KöszöntõJelentkezés A konferencia helye és idõpontja A szervezõkrõlJavaslatok, véleményekElérhetõségeinkAdatbázisunk a tiszai tevékenységeket végzõ NGO-król Vissza a Nimfea fõoldalra A konferencia célja

 

C I V I L E K    A    T I S Z Á É R T

konferencia és szeminárium

2001. október 5-6-7, Szolnok

REGISZTRÁCIÓ ( A jelentkezési lap letölthetõ word dokumentumként )

Tisztelt Civil Szervezet, tisztelt Hölgyem/Uram!

A tavaly a Szamost és a Tiszát ért cianid- és nehézfémszennyezést követően kormányzati kezdeményezésre, állami intézmények részvételével és koordinálásával megindultak az állapotfelmérésre, a szennyeződés hatásainak felderítésére irányuló terepi vizsgálatok.

A későbbiekben a Környezetvédelmi Minisztérium két - KAC keretből finanszírozott - pályázatot hirdetett meg a szennyezéseknek a környezeti állapotra, az élővilágra gyakorolt hatásának vizsgálatára, a szennyezés okozta károk felszámolására, a regeneráció folyamatának, a rehabilitáció lehetőségeinek feltárására, a folyó vízgyűjtőterületén a potenciális szennyezőforrások felderítésére, a katasztrófamegelőzésre és az esetleges további haváriák esetén a kármérséklésre, kárelhárításra.

Az egyik pályázatot egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, a másikat társadalmi szervezetek részére írták ki. Ez utóbbira Egyesületünk, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület is pályázott a szennyezőforrások felmérését célzó programjával, melynek elvégzéséhez támogatást is kaptunk. E témában végzett munkánk, a régióban működő természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetekkel folytatott egyeztetéseink, találkozóink során derült fény arra, hogy a gyakorlatilag az egész ország szakmai közéletét megmozgató történést követő aktivitásban sokszor átfedések mutatkoznak a különböző intézmények, szervezetek által felvállalt feladatokban a vizsgáltra kijelölt területek és az elvégzendő munka jellegét, témáját tekintve is.

Emellett sokszor nem megfelelő a szervezetek közti koordináció, munkamegosztás. Egyes esetekben az ugyanazt a munkát végző két vagy több szervezet, intézmény nem is tud egymás tevékenységéről. Ez elmondható a civil és az állami szakmai szférán belüli kapcsolatokra külön-külön, de a civil - állami oldal közötti együttműködésre is. Ugyanakkor nemcsak egymás munkájáról, de a mások által kapott eredményekről, tapasztalatokról sem tudunk sokat. Az információcserére lehetőség sem nagyon adódott, mivel a szennyezéssel, annak hatásainak vizsgálatával foglalkozó konferenciát, szakmai fórumot (a számos tiszai találkozó ellenére) – ahol a társadalmi szervezetek is előadhatnák eredményeiket – tudomásunk szerint még nem rendeztek.

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület ezért határozta el ez év tavaszán, hogy egy tájékoztató adatbázist készít azokról a programokról, kutatásokról, melyeket a tiszai cianidszennyezéssel kapcsolatban mind a civil szervezetek, mind az állami intézmények végeztek. Az így létrejövő adatbázis alapul szolgálhatna az érdeklődők számára a tájékozódásban, hogy hol, milyen témájú kutatások készültek és röviden ismertetné azok eredményeit. Feltárná az esetleges átfedéseket a munkák között, rávilágítana az egyes pályázók támogatás-felhasználásának hatékonyságára. Támpontul szolgálhatna a későbbi kutatástervezésben, hatékonyabb forrásfelosztásban.

Az adatbázis összeállításához azt a Minisztérium által hozzáférhetővé tett listát vettük kiindulópontul, mely a fent említett két pályázat támogatott programjait tartalmazza. Az adatbázis létrehozását a Környezetvédelmi Minisztérium pénzügyileg és szakmailag támogatja, és ajánlásával elősegíti a munka hatékonyságát. Segítségünkre van továbbá a munkánkban a KöM Természetvédelmi Hivatala, illetve együttműködő partnerünk a Közép- és Kelet Európai Környezetvédelmi Központ, az Ökotárs Alapítvány és a Brit Nagykövetség.

Ősszel tehát konferenciát rendezünk „Civilek a Tiszáért” címmel. A konferencia lehetőséget biztosítana a tapasztalatcserére, az eredmények közzétételére (5-10 perces előadások formájában minden tiszai tevékenységet végző civilszervezetnek), megvitatására, valamint kutatások esetén az adatminőség egységesítésére – de legalábbis azok hasonló szintre emeléséhez –, és az együttműködések kiépítésére a jövőben végzendő munkákat illetően.

A társadalmi szervezeteken kívül állami oldalról a munkában részt vevő egyetemek, kutatóintézetek, tervező, kivitelező társaságok jelenlétére is feltétlenül számítunk. A kormányzati szintű kutatások lebonyolítói is jelen lesznek várhatóan, így a KöM Természetvédelmi Hivatala, a Környezetgazdálkodási Intézet, a VITUKI, az érintett nemzeti parkok és környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a témában dolgozó szakemberek, specialisták, hiszen az egyik fő cél épp az, hogy rálátása legyen ezen intézményeknek is a civilek tevékenységére. A hazánk számára tiszai programokra anyagi támogatást nyújtott, és nyújtani tervező nemzetközi és hazai szervezetek intézmények képviselői is jelen lesznek. A konferencia várhatóan jó alkalmat kínál majd a kormányzati és az önkéntes természetvédelem közötti dialógus elmélyítésére is.

A konferenciához kapcsolódóan egy kiadvány megjelentetését is tervezzük, mely a Tisza cianid- és nehézfémszennyezésével kapcsolatban végzett összes civil tevékenység rövid ismertetését tartalmazná. A kiadvány összefoglaló jellegű lenne, így azon szervezetek, intézmények munkájának rövid ismertetését, összefoglalóját is tartalmazná, amelyek valamilyen oknál fogva nem tudnak majd részt venni a konferencián.

A kutatási eredmények összegyűjtése és együttes értékelése és főképpen szakszerű felhasználása – a civil és az állami szakmai szféra összefogásával – lehetővé tenné egy, a Tisza-völgy jövőjére vonatkozó részletes koncepció kidolgozását az elérendő célokról és a tennivalókról a környezetvédelem, a vízügy, a természetvédelem, a halászat és a földhasználat terén. Ez iránymutatóként szolgálhatna a Kormány ilyen irányú politikája számára.

 

Mivel az Önök társadalmi szervezete is részt vállalt valamilyen formában a szennyezést követő tevékenységekben és KAC támogatásra benyújtott pályázatát a Minisztérium is elfogadta, ezért az adatbázisba és a tervezett kiadványba az Önök szervezete által végzett munka adatait, rövid összefoglalóját is fel szeretnénk venni.

 

Együttműködésükre számítva, tisztelettel:

   Röfler János

                                                                                                       programvezető

S z o l n o k , 2001. július 18.

 

Kérjük az alábbiakat figyelmesen elolvasni !

Adatbázis létrehozása:

 

A tevékenységek adatainak adatbázisba rendezéséhez, az adatmennyiség- és minőség egységesítéséhez, az adatbázis könnyebb feltöltése céljából az alábbi kérdőívet állítottuk össze. A tiszai pályázati témák jellegüket tekintve sokfélék, sokszor egy pályázati anyagon belül is eltérő témájú alprogramokat találunk. A kérdőív első része általános kérdéseket tartalmaz, melyek a legfontosabb információkra vonatkoznak. Kérjük, hogy ezekre mindenképpen adjon választ!  Ezt követik a felvállalt munka jellegével kapcsolatos, részletekre vonatkozó kérdések. Ezek fakultatív jellegűek és arra hivatottak, hogy a 7. kérdésre adott szöveges összefoglalóban lehetőleg az ezen kérdésekre adott válaszok is szerepeljenek. Amennyiben ez nem foglalható bele a szövegbe - pl: felsorolás, stb. - kérjük külön válaszolják meg azokat (amennyiben nem tartják tolakodásnak és szívesen szánnak rá időt). Ez nagyban segítené munkánkat. Ezen kérdések közül értelemszerűen csak azokat vegyék figyelembe, melyek az egyesületük által végzett munka jellegével kapcsolatosak.

Az adatbázis fő része az elvégzett tevékenység  rövid ( max. 2-3 oldalas ) leírása (7. kérdésre adandó válasz). Ezt mindenképpen számítógépes formátumban kérnénk rendelkezésünkre bocsátani.

Kérjük figyelmesen olvassa végig az alábbi kérdéssort! A válaszokat külön lapon kérjük megválaszolni úgy, hogy az egyes válaszok előtt tüntessék fel a kérdés sorszámát! (Az esetleges ismétlődésekért elnézésüket kérjük!)

 

A kiadványba kerülő összefoglaló a szervezet munkájáról:

 

Kérjük, hogy a tervezett kiadványban történő megjelentetéséhez – az alábbi kérdőív kérdéseire adott válaszok mellett - küldje el az egyesületük munkáját, az elért eredményeket, tapasztalatokat, a levont következtetéseket ismertető ½ - 3 oldal terjedelmű szöveges összefoglalót!

A kéziratot kinyomtatva, és mágneslemezen (vagy e-mailen csatolt fájlként – Ms Word 2.0, 6.0  vagy 7.0 formátumban) kérjük elküldeni részünkre. Az összefoglalók ábrákat (táblázatokat, grafikonokat, térképeket) tartalmazhatnak. Az ábráknak a feliratokkal együtt önmagukban is értelmezhetőknek kell lenniük.

 

A 7. kérdésre adott válasz felhasználható a kiadványban is, amennyiben ahhoz kiegészítést nem kívánnak tenni. Az elkészítéséhez használhatják korábbi pályázati visszajelentésük, jelentésük összefoglalóját is.

 

A szolnoki konferenciára a meghívót és a jelentkezési lapot rövidesen elpostázzuk Önöknek.

 

Kérjük, hogy azok is küldjék el a kiadványba és az adatbázisba a kért információkat, akik esetleg a konferencián nem tudnak részt venni. Sajnos a programban kötelezettségünk, hogy ennek elmaradását együttműködési szándék hiányának tekintsük.

 

Kérjük, hogy közös célunk érdekében működjenek együtt programunkkal!

 

K É R D Ő Í V

Általános kérdések (1-9.):

 

1.    A szervezet neve.

2.    A szervezet postacíme.

3.    A szervezet telefon- és fax száma, e-mail címe.

4.    A pályázat, program címe.

5.    A pályázat témafelelőse.

6.    A témafelelős elérhetősége (címe, telefonja, e-mail-címe – csak abban az esetben, ha más mint a 2-es pont).

7.    A pályázott  program  leírása, koncepciója, elért erdmények (max 2-3 oldalban).

     Milyen jellegű a pályázat témája [Környezeti nevelés, szemléletformálás (rajz- vagy fotópályázat, terepi mintavételezés gyerekeknek; a szennyezés következményeinek dokumentálása) szennyezőforrás felmérés, térinformatika; adatbázis létrehozása; biológiai, (víz)kémiai vizsgálatok, állapotfelmérés, monitoring; hidrológiai, felszínalaktani vizsgálatok; tanulmány készítése; stb]?

     A tevékenység leírása. Elért eredmények, következtetések, dokumentáció.

8.    Programjuk kidolgozása során, illetve a munkavégzés közben történt-e valamiféle egyeztetés, koordináció az elvégzendő feladatokat illetően a térségben működő más civil szervezetekkel vagy intézményekkel? Ha igen, kérem nevezze meg őket!

     Kaptak-e szakmai segítséget szakintézményektől, egyetemektől, főiskoláktól? Ha igen, honnan és miben nyilvánult ez meg?

9.    Készült-e a munkáról, annak eredményéről valamilyen írásos összegzés, értékelés, jelentés? Hol lehet megtekinteni ezt az anyagot? Továbbították-e ezt az anyagot valamely hivatalos szerv (pl. a szakminisztérium, Környezetvédelmi Felügyelőségek, Nemzeti Parkok, stb.) vagy civil társszervezetek felé?

 

 

A tevékenység jellegéhez kapcsolódó (a szöveges összefoglaló elkészítéséhez alapul szolgáló) kiegészítő kérdések:

 

10.  Környezeti nevelést, szemléletformálást, tájékoztatást célzó program esetén:

 Pályázatok (rajz- vagy fotópályázat):

- Hol és mikor lett meghirdetve a pályázat?

- Mely korosztály(ok) tudatformálását, tájékoztatását célozta a program?

- Mekkora régiót érintett a pályázat (nemzetközi, országos, megyei, regionális, helyi pályázat volt)?

- Hány pályamunka érkezett a pályázatra?

- A díjazás rövid leírása (helyezések, helyezettek száma, felajánlott díjak).

- Nyílt-e kiállítás a pályázatra érkezett pályamunkákból? Ha igen, hol és mikor?

- Kinek a tulajdonába és hol került elhelyezésre a pályázatra beérkezett anyag (információk a hozzáférhetőségéről)?

 

A szennyezés hatásait dokumentáló fotó- vagy filmanyag:

- A dokumentáció néhány adata (fotós ill. a film készítőjének neve, a képanyag hány képből áll, milyen időtartamú az elkészült film, stb.).

- Bemutatásra került-e az anyag (kiállítás, vetítés)? Ha igen, akkor hol és mikor?

- Kinek a tulajdonába és hol került elhelyezésre a dokumentációs anyag (információk a hozzáférhetőségéről)?

 

Előadások (vagy konferencia) rendezése:

- Milyen témában tartottak előadás(oka)t? Előadás(ok) címe, előadó(k) neve.

- Mikor és hol kerültek megrendezésre az előadások?

- Konferencia szervezés esetén hol és mikor kerül(t) megrendezésre a konferencia?

- Mi (volt) a konferencia címe, tárgya?

- Az előadások listája (előadó neve, előadás címe).

- A résztvevők listája (milyen szervezetek, intézmények voltak/lesznek jelen).

- Készül(t)-e valamilyen kiadvány a konferenciáról?

 

Szemlélet- és tudatformáló foglalkoztatások (terepi gyakorlatok, vizsgálatok, szaktáborok) rendezése gyerekek, tanulók részére:

- A rendezvény(ek) helye, ideje.

- A rendezvény rövid ismertetése (milyen programokat, feladatokat szerveztek)?

- Szakmailag ki(k) vettek részt a rendezvény lebonyolításában? Hivatásos szakemberek, szakintézmények segítségükre voltak-e a programban? Ha igen, kik és mely intézmény(ek) részéről?

-   A résztvevők száma (mely iskolák diákjai voltak jelen).

 

11. Terepi vizsgálatok (állapotfelmérés, monitorozás) esetén:

 

Biológiai vizsgálatoknál (faunisztika, florisztika):

 

-  Milyen élőlénycsoport(ok)ra  történt mintavételezés (A vizsgált taxon(ok) megnevezése)?

- A mintavételi helyek felsorolása (települési közigazgatási határt alapul véve). Holtágak vizsgálatánál azok megnevezése.

- A mintavételezésben vagy a határozásban részt vett-e hivatásos szakember, volt-e szakintézményi segítség (ezek megnevezése)?

- Hányszor történt mintavételezés (a mintavételezés(ek) száma, gyakorisága)? Mikor volt az első, és mikor lesz/volt az utolsó mintavételezés?

-  A mintavételi módszer(ek) rövid leírása.

-  Kb. mekkora rekordszámot ért el a mintavételezés?

-  Készült-e összefoglaló jelentés a munkáról? Hol lehet ezt megtekinteni?

-  Történt-e a vizsgálati területre vonatkozó archív adatgyűjtés?

-  A vizsgálat rövid értékelése, összefoglalása, következtetések megtétele néhány mondatban (pl. a vizsgálat során fogott fajszám, egyedszám; ritkább - gyakoribb fajok; milyen hatással volt a szennyezés az élőlényközösségekre; az eredmények összevetése a szennyezés előtti adatokkal; stb.).  

Kémiai (vízkémiai) vizsgálatoknál:

-  A vizsgált változók felsorolása.

-  A mintavételi helyek felsorolása (települési közigazgatási határt alapul véve). Holtágak vizsgálatánál azok megnevezése.

- A mintavételezésben, a minták feldolgozásában, kiértékelésében részt vett-e hivatásos szakember, volt-e szakintézményi segítség (ezek megnevezése)?

- Hányszor történt mintavételezés (a mintavételezés(ek) száma, gyakorisága)? Mikor volt az első, és mikor lesz/volt az utolsó mintavételezés?

-  A mintavételi módszer(ek) rövid leírása.

-  Kb. mekkora rekordszámot ért el a mintavételezés?

-  Készült-e összefoglaló jelentés a munkáról? Hol lehet ezt megtekinteni?

-  Történt-e a vizsgálati területre vonatkozó archív adatgyűjtés?

-  A vizsgálat rövid értékelése, összefoglalása, következtetések megtétele néhány mondatban (adatsorok kiértékelése).

 

Párhuzamosan végzett biológiai és kémiai vizsgálatok:

(kémiai háttérváltozók mérése a biológiai mintavételezéssel párhuzamosan)

 

Kérjük, hogy a biológiai és a kémiai vizsgálatoknál feltett kérdések  szerint válaszoljon!

 

-  Kimutatható volt-e valamilyen összefüggés a biológiai és kémiai változók alakulása között ezeknél a vizsgálatoknál? Ha igen, milyen és milyen mértékű?

 

12.  Szennyezőforrás-felmérés:

-  Mekkora folyószakaszon, ill. régióban történt a felmérés (település tól-ig)?

-  Hány (potenciális) szennyezőforrást találtak a térségben?

-  Készült-e írásos tanulmány a munkáról? Hol tekinthető meg?

-  Ha az anyag térinformatikai feldolgozásra került, akkor az milyen számítógépes programban készült és hol tekinthető meg?

 

13.       Informatikai jellegű munkánál (adatbázis, információs rendszer - pl. szennyezőforrás-felmérésnél, internetes web-oldal készítésénél):

- Adatbázis: Milyen számítógépes programban készült? Hány rekordot tartalmaz? Milyen lekérdezéseket tesz lehetővé? Hol lehet megtekinteni? Továbbításra került-e hivatalos szerv felé? Ha igen, melyik intézménynek?

- (Tér)Információs rendszer: Milyen számítógépes programban készült? Hol lehet megtekinteni? Továbbításra került-e hivatalos szerv felé? Ha igen, melyik intézménynek?

- Internetes web-oldal: A web-oldal címe.

 

14.       Tanulmányok (ártéri gazdálkodás, területhasználat; a holtágak szerepe a folyó regenerációjában; a szennyezés hatása a térség lakosságára; stb.)

- A tanulmány témája.

- Mi alapján készült (terepi munka; irodalmazás - archív adatgyűjtés; közvéleménykutatás)?

- Hol tekinthető meg?

 

15.  Gyakorlati (kárelhárítási, rekonstrukciós, rehabilitációs) munkákban való aktív részvételnél:

- A tevékenység bemutatása (résztvevők, a munka helye, tárgya).

 

16.  Kiadványkészítés

- A kiadvány címe, témája, terjedelme, stb.

 

17.  Egyéb bármilyen más témájú tevékenység leírása, mely a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható

 

 

 

 

(Amennyiben a kérdésekkel ill. a válaszadással kapcsolatosan bármilyen kérdése van, kérem vegye fel a kapcsolatot Irodánkkal!)