Vissza a Nimfea főoldalra
KöszöntQ Alapelvek A program elemei A program szakmai háttere Kapcsolódási lehetQségek Eddigi partnereink

 

A program elemei - célfeladatok 

 • Tájhasználati feladatok: a program elsődleges célkitűzése a tájhoz alkalmazkodó, azzal együttműködő gazdálkodási forma, ami tájfenntartó tevékenysége mellett lehetőséget biztosít az emberi jólétre is.
 • Tájrehabilitációs feladatok: néhány dologban az elmúlt 150 év tájformáló tevékenységei kedvezőtlenül befolyásolták az önfenntartó táj lehetőségét.
 • Városfejlesztési feladatok: miután a tájfenntartás az ember által 100 éveken keresztül gazdálkodási tevékenységgel alakult, ezért a helyi társadalom ebben munkában nélkülözhetetlen. A helyi közösséget itt kell tartani, amihez biztosítani kell szellemi és gazdasági jólétét.
 • Környezet - és természetvédelmi feladatok: az ember és természet bonyolult egymásrautaltságban élt itt évszázadokon keresztül, ami felborult 100-150 év helytelen technokrata szemléletétől. Helyre kell állítanunk nem csak a tájhasználatot, hanem annak eredményeképp a természetes ökoszisztémát is lehetőség szerint minél inkább, mert egy jó ökológiai rendszerben minden fajnak megvan a maga szerepe. Ehhez részben fajok védelmével, és fajok újbóli meghonosításával kell együtt járnia. De az emberi jólét igénye is változott, ezért az új igények (növekvő vízhasználat, növekvő hulladéktermelés, energiaigény stb.) új kihívások elé is állítanak bennünket. Ezért részben újból elő kell szednünk régebben alkalmazott technológiákat (szemétdomb effektus, aszaló stb.), részben a technikai ismereteinket fel kell használni (geotermikus energia, napenergia stb.). Ezeknek a feladatoknak az együttese alkotja a programunkban a környezet- és természetvédelmi feladatokat.
 • Foglalkoztatási feladatok: a korábbi célfeladatok révén rámutattunk: kezelni kell a tájat (ehhez munkavégző emberek kellenek), és társadalmi jólétet kell teremteni (amihez kereset kell, tehát munka kell az embereknek).
 • Fejlesztési feladatok: a programnak folyamatosan javulnia és kiegészülnie szükséges, hogy még jobb, tökéletesebb legyen. A fejlődésnek vannak határai, ami fölött nem kell szükséges növekedni, bővülni, de csiszolódni mindig szükséges.

célfeladat: TÁJHASZNÁLAT

Célok:

 • A táji adottságokhoz leginkább alkalmazkodó, azokat leginkább kihasználni tudó gazdálkodási formák elterjesztése úgy, hogy a természeti erőforrások minél hosszabb távon tudják az itt élő emberek gazdálkodását segíteni. Igyekezni a természet adta lehetőségeket úgy kihasználni a tájból, amelyekkel való gazdálkodás azok ökológiai rehabilitációs képességét nem veszélyeztetik és fenntartják a táji elemeket.

  Elemek:

 • agrár-környezetvédelem: tanácsadás szervezése (pályázatok nyomon követése, pályázatírási segítség, támogatások ügyintézése, gazdálkodási tanácsadás nem csak agrár-környezetvédelmi témában, stb.,) agrár-környezetvédelemi célkitűzések terjesztése
 • legelő állattartás népszerűsítése: juh és húsmarha tartással foglalkozó gazdálkodók támogatása különböző eszközökkel, bértartás vállalása a program által tulajdonolt hodályokban, állattartás ösztönzése infrastrukturális segítséggel, bioállattartás, közös állatértékesítés, stb.
 • vadon termő növényeink használata: a gyümölcsösök hasznosítása bogyószedéssel, azok feldolgozására épülő helyi fejlesztéssel (pl. biolekvár üzem, szörp üzem), gyógynövények begyűjtése, azok használata. Mézelő fafajokkal való telepítés, extenzív méztermelés.
 • egyéb extenzív gazdálkodási módszerek kidolgozása: pl. nádhasznosítás, nádgazdálkodási tevékenység, helyi termékek értékesítésének segítése (pl. kosárfonók, fazekasok stb.).

célfeladat: TÁJREHABILITÁCIÓ

Célok:

 • Az ember formálta táj sokféleségének, fenntartása biodiverzitás- védelmi és tájkép fenntartási célok megvalósítása, az eltűnőben lévő, vagy már eltűnt táji formák visszaalakítása. Elemek:
 • vizes élőhely fejlesztés: (rizsföldek és/vagy halastavakkal történő fenntartható gazdálkodási módok alkalmazása), vizes élőhelyeken vadászati lehetőség biztosítása stb., erre épülő vízi élettérre támaszkodó gazdálkodás újbóli maghonosítása
 • emellett a már meglévő adottságok jobb kihasználása, pl. ártéri gazdálkodási módszerekkel, extenzív gyümölcsössel
 • holtág rehabilitáció terv kivitelezése, vízgazdálkodási gyakorlat fejlesztése, helyi "hálaadás" biztosítása, idegenforgalmi célokból történő fenntartható gazdálkodás pl. horgászhelyekkel stb.
 • erdőtelepítések megvalósítása szántóterület felvásárlással, erdőgazdálkodási tevékenységek fejlesztése
 • a tájhasználati elemekkel a gyepek "természetes" állapotának biztosítsa
 • tájképi elemek védelme (gémeskutak, kunhalmok)

célfeladat: VÁROSFEJLESZTÉS

Célok:

 • A város népességmegtartó erejének növelése, életminőség javítása, kulturális élet javítása, a városi élet gazdagítása, városkép vonzóbbá tétele. Elemek:
 • a városfejlesztési célok egyik fontos feladata az idegenforgalom átgondolt fejlesztése az alábbi elemekkel:
 • városunk idegenforgalmi terhelhetőségének meghatározása, ehhez alkalmazkodó átgondolt turizmusfejlesztési koncepció alapján
 • a gyógyturizmusra tervezett helyi idegenforgalom fejlesztése bővítse egyéb idegenforgalmi termékekkel
 • ökoturisztikai termékkínálat bővítés, a Körös-Maros Nemzeti Park adottságainak kihasználásával (Fekete István Oktatóközpont)
 • a helyi adottságok (pl. Fekete István Oktatóközpont) kihasználása konferencia turizmus fejlesztésre, sportturizmusra
 • szálláshelybővítés (Fekete István Oktatóközpont II. ütem)
 • néprajzi témapark kialakítása, szabadtéri pásztormúzeummal, állattartási bemutatóval
 • vadászati turizmus szervezett megvalósítása a vizesélőhelyfejlesztéssel összhangban
 • egyéb idegenforgalmi termékek "létrehozása": "simogató",szélmalom-felújítás, stb.
 • Túrkeve arculatának alakítása, kommunikációs feladatok fejlesztése ("napfény, pusztai természet stb.") - "fenntartható kisváros"?
 • szociálpolitikai elemek: a foglalkoztatási elemek megvalósulásával a leszakadó réteg felkarolása, a munkanélküliek számára munkahelyteremtés, a családi stabilitás elősegítésével (állandó stabil munkahelyek teremtésével) gyámügyi feladatok elősegítése, idősök számára segítségnyújtás akár szociális otthoni szolgáltatás bővítéséve, akár az otthoni segítség megszervezésével
 • közoktatás fejlesztési elemek: iskolai és óvodai képzés segítése pályázatírással, pályázati tanácsadással, kiemelt figyelemmel környezeti nevelési feladatokra. A városban szervezett nyelvoktatás megteremtése, informatikai oktatás fejlesztése.
 • sportélet fejlesztési elemek: a jelenlegi versenysport szemlélettől eltérő helyi sportközösség létrehozásának elősegítése, infrastrukturális háttérrel, így főként: asztalitenisz, küzdősport, lovaglás, tenisz, tájfutás, kerékpározás, kenuzás, kosárlabda, röplabda megszervezése.
 • városi közösségfejlesztő célú kulturális élet fejlesztése: városi közösségi rendezvények elősegítése a kulturális élet fejlesztésével (pl. mozi jobb kihasználása, író-olvasó találkozók szervezése stb.)

célfeladat: KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Célok:

 • A táj természetei értékeinek védelme harmóniába hozni a humán gazdálkodást a természettel úgy, hogy önfenntartó "ökológikus" rendszer jöhessen létre. Természetvédelmi prioritások figyelembevételével szakmai programok kivitelezése, az emberi lakosság létfeltételeinek biztosítása úgy, hogy környezetre káros hatásokat mérsékeljük. Elemek:
 • ürge visszatelepítés -mint természetvédelmi zászlóshajó tevékenység a helyi kommunikációban
 • helyi természetvédelmi tevékenységek fejlesztése, kiemelten néhány madártársulásra (pl. szalakóta, réti fülesbagoly, kékvércse, ugartyúk, goda, bíbic, piroslábú cankó stb.) és vízi életterek (őshonos halfauna)
 • vízi életterek fejlesztése összhangban a tájrehabilitációs célokkal,
 • őshonos háziállatfajták génmegőrzésében való részvétel
 • helyi védett területek kezelése (a biodiverzitás fenntartás, fejlesztés érdekében szakmai programok kivitelezése összhangban a program egyéb elemeivel)
 • környezetkultúra javítása, szemléletformálás, ismeretterjesztés
 • környezetre káros infrastrukturális beruházások figyelése, megakadályozása
 • környezetbarát szennyvízkezelés
 • a levegőtisztasági, talajvédelmi feladatok, közlekedésfejlesztés, tömegközlekedés fejlesztés, a jelenlegi állapotok megőrzése, javítása
 • a megkezdett hulladékgazdálkodási koncepció alapján a tevékenységek támogatása, felügyelete, kiegészítése, fejlesztése, feldolgozásra irányuló törekvések
 • megújuló energiaforrások lehetőségeinek feltárása és kiaknázása, azokkal törtnő helyi gazdálkodás kiemelten a geotermikus energiára, a napenergiára és esetleg a szélenergiára

célfeladat: FOGLALKOZTATÁS

Célok:

 • A táj része az ember. A humánerőforrás fenntartása a táj érdeke is, és az itt maradás, a tájhoz való ragaszkodás elérése is a program célja, és ez életminőség javításával érhető el, aminek alapfeltétele a megélhetés biztosítása, így a jó helyi foglalkoztatás megteremtése. Olyan foglalkoztatási program megvalósítása a célunk, amelynek komplementer hatása megegyezik a program céljaival, így pl. az újabb munkahelyek teremtődésével. Elemek:
 • a többi programelem céljainak megvalósítása munkahelyfejlesztéssel helyiek bevonásával (pl. egyesületünk, pl. a Fekete István Központ, tájhasználati programelemek)
 • a helyi értelmiség részére munkapiaci kínálatbővítés (kiemelt figyelemmel a helyi értelmiségre, illetve más értelmiségiek illetve a nem helyi, de Túrkevéért dolgozók megbecsülésére a munkatapasztalat szerzés biztosítására.
 • a program kiemelt figyelemmel igyekszik segíteni a fiatal munkavállalók és a "leszakadó réteg" munkakínálat bővítését
 • helyi vállalkozási kezdeményezések támogatása kommunikációs feladatokkal (pl. kézművesség népszerűsítése), helyi kereskedők támogatása beszerzésekkel, megrendelésekkel, helyi vállalkozások előtérbe helyezése a fejlesztéseknél

programelem: FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI

Célok:

 • Koncepcionális gondolkozás megteremtése a település közép és hosszú távú fejlesztésével kapcsolatban helyi erőforrásokhoz alkalmazkodó, azokat hatékonyan felhasználó fejlesztési lehetőségek feltárása. Elemek:
 • felsőoktatási helyszín biztosítása (mintatevékenységű vidékfejlesztés, állattartás, biotermék feldolgozás)
 • helyi termékek bővebb feldolgozásának ipari fejlesztése (pl. juhtejből készülő termékekhez feldolgozóüzem, gyapjúfeldolgozó üzem, helyi gyűjtésű gyógynövények feldolgozása, helyi vadnövények - pl. bodza, csipkebogyó, kökény - feldolgozása, helyi hulladékok helyi kezelése)
 • környező települések bevonásának lehetősége

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -