Jogszabályi háttér

I. Egyes állat- és növényfajokkal összefüggő természet-védelmi engedélyezési eljárások
I.1. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének, vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése
Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítéséhez, továbbá vadon élő állatfaj visszatelepítéséhez a miniszter – a vadgazdálkodásért felelős miniszter hozzájárulásával kiadott – engedélyét kell beszerezni. Őshonosnak mindazok a vadon élő szervezetek számítanak, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában – nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként – élnek, illetve éltek.  

Miniszter eljárásának jogalapja

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 13. § (2) bekezdése: „Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítéséhez, továbbá vadon élő állatfaj visszatelepítéséhez a miniszter - a vadgazdálkodásért felelős miniszter hozzájárulásával kiadott - engedélye szükséges”.

Jogszabályi háttér

1. Tvt.
2. Ket.

Kérelem tartalmi elemei, benyújtandó dokumentumok

A Tvt. nem határozza meg a benyújtandó dokumentumok körét. A megalapozott döntés meghozatalához különösen az alábbi információk megadására lehet szükség:
A betelepítendő, visszatelepítendő fajok pontos taxonómiai meghatározása, a betelepítendő fajok származása, mennyisége, a betelepítés, visszatelepítés pontos helye, körülhatárolása, előzetes hatásvizsgálat és hatástanulmány az egyéb állatfajokat és a teljes ökoszisztémát érő hatások vizsgálata tekintetében, a faj helyzete az Európai Közösségben, folyamatos monitorozási terv, rendszeres jelentés, a kibocsátó ország engedélyének másolati példánya.
Szükséges továbbá a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének formanyomtatványában szereplő, az ügyben releváns adatok feltüntetése is (pl. állatfaj tudományos neve, magyar fajtaneve, ivara, tevékenység ideje, célja, stb.).

Egyéb szempontok

Célszerű benyújtani a beletelepítés, visszatelepítés részletes szakmai indokolását is.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Az Itv. mellékletének XIII.1. pontja alapján
5000,- Ft összegű illeték

Eljárási határidő

90 nap (Tvt. 76. § (1) bekezdése)

Figyelem! A fenti eljárás kizárólag a nem védett állatfajok betelepítésére, visszatelepítésére vonatkozik. A kiemelt oltalom alá tartozó (védett, illetve fokozottan védett) élő szervezetek betelepítése, visszatelepítése ugyancsak engedélyköteles, de ezekben az esetekben nem a miniszter jár el természetvédelmi hatóságként:
1. Védett állatfaj egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez a Tvt. 43. § (2) j) pontja, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban. R.) 13. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges.
2. Fokozottan védett állatfaj egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez a Tvt. 43. § (2) j) pontja, továbbá az R. 14. § (3) bekezdése értelmében az OKTVF engedélye szükséges.

I.2. Az I.1. pont alá nem tartozó, nem őshonos élő szervezetek betelepítésének, élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése


Miniszter eljárásának jogalapja

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 13. § (4) bekezdése: „A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a nem őshonos élő szervezetek betelepítéséhez vagy élő szervezet visszatelepítéséhez - a vadgazdálkodásért felelős miniszter hozzájárulásával - a miniszter engedélye szükséges”.

Jogszabályi háttér

1. Tvt.
2. Ket.

Benyújtandó dokumentumok

A Tvt. nem határozza meg a benyújtandó dokumentumok körét. A megalapozott döntés meghozatalához különösen az alábbi információk megadására lehet szükség:
A betelepítendő, visszatelepítendő fajok pontos taxonómiai meghatározása, fajok származása, mennyisége, a betelepítés, visszatelepítés pontos helye, körülhatárolása, előzetes hatástanulmány az ökoszisztémát érő hatások vizsgálata tekintetében, folyamatos monitorozási terv, rendszeres jelentés, a kibocsátó ország engedélyének másolati példánya.

Egyéb szempontok

Célszerű benyújtani a beletelepítés, visszatelepítés részletes szakmai indokolását is.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Az Itv. mellékletének XIII.1. pontja alapján
5000,- Ft összegű illeték

Eljárási határidő

90 nap (Tvt. 76. § (1) bekezdése)

Figyelem! Az I.1. ponthoz hasonlóan a miniszter ebben az esetben is csak a nem védett szervezetek betelepítését, visszatelepítését engedélyezi.
A védett, fokozottan védett élő szervezetek betelepítését/visszatelepítését a Felügyelőség, illetve az OKTVF engedélyezi. A védett állat- és növényfajok betelepítésének, visszatelepítésének engedélyezésével összefüggésben a fentieken túlmenően kiemelendő, hogy akkor is az OKTVF jár el, hogyha az engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére kiterjedő betelepítési/visszatelepítési tevékenységre irányul.
I.3. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó behozatali, kiviteli és újrakiviteli engedélyezési eljárások
Állat- és növényfajok exportja, importja előtt érdemes előzetesen érdeklődni, hogy az adott faj példánya nem tartozik-e a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok kereskedelméről szóló Washingtoni Egyezmény, a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá, illetve ha a hatálya alá tartozik, annak melyik függelékében, illetve mellékletében szerepel. Ez utóbbi határozza meg ugyanis azt, hogy a példánnyal való „kereskedelem” engedélyezhető-e, vagy sem.
A fenti előkérdések tisztázásához, illetve egyéb információkért javasolt telefonon előzetesen megkeresni a KvVM Európai közösségi jogi és koordinációs főosztály Biodiverzitás osztályát, illetve ellátogatni a www.cites.hu című internetes oldalra.


Miniszter eljárásának jogalapja

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § a) pontja: „Igazgatási Hatóság: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium*, valamint - az Egyezmény, a Tanács rendelete és e rendelet végrehajtása során végzett hatósági ellenőrzések és nyilvántartások tekintetében - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek is”

Jogszabályi háttér

1. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény
2. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet
3. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendelet
4. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
5. Az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 349/2003/EK bizottsági rendelet
6 Ket.

Egyedi postacím:

KvVM Európai közösségi jogi és koordinációs főosztály, Biodiverzitás osztály
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

A kérelem tartalmi elemei

Formanyomtatványon, a 865/2006/EK bizottsági rendelet alapján (index.php?pid=12&sid=12&hid=1546)

Benyújtandó dokumentumok

A példány jogszerű megszerzését és birtokban tartását megfelelő módon igazoló dokumentumok. Importengedélykérelem esetén a külföldi CITES re/exportengedély másolata.

Releváns engedélyezési feltételek

A behozatal, kivitel és újrakivitel az Európai Közösség vonatkozásában értendő. A 338/97/EK tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek teljesülniük kell.

Egyéb szempontok

A védett és fokozottan védett fajok esetében a jogszerű megszerzésére, illetve birtoklására a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve annak végrehajtási jogszabályai is vonatkoznak, amelyek teljesülése az engedély megadásának feltétele.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

A Díjrend. 1. sz. mellékletének 42. 1. pontja alapján
10.600,- Ft igazgatási szolgáltatási díj

Eljárási határidő

30 nap

*Az államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 5. § (2) bekezdésére figyelemmel a misztériumnak címzett hatáskört a miniszter gyakorolja.

I.4. CITES EU-bizonylat
A KvVM Európai közösségi jogi és koordinációs főosztály Biodiverzitás osztálya által kiállított bizonylat annak igazolására szolgál, hogy a kérelmező a példányokat az érintett fajok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban szerezte be (338/97/EK rendelet 10. cikke). 


Miniszter eljárásának jogalapja

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § a) pontja: „Igazgatási Hatóság: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium*, valamint - az Egyezmény, a Tanács rendelete és e rendelet végrehajtása során végzett hatósági ellenőrzések és nyilvántartások tekintetében - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek is”

Jogszabályi háttér

1. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény
2. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet
3. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendelet
4. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
5. Ket.

Egyedi postacím:

KvVM Európai közösségi jogi és koordinációs főosztály, Biodiverzitás osztály
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

A kérelem tartalmi elemei

Formanyomtatványon, a 865/2006/EK bizottsági rendelet alapján (index.php?pid=12&sid=12&hid=1546 oldalról tölthető le)

Benyújtandó dokumentumok

Minden esetben: a példány jogszerű megszerzését és birtokban tartását megfelelő módon igazoló dokumentumok.

Egyéb szempontok

A 338/97/EK tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek teljesülniük kell.
A védett és fokozottan védett fajok esetében a jogszerű megszerzésére, illetve birtoklására a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve annak végrehajtási jogszabályai is vonatkoznak, amelyek teljesülése az engedély megadásának feltétele.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

A Díjrend. 1. sz. mellékletének 42. 2. pontja alapján
2000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj

Eljárási határidő

30 nap

*Az államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 5. § (2) bekezdésére figyelemmel a misztériumnak címzett hatáskört a miniszter gyakorolja.

I.5. Kaviár csomagoló, illetve átcsomagoló üzemek engedélyezése
Az közösségi jog alapján Magyarországon kizárólag a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium mint igazgatási hatóság által engedélyezett (át)csomagoló üzemek jogosultak kaviárt feldolgozni és becsomagolni, illetve újracsomagolni. Az engedélyezett üzemeknek naprakész nyilvántartást kell vezetniük az importált, exportált, re-exportált, illetve helyben előállított vagy tárolt kaviár mennyiségéről, amelyet az igazgatási hatóság számára ellenőrzés céljából elérhetővé kell tenni. Az igazgatási hatóság az engedélyezett üzem részére egyedi azonosító kódot ad ki. A kaviár csomagolására használt tároló edényeket egyszer használatos címkével, zárjeggyel kell megjelölni.


Miniszter eljárásának jogalapja

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendelet 66. cikkének (7) bekezdése: „csak a valamelyik tagállamban az igazgatási hatóság által engedélyezett (át)csomagoló üzemek jogosultak feldolgozni és becsomagolni vagy újracsomagolni kaviárt kivitel, ismételt kivitel vagy Közösségen belüli kereskedelem céljára”.
A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § a) pontja: „Igazgatási Hatóság: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium*, valamint - az Egyezmény, a Tanács rendelete és e rendelet végrehajtása során végzett hatósági ellenőrzések és nyilvántartások tekintetében - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek is”

Jogszabályi háttér

1. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény
2. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet
3. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendelet
4. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
5. Ket.

Egyedi postacím:

KvVM Európai közösségi jogi és koordinációs főosztály, Biodiverzitás osztály
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

A kérelem tartalmi elemei

A tervezett tevékenység leírása, a feldolgozni, illetve (át)csomagolni szándékozott kaviár eredete,.a kaviártermelő tokhal faja, az ikra kinyerésének, feldolgozásának, csomagolásának, tárolásának helye, a kinyerés és feldolgozás módja

Egyéb szempontok

A tevékenység megkezdése előtt a kaviártároló edények egyedi jelöléséhez használni kívánt zárjegy- terveket be kell nyújtani az igazgatási hatósághoz jóváhagyásra. Az (át)csomagolás kizárólag a jóváhagyott tervek alapján készített zárjegyekkel végezhető.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Az Itv. mellékletének XIII.1. pontja alapján
5000,- Ft összegű illeték

Eljárási határidő

30 nap

*Az államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 5. § (2) bekezdésére figyelemmel a misztériumnak címzett hatáskört a miniszter gyakorolja.