RB

RB

RB

13.

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

CYPRINIDAE

amur

EX

-

EX

14.

Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)

CYPRINIDAE

fekete amur

-

-

EX

15.

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

vörösszárnyú keszeg

ST

ST

ST

16.

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

nyúldomolykó

RA

RA

RA

17.

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

domolykó

EU

RA

RA

18.

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

jászkeszeg

RB

RB

RB

19.

Leuciscus souffia agassizi (Cuvier & Valenciennes, 1844)

CYPRINIDAE

vaskos csabak

RA

-

RA

20.

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

fürge cselle

RT

RT

RT

21.

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

balin

RB

RB

RB

22.

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

CYPRINIDAE

kurta baing

ST

ST

ST

23.

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

küsz

EU

EU

EU

24.

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)

CYPRINIDAE

sujtásos küsz

RA

RA

RA

25.

Chalcalburnus chalcoides mento (Agassiz, 1832)

CYPRINIDAE

állas küsz

ST

-

ST

26.

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

karikakeszeg

RB

EU

EU

27.

Abramis brama (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

dévérkeszeg

EU

EU

EU

28.

Abramis ballerus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

laposkeszeg

RB

RB

RB

29.

Abramis sapa (Pallas, 1811)

CYPRINIDAE

bagolykeszeg

RB

RB

RB

30.

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

szilvaorrú keszeg

RA

RA

RA

31.

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

garda

RB

RB

RB

32.

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

paduc

RA

RA

RA

33.

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

compó

ST

ST

ST

34.

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

márna

RA

RA

RA

35.

Barbus petenyi Heckel, 1847

CYPRINIDAE

Petényi-márna

-

-

RA

36.

Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

fenékjáró küllő

RB

RB

RB

37.

Gobio albipinnatus Lukasch, 1933

CYPRINIDAE

halványfoltú küllő

RA

RA

RB

38.

Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828)

CYPRINIDAE

felpillantó küllő

RA

RA

RA

39.

Gobio kessleri Dybowski, 1862

CYPRINIDAE

homoki küllő

RA

RA

RA

40.

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1842)

CYPRINIDAE

razbóra

EX

-

EX

41.

Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)

CYPRINIDAE

szivárványos ökle

ST

ST

EU

42.

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

kárász

ST

ST

ST

43.

Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

CYPRINIDAE

ezüstkárász

EU

EU

EU

44.

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

CYPRINIDAE

ponty

EU

EU

EU

45.

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)

CYPRINIDAE

fehér busa

EX

EX

EX

46.

Aristichthys nobilis (Richardson, 1845)

CYPRINIDAE

pettyes busa

EX

-

EX

47.

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)

COBITIDAE

réti csík

RB

ST

ST

48.

Cobitis elongatoides Băcescu & Maier, 1969

COBITIDAE

vágó csík

RB

RB

RB

49.

Sabanejewia aurata (Filippi, 1865)

COBITIDAE

kőfúró csík

RB

-

RB

50.

Barbatula barbata (Linnaeus, 1758)

BALITORIDAE

kövi csík

RA

RA

RA

51.

Ictiobus bubalus Rafinesque, 1818

CATOSTOMIDAE

kisszájú buffaló

-

-

EX

52.

Ameiurus nebulosus (LeSueur, 1819)

ICTALURIDAE

törpeharcsa

EX

-

EX

53.

Ameiurus melas Rafinesque, 1820

ICTALURIDAE

fekete törpeharcsa

-

-

EX

54.

Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818

ICTALURIDAE

pettyes harcsa

-

-

EX

55.

Silurus glanis (Linnaeus, 1758)

SILURIDAE

harcsa

EU

EU

EU

56.

Esox lucius Linnaeus, 1758

ESOCIDAE

csuka

EU

EU

EU

57.

Umbra krameri Walbaum, 1792

UMBRIDAE

lápi póc

ST

-

ST

58.

Coregonus lavaretus Linnaeus, 1758

COREGONIDAE

nagy maréna

-

-

EX

59.

Coregonus albula Linnaeus, 1758

COREGONIDAE

törpe maréna

-

-

EX

60.

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

THYMALLIDAE

pénzes pér

RT

RT

RT

61.

Hucho hucho (Linnaeus, 1758)

SALMONIDAE

galóca

RT

RT

RT

62.

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815)

SALMONIDAE

pataki szaibling

EX

RT

EX

63.

Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758

SALMONIDAE

sebes pisztráng

RT

RT

RT

64.

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)

SALMONIDAE

szivárványos pisztráng

EX

RT

EX

65.

Lota lota (Linnaeus, 1758)

GADIDAE

menyhal

RT

RT

RA

66.

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758

GASTEROSTEIDAE

tüskés pikó

ST

ST

ST

67.

Cottus gobio Linnaeus, 1758

COTTIDAE

botos kölönte

RA

RA

RA

68.

Cottus poecilopus Heckel, 1836

COTTIDAE

cifra kölönte

-

-

RT

69.

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

CENTRARCHIDAE

naphal

EX

ST

EX

70.

Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)

CENTRARCHIDAE

pisztrángsügér

EX

-

EX

71.

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

PERCIDAE

sügér

EU

EU

EU

72.

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)

PERCIDAE

vágódurbincs

EU

EU

EU

73.

Gymnocephalus baloni Holčik & Hensel, 1974

PERCIDAE

széles durbincs

RB

RA

RB

74.

Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)

PERCIDAE

selymes durbincs

RA

RA

RA

75.

Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)

PERCIDAE

süllő

EU

EU

EU

76.

Stizostedion volgense (Gmelin, 1788)

PERCIDAE

kősüllő

ST

ST

ST

77.

Zingel zingel (Linnaeus, 1758)

PERCIDAE

magyar bucó

RA

RA

RA

78.

Zingel streber (Siebold, 1863)

PERCIDAE

német bucó

RA

RA

RA

79.

Perccottus glehni Dybowski, 1862

ELEOTRIDAE

amur géb

-

-

EU

80.

Neogobius melanostomus Pallas, 1811

GOBIIDAE

feketeszájú géb

-

-

RB

81.

Neogobius syrman Nordmann, 1840

GOBIIDAE

szírman géb

-

-

RB

82.

Neogobius kessleri Günther, 1861

GOBIIDAE

békafejű géb

RB

-

RB

83.

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811)

GOBIIDAE

folyami géb

-

-

EU

84.

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1811)

GOBIIDAE

tarka géb

EU

EU

EU

 

 

Jelmagyarázat:

 

AN

anadrom

 

a szürkével jelzett guildeket nem fogadtuk el

KA

katadrom

 

szakirodalmi adatok és saját tapasztalatok által alkotott guildek

RT

rithral

dőlt betű

hazai védettséget élvező faj

RA

reophil A

 

 

RB

reophil B

 

 

EU

eurytop

 

 

ST

stagnophil

 

 

EX

exota

 

 

 

4.2. A drávai halfauna elemek ökológiai guildek szerinti megoszlása

 

Egy természetes víz halfaunájának jellemzése a jelenlévő faunaelemek ökológiai guildek szerinti arányai, viszonylag pontos képet adnak a folyóvíz szakaszjellegéről és ökológiai állapotáról. Egy márna- és pérszinttájhoz tartozó szakaszon magasabb arányban fordulnak elő a reophil A guildbe tartozó fajok, míg egy dévérzónában már e fajok aránya és egyedszáma is lényegesen csökken. A faunáról alkotott képet tovább realizálhatjuk, ha a különböző ökológiai guildekbe tartozó fajok egyedszámarányait is összevetjük. Ezek az összevetések többnyire összefüggésben vannak a fajok szaporodási guildjeivel is, hiszen az áramláskedvelő halaink zöme, a szaporodásához iszapmentes aljzatot választ. Egy esetleges duzzasztás hatására meginduló feliszapolódás miatt, ezek a fajok elveszítik a szaporodásukhoz szükséges iszapmentes aljzatot is, állományuk csökkenő tendenciát fog mutatni.

Ennek megfelelően a különböző ökológiai guildekbe tartozó halfajok számának (3. ábra) és egyedszámainak arányával (4. ábra) is jellemeztük a Dráva halfaunáját. Az ábrákon kizárólag a saját vizsgálati eredmények adatait értékeltük. A 3. ábra megfelelően reprezentálja reophil A guildbe tartozó fajok magas arányát (30 %), - az általunk kimutatott 50 faj esetében - ami 15 fajt jelent, majd ezt az eurytop guildbe tartozó fajok követik (28 %), ami 14 fajt foglal magába. Ezt a két guildet a reophil B guildbe tartozó faunaelemek (16 %), majd az adventív fajok (exota) követik (14 %). A legalacsonyabb arányban (12 %) a stagnophil guildbe tartozó fajok vannak jelen, de az idesorolható, főként mocsári faunaelemek a hazai halfaunában is alacsony fajszámot képviselnek. Ha a két reofil guild fajszámát összevonnánk, az azt jelentené, hogy a drávai halfajok közel fele (46 %) áramláskedvelő faj. (Az ábrákon kizárólag az 1999 novembere és 2001 októbere közötti eredményeket dolgoztuk fel.)

A különböző habitat guildekbe tartozó fajok egyedszámok szerinti megoszlása már kissé eltérőbb képet mutat. Itt az eurytop guildbe tartozó fajok előkerült egyedei több mint felét (52 %) teszik ki az össz-egyedszámnak. Ezt a reophil A guildbe tartozó fajok követik, melyek egyedszámaránya meghaladja a 30 %-ot (30,2 %). A reophil B (9,3 %) és az exota (7,8 %) guildbe tartozó fajok lényegesen kisebb egyedszámban képviseltették magukat mintáinkban. Legvégül a stagnophil fajok következnek, melyek egyedszámaránya az 1 %-ot sem éri el (0,8 %). Ez utóbbi arány részben azzal is magyarázható, hogy a rendszeresen vizsgált monitoring pontokat úgy jelöltük ki, hogy mintahelyeink inkább a Dráva folyóvízi jellegét reprezentálják, a mocsári jellegű élőhelyeken nem végeztünk monitoring tevékenységet, csupán alkalomszerűek voltak a mintavételezések.

4.3. A drávai halfauna természetvédelmi oltalom alatt álló fajainak egyedszám arányai

 

A fentieken kívül fontosnak tartjuk bemutatni a Drávából előkerült, természetvédelmi oltalom alatt álló fajok egyedszám arányait. Meg kívánjuk jegyezni, hogy az 1999-2001 közötti időszakban az előkerült természetvédelmi oltalom alatt álló fajok összegyedszámhoz viszonyított egyedszámaránya 22,2 % volt (19 faj), míg a Habitat Directive függelékeibe tartozó faunaelemek összegyedszámmal összevetett aránya 20,9 % (18 faj) volt. A tíz leggyakoribb, természetvédelmi oltalom alatt álló faj egyedszámarányait, melyeket 1999-2001 közötti időszakban fogtunk, az 5. ábrán szemléltettük. Így a leggyakoribb, legnagyobb egyedszámban előkerült, védett faj a sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus) volt. Ugyancsak jelentősnek mondható a vágó csík (Cobitis elongatoides), a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), a tarka géb (Proterorhinus marmoratus), a széles durbincs (Gymnocephalus baloni), a halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), a botos kölönte (Cottus gobio), a német bucó (Zingel streber), a kőfúró csík (Sabanejewia aurata) és a kövi csík (Barbatula barbatula) előkerült egyedszáma. A közölt ábrákon a fajnevek rövidítve szerepelnek, melyet a nemzetség és a fajnév első három betűje ad, pl.: az Umbra krameri – umbkra, stb.

A tíz leggyakoribb, természetvédelmi oltalom alatt nem álló faj előkerült egyedszámainak százalékos arányait is ábrázoltuk (6. ábra). Figyelemre méltó, hogy a két eurytop faj (küsz – Alburnus alburnus és a bodorka – Rutilus rutilus) magas egyedszámarányát két reophil A guildbe tartozó faj követ, a domolykó (Leuciscus cephalus) és a paduc (Chondrostoma nasus). A paduc magas egyedszámaránya, néhány egyéb szinttájra jellemző faj jelenlétével együtt igazolja, hogy a Dráva hazai felső szakasza a paduczónához áll közelebb. A paduczóna alatt a márnazóna felső, majd alsó szakasza következik. Az előkerült egyedszámok arányában ezeket a fajokat az eurytop ezüstkárász (Carassius auratus), majd két adventív faj (exota) követ – razbóra (Pseudorasbora parva) és a naphal (Lepomis gibbosus). Ugyancsak figyelmet érdemel a Habitat Directive V. függelékében is szereplő márna (Barbus barbus) magas egyedszámaránya, ami pedig a márna szinttájat jellemzi. A fenti fajok mellett szintén jelentősnek nevezhető a szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) és a menyhal (Lota lota) előkerült egyedeinek száma.


Felhasznált szakirodalom

 

Giczi, F. 1966: Eltűnt-e a kecsege és a márna a Drávából? Halászat, 59/3:88.

Glowacki, J. 1885: Die Fische der Drau und ihres Gebietes. Separatabdruck aus dem XVII. Jahresbericht des Steiermärk. Landschul-Untergymnasiums Pettau. Pettau, 1885.

Glück, I. 1898: A „Duna-Dráva köz”-ben. A Természet, II. évf. p. 2-6.

Grossinger, J. 1794: Universa Historia Physica Regni Hungariae Secundum Tria Regna Naturae Digesta. Tomus III. Regni Animalis Pars III. Ichthyologia, sive Historia Piscum, et Amphibiorum. Posonii et Comaromii, p. 1-247.

Guti, G. 2001: II. PROJEKT. Felszíni vizek és vizes területek életközösségei. II/a. ALPROJEKT. Folyók és tavak élővilága. Halfajok, halközösségek. Kézirat, pp.13.

Gyeginszki, B. 1967: Találkozás az ingolával. Halászat, 60(13)/3:86.

Harka, Á. 1992a: A Dráva halai. Halászat, 85/1:9-12.

Harka, Á. 1992b: Adatok a Mura halfaunájához. Halászat, 85/2:60-61.

Harka, Á. 1997: Halaink. Kiadja a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, pp. 175.

Heckel, J. 1847: Magyarország édesvízi halainak rendszeres átnézete, jegyzetekkel s az új fajok rövid leírásával. Fordította s a tudomány újabbkori haladásával bővítette Chyzer Kornél. A magyar orvosok és természetvizsgálók VIII. nagygyűlésének évkönyve. 1847, p. 193-216.

Heckel, J. & Kner, R. 1858: Die Süsswasserfische der Österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die Angränzenden Länder. Wilhelm Engelmann Verlag, Leipzig, pp 388.

Herman, O. 1887: A magyar halászat könyve I.-II. K. M. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 860.

Honsig-Erlenburg, W. & Shulz, N. 1989: Die Fische Kärntens. Klagenfurt, pp. 57.

Honsig-Erlenburg, W. & Friedl, T. 1995a: Erstnachweis des Steingreβlings (Gobio uranoscopus, Agassiz, 1828) in Kärnten. Carinthia II. 185/105:693-695.

Honsig-Erlenburg, W. & Friedl, T. 1995b: Erstnachweis des Steingreβlings (Gobio uranoscopus, Agassiz, 1828) in Kärnten. Österreichs Fischerei, 48:229-231.

Honsig-Erlenburg, W. 2001: Der Semling (Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842) – eine verschollene Fischart in Kärnten – wiederendeckt. Österreichs Fischerei, 54/120-122.

Jaskó, S. 1996: Folyóvízi lerakódások a Dráva mentén. Hidrológiai Közlöny, 76/1:41-46.

Jurinac, A. E. 1880: O ribah u Dravi, Plitvici i Bednji. (De piscibus, qui in fluminibus Dravo, Plitvitza et Bednja reperiuntur). Izvješće Kraljevske Velike Gimnazije U Varaždinu, 1879-80. Varaždinu, p. 3-7.

Jurinac, A. E. 1881: O ribah u Dravi, Plitvici i Bednji. (De piscibus, qui in fluminibus Dravo, Plitvitza et Bednja reperiuntur). Izvješće Kraljevske Velike Gimnazije U Varaždinu, 1880-81. Varaždinu, p. 3-28.

Jurinac, A. E. 1884: Kičmenjaci okolice Varaždinske. Izvješće Kraljevske Velike Gimnazije U Varaždinu, 1883-84. Varaždinu, p. 52-55.

Károli, J. 1879: Kalauz a Magyar-Nemzeti Museum halgyüjteményében. Budapest, pp. 103.

Kriesch, J. 1868: Halaink és haltenyésztésünk. Pest, pp. 131.

Kubassek, J. 1991: Az Ormánság, ahol a víz volt az úr. Búvár, 46/4:19-22.

Lábadi, K. 1994: Kopács, a víz melletti falu. Budapest, pp. 638.

Lábadi, K. 1996: Drávaszög ábécé. Eszék-Budapest, pp. 520.

Lelek, A. 1987: Threatened Fishes of Europe. In European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources, Council of Europe (eds): The Freshwater Fishes of Europe, Vol. 9. AULA-Verlag, Wiesbaden, pp. 343.

Lengyel, Sz. 1998: Kitekintés a vízlépcsők biológiai szakirodalmára. Természetvédelmi Közlemények, 7:19-32.

Lovász, Gy. 1972: A Dráva-Mura vízrendszer vízjárási és lefolyási viszonyai. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 158.

Majer, J. 1995: Adatok a Dráva halfaunájához és egyes holtágak vízminőségéhez. Dunántúli Dolgozatok, 8:189-202.

Majer, J. 1998: Adatok a Dráva és a Dráva menti területek hal-, kétéltű- és hüllőfaunájához (Pisces, Amphibia, Reptilia). Dunántúli Dolgozatok, 9:431-440.

Majer, J. 2001: Somogy megye körszájúinak katalógusa. Körszájúak (Cyclostoma), Zsákorrúak (Hyperoartia), Ingolafélék (Petromyzontidae). Natura Somogyiensis, Kaposvár, 1:437-438.

Majer, J. & Bíró, P. 2001: Somogy megye halainak katalógusa. Halak (Pisces). Natura Somogyiensis, Kaposvár, 1:439-444.

Majer, J. & Bordács, M. 2001: A Dráva magyarországi felső szakaszának természetvédelmi értékelése halfauna alapján. Természetvédelmi Közlemények, 9:251-263.

Marosi, S. & Somogyi, S. (szerk.) 1990: Magyarország kistájainak katasztere I.-II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, p. 140-143, 541-546.

Marosi, S. & Szilárd. J. (szerk.) 1967: A dunai Alföld. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 358.

Micsku, E. 1993: Adatok a Dráva menti halászat történetéhez. Kézirat, Dráva Múzeum, Barcs, pp. 31.

Mihályi, F. 1954: Revision der Süsswasserfische von Ungarn und der angrenzenden Gebieten in der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. Természettudományi Múzeum Évkönyve, 5:433-456.

Nelson, J., S. 1984: Fishes of the world. John Wiley & Sons, New York, USA, pp. 523.

Németh, F. 1982: Az őrtilos-zákányi dombvidéken. Búvár, 37/3:110-111.

P. L. Á., 2000: Az utolsó drávai halász. Népszabadság, Dél-Dunántúl, p. 28.

Pintér, K. 1987: Magyarország halfajainak jegyzéke az újabb faunisztikai vizsgálatok tükrében. XXIX. Georgikon Napok, Keszthely, p. 32-41.

Pintér, K. 1989: Magyarország halai. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 202.

Povž, M. & Sket, B. 1990: Naše Sladkovodne Ribe. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, pp. 370.

Povž, M. 1992: Sladkovodno ribištvo in ribe v porečju Drave v Sloveniji. Mednarodna konferenca o Dravi. International Conference about The Drava River. Življenje v vodi in ob vodi. p. 29-39.

Reisinger, J. 1830: Specimen Ichthyologiae sistens Pisces Aquarum Dulcium Hungariae. Budae, Typis R. Univetsitatis Hungaricae, pp. 98.

Rotarides, M. 1944: Halászat a Dráva-szögletben. ALBERTINA, I. vol., p. 185-191.

Sallai, Z. 1999: Adatok a Mura és vízrendszere halfaunájához. Halászat, 92/2:69-87.

Schiemer, F., Jungwirth, M & Imhof, G. 1994: Die Fische der Donau – Gefährdung und Schutz. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien, pp. 160.

Spindler, T. 1997: Fischfauna in Österreich. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien, pp. 140.

Stundl, K. 1976: A Mura és Dráva vízminősége. Hidrológiai Közlöny, 6:268-272.

Szalai, M. 1961: Vízierőművek tervezésének halgazdasági szempontjai. Hidrológiai Közlöny, 2:136-144.

Szántó, G. 1990: A vadregényes Dráva-völgy. Búvár, 45/5:20-23.

Uherkovich, Á. 1998: Zoológiai kutatások a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területein, 1995-1997-ben. Dunántúli Dolgozatok, 9:7-11.

Vásárhelyi, I. 1961: Magyarország halai írásban és képekben. Borsodi Szemle Könyvtára, Miskolc, pp. 134.

Vutskits, Gy. 1901: Magyar- és Horvátország ritkább halfajainak újabb termőhelyeiről és földrajzi elterjedéséről. Természettudományi Közlemények, Pótfüzet, 33:158-162.

Vutskits, Gy. 1904: A Magyar Birodalom halrajzi vázlata. A Keszthelyi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1903-1904 évről, Burány, G. (szerk.), Keszthely, pp. 57.

Vutskits, Gy. 1913a: A pisztrángsügér és a naphal meghonosodása a Drávában. Természettudományi Közlemények, 45:748-749.

Vutskits, Gy. 1913b: Elszaporodott a naphal és a pisztrángsügér a Drávában. Halászat, 14/20:230-231.

Vutskits, Gy. 1918: Pisces. Fauna Regni Hungariae. A K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 42.

Zauner, G. 1998: Der Semling – eine verschollene Fischart wurde wiederentdeckt. Österreichs Fischerei, 51:218.

 

SUMMARY

 

The Investigation of the Fish Fauna of the River-systems of Drava and Mura

 

 The fish fauna of the rivers Drava and Mura and their river-systems were investigated between November of 1999 and October of 2001. A low-powered, electric fishing gear with accumulator was used to the investigations that produces pulsating direct current. The location of sampling sites were measured with GPS. During the investigations 19.223 speciemen were collected and identified that belongs to 53 different species. Our results were completed with the catchment data of anglers documented with photos, so the presence of 56 species altogether were proved from the river-system until now.


TÉRKÉPMELLÉKLET

 


1
. ábra. Mintavételi helyek a Dráván és a Murán 2001-ben, GPS-mérések alapján2. ábra. Mintavételi helyek a Dráván és a Murán 2001-ben, 10x10 km-es UTM-hálós térképen

 ÁBRÁK


3.ábra. A különböző ökológiai guildekbe tartozó fajok százalékos megoszlása

 


4. ábra.
A különbözö ökológiai guildekbe tartozó fajok egyedszámainak százalékos megoszlása összesítve


5. ábra.
A tíz leggyakoribb, természetvédelmi oltalom alatt álló, drávai halfaj egyedszámaránya


6. ábra.
A tíz leggyakoribb, nem védett, drávai halfaj egyedszámaránya

KÉPMELLÉKLET

 

1.      kép. A Dráva a barcsi határátkelő hídjánál, nyári kisvíznél

 2.      kép. A lápi póc lelőhelye a Cún-Szaporcai-Holt-Drávában

 3.      kép. A Dráva Keselyősfapusztánál (Mattynál)

 4.      kép. A dunai ingolák lelőhelye a Révfalunál lévő kőszóráson